Protecció de dades

 

Com a conseqüència del registre com usuari a la pàgina web www.attassessors.cat, l’usuari accepta que les dades personals facilitades o que es facilitin en un futur a ATT ASSESSORS LEGALS I TRIBUTARIS, S.L., en endavant ATT ASSESSORS, amb domicili social al Carrer Barcelona, 69, baixos, C.P. 25600, de Balaguer (Lleida), siguin objecte de tractament en un fitxer de dades de caràcter personal. Les dades així registrades podran ser utilitzades únicament pel fi pel que han estat recollides, segons s’especifiqui en cada moment, comprometent-se ATT ASSESSORS LEGALS I TRIBUTARIS, S.L. a no utilitzar-les per a fins distints als aquí ressenyats. Els fitxers així creats, seran de titularitat i responsabilitat d’ATT ASSESSORS, qui també en serà l’encarregada del seu tractament.

El titular de les dades tindrà en tot moment el dret d’accedir als fitxers automatitzats, podent exercir els drets de rectificació, cancel·lació i oposició en els termes recollits en la legislació de protecció de dades. A fi de garantir aquests drets, el titular de les dades haurà de remetre un correu electrònic a la direcció info@attassessors.comen el que inclogui el seu nom i cognoms, nom d’usuari i contrasenya, si és el cas, actuació que sol·licita, domicili del usuari a efectes de notificacions, data, signatura del sol·licitant i document que acrediti la seva identitat (per exemple fotocòpia del seu DNI o del seu Passaport) als efectes de que ATT ASSESSORS pugui remetre-li la confirmació de la seva actuació conforme a la seva sol·licitud.

El lliurament de totes les dades requerides pel registre com usuari és obligatori si no s’especifica el contrari en el formulari de registre, podent ATT ASSESSORS denegar el registre a l’interessat que no faciliti les referides dades o que les faciliti erròniament.

El consentiment de l’usuari pel tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, essent suficient una comunicació escrita al responsable del fitxer en la forma anteriorment descrita.

Així mateix, ATT ASSESSORS vol informar a l’Usuari que les seves dades seran tractades confidencialment i allotjades en servidors que compleixen els requisits establerts per la legislació española en matèria de protecció de dades.

ATT ASSESSORS adopta els nivells de seguretat requerits pel Reglamento de Medidas de Seguridad aprobado por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Tanmateix, la seguretat tècnica d’un mitjà com Internet no és inexpugnable i poden existir filtracions per actuacions doloses de tercers.

ATT ASSESSORS podrà utilitzar cookies durant la prestació del servei del Portal. Les cookies són procediments automàtics de recollida d’informació relativa a les preferències determinades per un usuari durant la seva visita a una determinada pàgina web. Aquesta informació e registra en petits arxius que són guardats als equips informàtics de l’usuari corresponent de forma imperceptible. Cada cop que l’usuari torna a accedir a lloc web en qüestió, aquesta arxius s’activen automàticament de forma que es configura la web amb les preferències assenyalades en anteriors visites. En definitiva, les cookies són fitxers físics d’informació personal allotjats en el propi terminal de l’usuari i associats inequívocament a aquell terminal. Les cookies no poden llegir els arxius cookies creats per altres proveïdors.

 

© Copyright 2011 ATT assessors   |   C/ Barcelona, 69 - 71 · 25600 Balaguer (La Noguera) · Tel 973 443 505 · Fax 973 443 622   |   Avís legal   |   Protecció de dades