Serveis professionals

Jurídic

Les àrees d'actuació de l'entitat es centren tant en l''ambit del dret substantiu com en totes les seves derivacions i implicacions processals. En conseqüència, els serveis professionals que s'ofereixen abarquen tant les matèries pròpies de l'assessorament legal en l'ambit dels negocis -dret societari, contractació civil i mercantil, dret de la construcció i immobiliari, fiscal, penal econòmic, processal, concursal- com en la vessant del dret administratiu -responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques, jurisdicción contenciós-administrativa en general, sancions-, de manera que el client obté un servei integral.

Les principals àrees de pràctica de l'assessoria es centren en les següents actuacions:

CONTRACTES CIVILS I MERCANTILS

 • Contractes d'arrendament urbans -vivenda, local de negoci, plaça d'aparcament-, així com la direcció lletrada en els judicis de desnonament per falta de pagament i expiració del termini contractual amb eventual reclamació simultània de rendes impagades i conceptes assimilats.
 • Contractes d'arrendaments rústics, parceries, exercici dels drets de tanteig i retracte.
 • Propietat horitzonal, des de la constitució de Comunitats de Propietaris, gestió i assessorament sobre el seu funcionament, fins a la reclamació extrajudicial i judicial de quotes.
 • Dret de la construcció i immobiliari durant tot el procés constructiu.
 • Contractes de compraventa, permuta, incloent procediments sobre la validesa, interpretació, execució, resolució i rescissió de contractes.
 • Contractes de franquícia, agència, concessió i distribució comercial.
 • Reclamacions de quantitat.
 • Sol·licitud de mesures cautelars.
 • Capitulacions matrimonials.
 • Crisi matrimonial: Separació, divorci i nul·litat matrimonial, tant en els casos de mutu acord com contenciosos. Convenis reguladors. Nul·litat eclesiàstica.

 EXECUCIONS DINERÀRIES I NO DINERÀRIES

 • Lletres de canvi, pagarés i xecs
 • Sentències nacionals i estrangers
 • Títols judicials i no judicials
 • Pensió alimentària dimanant de procediments de separació i divorci

ACCIONS JUDICIALS DE RESPONSABILITAT

 • Responsabiliitat contractual
 • Responsabilitat extracontractual

CONFLICTES SOCIETARIS

 • Discrepàncies entre accionistes i socis.
 • Execució de pactes parasocials.
 • Responsabilitat dels membres de l'òrgan d'administració de societats mercantils.
 • Impugnació d'acords de Juntes Generals d'Accionistes i Socis i de decisions del Consell d'Administració.
 • Sol·licitud d'adopció de mesures cautelars.

PROCEDIMENTS DE DRET SUCCESSORI

 • Determinació del cabdal hereditari.
 • Reclamació de llegítima.
 • Impugnació de disposicions testamentàries.
 • Partició d'herència.

RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

 • Àmbit sanitari.
 • Administració Local, Autonómica i Estatal.

DRET DE LA COMPETÈNCIA, COMPETÈNCIA DESLLEIAL

DRET PENAL ECONÒMIC

 • Delicte societari
 • Apropiació indeguda. Estafa
 

© Copyright 2011 ATT assessors   |   C/ Barcelona, 69 - 71 · 25600 Balaguer (La Noguera) · Tel 973 443 505 · Fax 973 443 622   |   Avís legal   |   Protecció de dades