Bloc

Reforma fiscal 2015
06.27.2014 Fiscal

 

REFORMA FISCAL 2015

 

El Govern ha abordat una reforma integral del nostre sistema tributari a través d'un conjunt de projectes legislatius, entre els quals destaca de manera significativa un Avantprojecte de Llei de reforma de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de l'Impost sobre la renda de no Residents. Avantprojecte que entra en fase d'audiència pública i que afecta importants aspectes socials.

 
Destaquem els més rellevants:


1) El punt més important és l'establiment d'un nou límit per a l'exempció de les indemnitzacions per acomiadament o cessament del treballador, que fins ara estaven exemptes en la quantia establerta amb caràcter obligatori en l'Estatut dels Treballadors i ara passa a limitar-se a la quantitat de 2.000 euros per cada any de servei prestat que es computi a efectes de determinar aquella quantia.

Aquesta novetat no s'aplicarà a les indemnitzacions per acomiadaments o cessaments produïts abans del 20 de juny de 2014, ni als acomiadaments que es produeixin a partir d'aquesta data quan derivin d'un expedient de regulació d'ocupació aprovat  o un acomiadament col · lectiu comunicat a l'autoritat laboral amb anterioritat a aquesta data.

Finsara, les indemnitzacions per acomiadament només tributaven si superaven el màxim que marca la llei (els 45 dies per any treballat abans de la reforma laboral i els 33 dies després de la reforma) i sempre que es pactessin en Acte de Conciliació o s’estableixin judicialment; aquest últim requisit es continuarà exigint, sembla, i només s’inclou aquest límit exempt.

Després de l'entradaen vigor de la reforma fiscal, totes les indemnitzacions per acomiadament hauran de tributar, encara que es beneficiaran d'un mínim exempt de 2.000 euros per any treballat, el que permetrà que els contribuents amb sous de 20.000 euros o menys no hagin de pagar a Hisenda quan siguin acomiadats.

En concret, els contribuents amb sous de 20.000 euros a l'any que rebran una indemnització per acomiadament de 1.833 euros per any seguiran exempts de tributació. De la mateixa manera, tots els contribuents que hagin tingut sous inferiors a 20.000 euros seguiran gaudint de l'exempció del 100% de la seva indemnització si són acomiadats.

 
En canvi, els que hagin percebut un sou de 30.000 euros a l'any i tinguin dret a una indemnització de 2.750 euros per any treballat gaudiran d'una exempció del 72,72% del total després aplicar-los el mínim exempt.

 
Elsque hagin cobrat 40.000 euros a l'any i tinguin dret a una indemnització de 3.666 euros per any es beneficiaran d'una exempció del 54,55%, mentre que els que hagin percebut un sou de 50.000 euros i rebran una indemnització de 4.583 euros l'any després de ser acomiadats, gaudiran d'una exempció del 43,64%.

Per la seva banda, els contribuents que hagin cobrat un sou de 100.000 euros a l'any i, després de ser acomiadats, tinguin dret a una indemnització de 9.166 euros per any treballat, tindran dret a una exempció del 21,82% en la indemnització, una vegada aplicada l'exempció.

 
Finalment, els que hagin gaudit un sou de 150.000 euros per any i vagin a percebre una indemnització de 13.750 euros per any tindran una exempció final del 14,54%.

 
2) Es revisa la reducció general per rendiments del treball, integrant-se en la mateixa l'actual deducció en quota, alhora que s'eleva l'import per als treballadors de menys recursos. D'aquesta manera, els treballadors podran minorar el rendiment del treball en una quantia fixa de 2.000 euros en concepte d'altres despeses.


3) S'incrementa la reducció aplicable a determinats treballadors per compte propi o autònoms, alhora que es crea una reducció general per a la resta d'autònoms de menys recursos, absorbint amb això la deducció per percepció de rendiments d'activitats econòmiques.


4) Els contribuents que treballin fora de la llar i tinguin ascendents o descendents amb discapacitat al seu càrrec, o formin part d'una família nombrosa, podran practicar una deducció en la quota diferencial de fins a 1.200 euros anuals per cada una de les situacions, deducció que a més és perfectament compatible amb l'actual deducció per maternitat.


5) Es rebaixen els tipus de retenció a professionals amb baixos ingressos.

6) La imputació fiscal de la part de les primes satisfetes que correspongui al capital en risc per defunció o incapacitat en els contractes d'assegurança que cobreixin conjuntament les contingències de jubilació i de defunció o incapacitat passa a ser obligatòria.


7) Diversos conceptes que no tenien la consideració de rendiments en espècie passen a tenir- la, encara que estiguin exempts (lliuraments a empleats de productes a preus rebaixats que es realitzen en cantines o menjadors d'empresa o economats de caràcter social, utilització dels béns destinats als serveis socials i culturals del personal empleat, primes o quotes satisfetes a entitats asseguradores per a la cobertura de malaltia, prestació del servei d'educació a fills d'empleats i quantitats satisfetes a les entitats encarregades de prestar el servei públic de transport col · lectiu de viatgers) i altres deixen de ser-ho (accions o participacions de la pròpia empresa o d'altres empreses del grup que es lliuren als treballadors).


8) Es modifica la valoració d'algunes rendes en espècie: la utilització d'un habitatge que sigui propietat del pagador i la utilització o lliurament de vehicles automòbils, destacant que, en el cas de cessió de l'ús de vehicles considerats eficients energèticament, la valoració resultant es podrà reduir fins a un 30 per cent.

9) Es modifiquen les reduccions.

 
10) El límit de les primes satisfetes a les assegurances privades que cobreixin exclusivament el risc de dependència severa o de gran dependència reduïbles de la base imposable passa de 10.000 a 8.000 euros anuals, mantenint-se en 5.000 euros anuals si es tracta d'assegurances col · lectives de dependència . I es redueix el límit màxim conjunt de les reduccions.

11) S'elimina la deducció per obtenció de rendiments del treball o d'activitats econòmiques, afegint-se una deducció per família nombrosa o persones amb discapacitat a càrrec.


12) Es simplifica el règim fiscal especial aplicable als treballadors desplaçats a territori espanyol, fins i tot als desplaçats abans de l'1 gener 2105, de manera que podran optar per tributar per l'impost sobre la renda de no residents, no només els qui es desplacin a territori espanyol per un contracte de treball, sinó també els qui adquireixin la condició d'administrador d'una entitat en el capital no participi o quan la participació en la mateixa no determini la consideració d'entitat vinculada. 13) El límit fins al qual no han de declarar els contribuents que obtinguin rendes procedents exclusivament de rendiments íntegres del treball, s'incrementa de 11.200-12.000 euros anuals.


14) Es redueixen els tipus de retenció, que passen a ser del 19 al 45% segons cinc trams d'ingressos.


15) S'estableix un import anual màxim conjunt d'aportacions i contribucions empresarials als sistemes de previsió social de 8.000 euros anuals. I per a les assegurances col · lectius de dependència contractats per empreses per cobrir compromisos per pensions de 5.000 euros anuals.

En definitiva, el Govern hapresentat una reforma fiscal que contempla la rebaixa de trams i de tipus en l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) per a tots els contribuents i la reducció del tipus màxim de l'Impost de Societats fins al 25% el 2016. A més, ha avançat que no pujarà l'IVA.

El Consell de Ministres ha elaborat un informe sobrela reforma tributària, que es publicarà a la pàgina web del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, es remetrà a les comunitats autònomes i als diferents interlocutors socials per tal d'aprovar-la definitivament i que entri en vigor el gener de 2015.

Principals punts de l'informe:


• L'Avantprojecte de Llei de reforma tributària impulsarà el creixement econòmic, la creació d'ocupació i la millora de la competitivitat de les empreses. Es modernitza el sistema tributari per afavorir l'estalvi i la inversió.

• Hi haurà una rebaixa gradual d'impostos per a tots els contribuents, especialment per als de rendes baixes i mitjanes. La rebaixa mitjana en l'IRPF serà del 12,5 per 100, aconseguint una mitjana del 23,5 per 100 per a les rendes inferiors a 24.000 euros. 1,6 milions de contribuents deixaran de tributar.

El nombrede trams en l'IRPF es redueix de set a cinc; el tipus mínim passa del 24,75 per 100 al 20 per 100, en 2015, i al 19 per 100, en 2016.

• Fort augment dels mínims familiars, de fins al 32 per 100. Es creen tres nous 'impostos negatius' per a les famílies i les persones amb discapacitat

• El tipus general de l'Impost de Societats es redueix del 30 per 100 al 25 per 100 i se simplifiquen deduccions. Les pimes mantenen el règim especial amb un tipus del 25 per 100, que podran reduir al 20,25 per 100 amb nous incentius fiscals.


• Rebaixa fiscal mitjana del 12,5% per als contribuents


El Consell de Ministres, alhora, ha rebut un informe del ministre d'Hisenda i Administracions Públiques sobre l'Avantprojecte de Llei de reforma tributària. Entre els seus objectius figura impulsar el creixement econòmic i creació d'ocupació; una rebaixa d'impostos per a tots, especialment per a les rendes mitjanes i baixes; elevar l'equitat, beneficiant especialment a famílies i persones amb discapacitat; el foment de l'estalvi a mitjà i llarg termini; la millora de la competitivitat de les empreses i un impuls a la lluita contra el frau.

El text inclou una àmplia reforma del sistema tributari espanyol, a través dels principals impostos que el defineixen i de la Llei general tributària, per tal de dissenyar uns impostos més senzills i justos. L'efecte en l'economia serà significatiu: la reforma fiscal suposarà un augment del PIB del 0,55 per 100 en 2015-2016. Com a conseqüència de la baixada de retencions, vint milions de contribuents comptaran cada mes, des de gener de 2015, amb més renda disponible.
 

IRPF

Elnou IRPF serà més simple, modern i equitatiu. El nombre de trams es redueix de set a cinc i es produeix una rebaixa de la tributació en tots ells. El tipus mínim de gravamen passarà del 24,75 per 100 al 20 per 100 en 2015, i al 19 per 100, en 2016, cinc punts menys que el 2011. El tipus màxim de gravamen passarà del 52 per 100 al 47 per 100 en 2015, i al 45 per 100, en 2016 (el mateix tipus que el 2011).


Amb el nou IRPF, els contribuents que guanyen menys de dotze mil euros a l'any podran disposar del seu salari íntegre a partir de l'any que ve, ja que deixaran de tributar. En total, 1,6 milions de contribuents deixaran de tributar. D'ells, 750.000 ni tan sols hauran de presentar sol · licitud de devolució, ja que no se'ls practicarà retenció.


El nou IRPF suposarà una rebaixa mitjana del 12,50 per 100 per als contribuents. La rebaixa serà encara més gran per als de menors rendes. Així, el 72 per 100 dels declarants, amb rendes inferiors a vint mil euros l'any, tindran una rebaixa mitjana del 23,5 per 100 i la rebaixa arriba al 31,06 per 100 de mitjana per als que es troben per sota de els divuit mil euros anuals.

La reforma de l'IRPF implica també un fort augment dels mínims familiars per fills, ascendents i persones amb discapacitat a càrrec. La majoria d'aquests mínims tindran un augment superior al 25 per 100.
 

Novescategories de beneficis socials


Com a instrument de suport a la família es creen també tres noves deduccions que tindran el caràcter de 'impostos negatius'. Operaran per a famílies amb fills dependents amb discapacitat, famílies amb ascendents dependents i famílies nombroses (tres o més fills, o amb 2 fills, un dels quals amb discapacitat). En cadascun dels casos podran percebre 1.200 euros anuals, que es podran rebre de forma anticipada a raó de cent euros mensuals. Aquests 'impostos negatius' són acumulables entre si i l'actual, de la mateixa quantia (cent euros mensuals), que perceben les mares treballadores amb fills menors de tres anys. La suma de tots els beneficis socials podria arribar fins a sis mil euros.

Incentiusa l'estalvi


La tributació de l'estalvi també es redueix, però introduint progressivitat en el tram superior. La nova tarifa consta de tres trams: el primer, fins a sis mil euros, baixarà la seva tributació del 21 per 100 al 20 per 100 en 2015 i al 19 per 100 en 2016; des de sis mil euros fins a cinquanta mil euros, el tipus baixarà fins al 22 per 100 el 2015 i al 21 per 100 en 2016; a partir de cinquanta mil euros, el tipus de gravamen se situarà en el 24 per 100 el 2015, i al 23 per 100, en 2016.

La reforma incorpora també nous instruments per potenciar l'estalvi a mitjà i llarg termini. Pensant en els petits i mitjans estalviadors, el Govern crea un nou instrument que els donarà beneficis fiscals i serà una alternativa, o fins i tot un complement, als plans de pensions o altres formes d'estalvi. Així, els nous Plans "Estalvi 5" podran adoptar la forma de compte bancari o assegurança, que garanteixin la restitució de, almenys del 85 per 100 de la inversió. Els rendiments generats gaudiran d'exempció si la inversió es manté un mínim de cinc anys.

 

Impostsobre societats


El nou impost sobre societats incorpora una baixada de tributació i mesures per fomentar la competitivitat de les empreses, i simplificació de les deduccions. L'objectiu de la reforma de l'impost és, precisament, millorar la competitivitat de l'empresa espanyola i facilitar el seu creixement per a la creació de nous llocs de treball.


Per tal de consolidar l'aproximació de la fiscalitat de les empreses espanyoles a les dels països de l'entorn, el tipus de gravamen general es reduirà des del 30 per 100 fins al 28 per 100, en 2015, i al 25 per 100, en 2016.

En el cas de les Pimes, es manté el règim especial d'entitats de reduïda dimensió amb el tipus del 25 per 100 i altres beneficis com la llibertat d'amortització. A més, es crea una reserva d'anivellament per a pimes per la qual podran gaudir d'una minoració del 10 per 100 de la base imposable amb un límit d'un milió d'euros. La quantitat es compensarà amb bases imposables negatives en un termini de cinc anys. El tipus de gravamen per a Pimes pot reduir al 22,5 per 100 si s'aplica la reserva d'anivellament.

A més, es crea una reserva de capitalització empresarial (minoració d'un altre 10 per 100 de la base imposable per l'increment de fons propis), per la qual el tipus de gravamen de la pime pot reduir, encara més, fins al 20,25 per 100.
 

Emprenedors

La reforma fiscal manté el tipus reduït del 15 per 100 per a les empreses de nova creació, inclòs en la Llei d'Emprenedors. El tipus s'aplica sobre els primers tres-cents mil euros de base imposable i serà del 20 per 100 per l'excés d'aquest import durant dos anys: el primer exercici amb base imposable positiva i el següent.


Lluita contra el frau


La reforma fiscal inclou un nou paquet de mesures que completa la llei antifrau aprovada a finals de 2012. Entre les novetats destaca una modificació de l'article 95 de la Llei general tributària per a la publicació de llistes de morosos amb la Hisenda pública.


La Llei general tributària incorpora altres modificacions que serviran per millorar la lluita contra el frau com millores en el procediment inspector. Aquest procediment comptarà amb nous terminis i suspensió del mateix en casos taxats.


 

© Copyright 2011 ATT assessors   |   C/ Barcelona, 69 - 71 · 25600 Balaguer (La Noguera) · Tel 973 443 505 · Fax 973 443 622   |   Avís legal   |   Protecció de dades