Serveis professionals

Fiscal

La nostra àrea fiscal i tributaria està formada per professionals altament qualificats i amb una llarga experiència dins aquest àmbit, la qual cosa ens permet oferir un assessorament personalitzat  i continu, a fi d’adaptar-nos a les necessitats concretes de cadascun dels nostres clients, ja siguin particulars, empresaris o professionals individuals, societats, cooperatives, pymes, grups empresarials o grans empreses.

El nostre objectiu és optimitzar els recursos dels nostres clients, aconseguint que la càrrega tributària de cadascun d’ells sigui la mínima possible, aprofitant totes les possibilitats existents en la legislació tributària vigent en cada moment.

IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES

 • Estudi, càlcul i presentació anual de la declaració, fent especial atenció a les possibles deduccions, bonificacions i reduccions aplicables en cada cas concret.
 • Càlcull i presentació de les declaracions trimestrals a compte de l’IRPF. (pagaments a compte d’empresaris i professionals individuals, retencions a treballadors, professionals i agricultors, retencions de lloguers, retencions per interessos de prèstecs)
 • NOTA IMPORTANT: els nostres honoraris per la confecció de la declaració de la renda inclouen, sense cap cost addicional, l’assessorament sobre qualsevol acte que es realitzi durant tot l’any, per tal de planificar la declaració de l’any següent, així com l’atenció davant l’Agència Tributària de qualsevol requeriment que rebi el client.

IMPOST SOBRE LA RENDA DE NO RESIDENTS

ESTIMACIÓ OBJECTIVA (MÒDULS)

 • Estudi i assessorament sobre la possibilitat i conveniència  en cada cas, d’acollir-se a aquest sistema de càlcul.
 • Presentació de les corresponents declaracions periòdiques.
 • Regularització anual dels mòduls de cada client, en relació als canvis que hagi tingut la seva activitat durant l’exercici fiscal.
 • Assistència i defensa davant les comprovacions efectuades per l’Agència Tributària.

IMPOST SOBRE SOCIETATS

 • Estudi, càlcul i presentació anual de la declaració.
 • Càlcul i presentació dels pagaments a compte.
 • Seguiment individualitzat de cada empresa per tal d’aprofitar qualsevol benefici fiscal que segons la legislació vigent en cada moment es pugui aplicar.

IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT (IVA)

 • Càlcul i presentació de les liquidacions trimestrals o mensuals de l’impost.
 • Confecció i presentació de la declaració resum anual.
 • Estudi i assessorament individualitzat sobre operacions intracomunitàries i amb països no comunitaris.

HERÈNCIES I DONACIONS EN VIDA

 • Càlcul i tramitació dels impostos de successions i donacions.

INSPECCIONS D’HISENDA

 • Defensa davant l’administració tributària en qualsevol procediment, ja sigui de recaudació, de gestió o d’inspecció, i seguiment del procediment en qualsevol instància administrativa o contenciosa.

IMPOST SOBRE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS I ACTES JURÍDICS DOCUMENTATS.

INTRASTAT

 • Presentació de la declaració estadística intracomunitària.
 • Confecció i presentació de la declaració recapitulativa.

PLUSVÀLUA MUNICIPAL

 • Càlcul, autoliquidació i tramitació de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU).
 • Revisió del càlcul efectuat per l’Ajuntament en aquells casos en que no sigui possible l’autoliquidació del mateix.

TAXES I IMPOSTOS MUNICIPALS

CERTIFICACIONS TRIBUTÀRIES

NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES

 • Seguiment periòdic i recollida, previ apoderament per part del client, de les notificacions electròniques realitzades per l’Agència Tributària.
 

© Copyright 2011 ATT assessors   |   C/ Barcelona, 69 - 71 · 25600 Balaguer (La Noguera) · Tel 973 443 505 · Fax 973 443 622   |   Avís legal   |   Protecció de dades