Bloc

Subvencions 2014 per a la incorporació de socis treballadors o socis de treball en cooperatives i societats laborals
10.24.2014 Mercantil

 

Subvencions 2014 per a la incorporació de socis  treballadors o socis de treball en cooperatives i societats laborals.

 

Es regula a la Ordre EMO/308/2014 de 15 d’octubre, publicada al DOGC. De 22 d’octubre de 2014.


Termini sol · licituds: és de 10 dies naturals comptats des de la publicació, és a dir, des del 22 d’octubre de 2014 i fins a 31 d’octubre de 2014.
 
El Model normalitzat per sol.licitar-ho és disponible a: http://www.gencat.cat/canalempresa, http://www.gencat.cat/ovt i
http://www.gencat.cat/empresaiocupacio.

La presentació de sol · licituds es podrà realitzar a qualsevol oficina de la xarxa d'oficines de gestió empresarial (OGE) indicades a Canal Empresa (www.gencat.cat/canalempresa/xarxa), juntament amb la documentació que preveuen les bases de la referida normativa reguladora d’aquestes subvencions.


En poden ser beneficiaris les cooperatives i les societats laborals.
 
Els requisits per obtenir la condició de beneficiari són, entre d'altres: tenir un centre de treball a Catalunya, amb independència del lloc del seu domicili social o del registre on estigui inscrita la cooperativa o societat laboral.

Alhora, també es demana com a requisits genèrics:

Donar ocupació al menys a un 2% de treballadors amb discapacitat dins la plantilla de l’empresa.

Complir amb les obligacions Tributàries, amb la Generalitat de Catalunya i envers la Seguretat Social, situació que ha de mantenir-se durant tot el procediment, és a dir, prèviament, al moment de la sol.licitud i per a poder rebre qualsevol dels pagaments.

No haver estat sancionada l’entitat beneficiària per infraccions laborals de discapacitats o molt greu en relacions laborals o de seguretat i salut en el treball.

Tenir instaurat un sistema d’organització i gestió de la prevenció de riscos laborals.

Respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats entre homes i dones.

Estar legalment constituïdes les entitats beneficiàries i inscrites als corresponents registres i al corrent d’obligacions registrals.

S’imposa com obligacions:
Mantenir la condició de soci de treball almenys durant dos anys ininterromputs.
L'empresa d'economia cooperativa haurà de destinar l'import net de la subvenció a una reserva especial sempre que la part dels excedents obtinguts, nets de les quanties destinades al fons i reserves legals establertes, sigui superior a l'import net de la subvenció. Aquesta reserva tindrà caràcter de no repartible i només es podrà aplicar per cobrir pèrdues

La incorporació de socis treballadors o socis de treball en una cooperativa o una societat laboral inclosa s’ha de fer amb algú inclòs en algun dels següents col · lectius:

a) Persones desocupades
b) Treballadors vinculats a l'empresa amb contracte de treball de caràcter fix o temporal.

La incorporació haurà de suposar el manteniment o un increment d'ocupació respecte de la mitjana dels 12 mesos anteriors a la data d'incorporació dels nous socis pels quals es percep la subvenció. Als efectes del càlcul de l'increment d'ocupació, seran considerats el nombre de socis treballadors o de treball i el nombre de treballadors amb contracte indefinit.

Les persones que s'incorporin com a socis treballadors o com a socis de treball hauran de complir els següents requisits:
a) Respecte a aquelles persones que estiguin desocupades, han d'estar inscrites a la corresponent oficina d'ocupació prèviament a la seva incorporació com a soci.
b) Respecte a les persones treballadores de l'empresa, han d'estar donades d'alta en el règim general de la Seguretat Social prèviament a la seva incorporació com a sòcies.
c) No es podran concedir aquestes subvencions quan es tracti d'incorporacions de socis treballadors o socis de treball que hagin gaudit d'aquesta condició en la mateixa empresa en els dos anys anteriors a la incorporació com a socis o sòcies.

L'àmbit temporal al que es refereix la subvenció és per incorporacions des del 22 d’octubre de 2013 i fins 33 d’octubre de 2014:


En el cas del treballadors vinculats a l'empresa amb contracte de treball de caràcter fix o temporal, la data d'incorporació com a socis a la cooperativa o societat laboral servirà per al compliment de l'àmbit temporal.

En el cas de persones desocupades, la data que es tindrà en compte per al compliment de l'àmbit temporal serà la de l'alta al corresponent règim de la Seguretat Social.
 
La quantia màxima de la subvenció serà gradual segons els següents col · lectius:

• Import màxim de 5.000 € per la incorporació de persones discapacitades com a sòcies de treball en cooperatives o societats laborals.

• Import màxim de 3.000 € per la incorporació de les persones menors de 30 anys o majors de 45 anys com a sòcies de treball en cooperatives o societats laborals.

• Import màxim de 2.000 € per les persones no incloses en els anteriors col · lectius, quan s'incorporin com a sòcies de treball en cooperatives o societats laborals.

En quan al règim de compatibilitat dels ajuts cal dir que les ajudes regulades són incompatibles amb qualsevol altra ajuda concedida amb la mateixa finalitat, excepte quan es tracti del finançament parcial del projecte i s'hagi definit de manera precisa en la petició de l'ajut la part subvencionada pel Departament d'Empresa i Ocupació.

L'import dels ajuts concedits en cap cas pot ser d'una quantia que, aïlladament o en concurrència amb subvencions d'altres entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, superi el cost de l'activitat a desenvolupar pel beneficiari.


 

© Copyright 2011 ATT assessors   |   C/ Barcelona, 69 - 71 · 25600 Balaguer (La Noguera) · Tel 973 443 505 · Fax 973 443 622   |   Avís legal   |   Protecció de dades