Bloc

Subvencions per a la incorporació de socis de treball en cooperatives i societats laborals -fins 31 juliol 2015-
07.22.2015 Mercantil

Termini sol·licituds: des de 20 de Juliol de 2015 fins 31 de Juliol de 2015.
 
Per a la seva presentació cal presentar la sol.licitud al efecte davant qualsevol oficina de la xarxa d'oficines de gestió empresarial (OGE) indicades a Canal Empresa (www.gencat.cat/canalempresa/xarxa), juntament amb la documentació que preveuen les presents bases.
 
Beneficiaris: les cooperatives i les societats laborals.
 
Requisits per obtenir la condició de beneficiari / a, entre d'altres:

Tenir un centre de treball a Catalunya, amb independència del lloc del seu domicili social o del registre on estigui inscrita.

Obligacions: (entre altres)

Mantenir la condició de soci / a de treball almenys durant dos anys ininterromputs.
L'empresa d'economia cooperativa haurà de destinar l'import net de la subvenció a una reserva especial sempre que la part dels excedents obtinguts, nets de les quanties destinades a fons i reserves legals establerts, sigui superior a l'import net de la subvenció. Aquesta reserva tindrà caràcter de no repartible i només es podrà aplicar per cobrir pèrdues

Actuació subvencionable i àmbit temporal

La incorporació de socis / es treballadors / es o socis / es de treball en una cooperativa o una societat laboral inclosa en algun dels següents col·lectius:

a) Persones desocupades
b) Treballadors / es vinculats / des a l'empresa amb contracte de treball de caràcter fix o temporal.

La incorporació ha de suposar el manteniment o un increment d'ocupació respecte de la mitjana dels 12 mesos anteriors a la data d'incorporació dels nous socis / es pels quals es percep la subvenció. A l'efecte del càlcul de l'increment d'ocupació, seran considerats el nombre de socis / es treballadors / es o de treball i el nombre de treballadors / es amb contracte indefinit.

Les persones que s'incorporin com a sòcies treballadores o com a sòcies de treball hauran de complir els requisits següents:

a) Pel que fa a aquelles persones que estiguin desocupades, han d'estar inscrites en la corresponent oficina d'ocupació com a demandants d'ocupació prèviament a la seva incorporació com a sòcies.
b) Pel que fa a les persones treballadores de l'empresa, han d'estar donades d'alta en el règim general de la Seguretat Social prèviament a la seva incorporació com a sòcies.
c) No es podran concedir aquestes subvencions quan es tracti d'incorporacions de socis / es treballadors / es o socis / es de treball que hagin gaudit d'aquesta condició en la mateixa empresa en els dos anys anteriors a la nova incorporació.
d) No podrà ser objecte de subvenció la incorporació de les persones sòcies treballadores o sòcies de treball per les quals l'empresa sol·licitant ja va rebre aquesta subvenció dins l'àmbit temporal que estableix l'apartat següent.

L'àmbit temporal de les actuacions que poden accedir a aquesta subvenció és des de l’ 1 de Gener de 2014 i fins 20 de Juliol de 2015.

En el cas del treballadors / es vinculats / des a l'empresa amb contracte de treball de caràcter fix o temporal, la data d'incorporació com a socis / es a la cooperativa o societat laboral servirà per al compliment de l'àmbit temporal.

En el cas de persones desocupades, la data que es tindrà en compte per al compliment de l'àmbit temporal serà la de l'alta al en el règim de la Seguretat Social que correspongui com a sòcia treballadora.
 
Quantia màxima subvenció: serà gradual segons els següents col·lectius:

• Un import màxim de 7.000 euros per la incorporació de persones discapacitades com a sòcies treballadores o de treball en cooperatives o societats laborals.

• Un import màxim de 5.500 euros per la incorporació de dones com a sòcies treballadores o de treball en cooperatives o societats laborals.

• Un import màxim de 4.000,00 euros per la incorporació de persones menors de 30 anys o amb 45 anys o més, sòcies treballadores o de treball en cooperatives o societats laborals. Si l'empresa s'hagi constituït, o estigui en procés de constitució, en els 12 mesos anteriors a la data de la publicació al DOGC de la present Ordre, l'import màxim serà de 5.000,00 euros.

• Un import màxim de 2.000,00 euros per les persones no incloses en els anteriors col·lectius quan s'incorporin com a sòcies treballadores o de treball en cooperatives o societats laborals. Si l'empresa s'hagi constituït o estigui en procés de constitució en els dotze mesos anteriors a la data de la publicació al DOGC de la present Ordre, l'import màxim serà de 3.000 €.

Entots els casos les subvencions també podran ser concedides quan la jornada de treball del soci / a treballador / ao soci / a de treball incorporat / a sigui a temps parcial, si bé en aquest supòsit la quantia de la subvenció serà proporcional al temps efectiu de la jornada de treball.

Règim de compatibilitat dels ajuts:

Les subvencions regulades són incompatibles amb qualsevol altra subvenció concedida amb la mateixa finalitat, excepte quan es tracti del finançament parcial del projecte i s'hagi definit de manera precisa en la sol·licitud de la subvenció la part subvencionada pel Departament d'Empresa i Ocupació.

L'import de les subvencions concedides en cap cas pot ser d'una quantia que, aïlladament o en concurrència amb subvencions d'altres entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, superi el cost de l'activitat a desenvolupar per la persona beneficiària.

 


 

© Copyright 2011 ATT assessors   |   C/ Barcelona, 69 - 71 · 25600 Balaguer (La Noguera) · Tel 973 443 505 · Fax 973 443 622   |   Avís legal   |   Protecció de dades