Serveis professionals

Laboral

El Departament Laboral i de Seguretat Social es dedica a l'assessorament d'empreses, autònoms i treballadors, davant la seva vida laboral i de les incidències que durant la mateixa es produeixin, tant des del moment de la constitució de l'empresa, alta d'activitat o inicial de la contractació laboral, com mentre es desenvolupa i en la seva finalització.

Sempre estudiant cada cas i treballant per donar resposta a les seves necessitats com a client de la forma més adient.

D’acord amb aquesta filosofia de treball li oferim un servei complert en assessorament i gestió, concretament en:

AFILIACIÓ D’EMPRESA, TREBALLADORS I AUTÒNOMS

 • Afiliació a tot tipus de Règims de la Seguretat Social: General, Autònoms, Assimilat, Agraris, Treballadors de la Llar, Administraciones, Representants de Comerç, SEF...
 • Inscripció, reactivació o modificació de dades d'empreses davant la TGSS i altres organismes oficials segons calgui en tot tipus d'altes
 • Associació obligatòria a una Mútua  d’AT i MP
 • Comunicació a Hisenda d’obligacions de realitzar retencions sobre el treball personal o per a professionals.
 • Assessorament  en quant al Conveni  Col.lectiu aplicable per activitat i gestió de les assegurances obligatòries segons el mateix
 • Gestió de la Prevenció de Riscos i la Vigilància de la Salut
 • Confecció de Llibres de Visites i Obertura de Centre de Treball, tant inicial com per modificacions
 • Assessorament i tramitació de tot tipus de contractes laborals.
 • Gestió de Bonificacions
 • Estudi de Costos Laborals
 • Comunicació d’alta, baixa, variació dels treballadors a la TGSS
 • Gestió de contractes, prorrogues, canvis de jornada, categoria, etc…
 • Comunicació Model 145 i Càlcul de retencions IRPF a aplicar en nòmines
 • Assessorament i tramitació Autònoms Col.laboradors Familiars
 • Assessorament i tramitació Autònoms Econòmicament Depenents
 • Canvis de bases de cotització per Jubilació i altres cobertures
 • Confecció de liquidacions per cessament a l’empresa
 • Assessorament dels diferents tipus d’indemnització segons motiu de baixa
 • Sistema RED
 • Obtenció de certificats de vida laboral d’empresa i corrents de pagament.
 • Gestió de Documents d’Assegurances Socials, tramitació del seu pagament i Confecció d’Endarreriments, així com confecció de documents amb recàrrec, Reclamació d’Indeguts i  Recursos d’Alçada.
 • Gestió de Convenis Especials
 • Tramitació pagaments Fundació Laboral de la Construcció.
 • Comunicació de Jornades Reals en el Règim Especial Agrari
 • Aplicació i tramitació d’embargs salarials

INSPECCIÓ DE TREBALL

 • Atenció de Requeriments i Aportació de Documentació
 • Procediments de Sanció i Reclamacions Prèvies
 • Gestió de Pagaments

OFICINA DE TREBALL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

 • Estudis i previsions de prestacions per atur i subsidis.
 • Assessorament, Tramitació i Gestió de Procediments de Capitalització o Pagament Únic

INSTITUT NACIONAL DE LA SEGURETAT SOCIAL

 • Assessorament i Tramitació de procediments de Jubilació de tot tipus.
 • Assessorament i Tramitació d’ expedients d’Incapacitat Temporal i Accidents de Treball davant mútues.
 • Assessorament i Tramitació d’ expedient d’Incapacitat Permanent en tots els seus graus i supòsits.
 • Estudi i tramitació de Reclamacions Prèvies.
 • Estudi i tramitació d’Expedients de Maternitat i Paternitat

DEPARTAMENT DE TREBALL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

 • Tramitació i Representació en Conciliacions Administratives.
 • Assessorament i Tramitació de Subvencions i Ajudes.
 • Comunicats d’Obertura  i  Variacions de Centre de Treball i variacions.
 • Gestió d’Expedients de Regulació d’Ocupació.`

BENESTAR SOCIAL

 • Assessorament de prestacions i ajudes assistencials i no contributives.

GESTIÓ LABORAL CONTINUADA

 • Càlcul de Nòmines mensuals, Pagues Extraordinàries, Endarreriments  i liquidacions de treballadors.
 • Peparació , Càlcul i tramitació dels models 110 i 190 IRPF.
 • Confecció de Quadres Horaris.
 • Assessorament, estudi i redacció de Cartes de Sanció, Acomiadament i fi de contracte.
 • Recàlculs d’IRPF a aplicar en nòmines
 • Aplicació i Actualització de Convenis Col.lectius.

JUTJATS SOCIALS I CONTENCIOSOS ADMINISTRATIUS

 • Tramitació de tot tipus de procediments laborals i de Seguretat Social, enfront empreses, treballadors, Administració, etc...

ESTRANGERIA

 • Assessorament i Preparació de tot tipus d’expedients de Permís de Treball i Residència.
 

© Copyright 2011 ATT assessors   |   C/ Barcelona, 69 - 71 · 25600 Balaguer (La Noguera) · Tel 973 443 505 · Fax 973 443 622   |   Avís legal   |   Protecció de dades