Bloc

Quadre resum de les noves retencions de la renda -juliol 2015-
07.31.2015 Fiscal

 

 

Classe de Renda

 

Procedència

 

Tipus aplicable Fins 12-7-2015

 

Tipus aplicable

Des de 12-7-2015

 

Tipus aplicable 2016

TREBALL

Relacions laborals i estatutàries en general

Variable s/ proced.general (algoritme)

Variable s/ proced.general (algoritme)

Variable s/ proced. general (algoritme)

Pensions i havers passius del sistema públic (S. Social i  Classes Passives)

Pensions de sistemes privats de previsió social

Pensionistes amb dos o més pagadors: procediment especial  -Art. 89.A RIRPF-

Prestacions i subsidis per atur

Prestacions per atur en la modalitat de pagament únic (sols reintegrament de  prestacions indegudes)

Consellers i administradors (d’ entitats amb import net de la xifra de negocis de l’últim període impositiu finalitzat abans del pagament de rendiments  >100.000 euros) -Art.101.2 LIRPF i 80.1.3 RIRPF-

37%

37%

35%

Consellers i administradors (d’ entitats amb import net de la xifra de negocis de l’últim període impositiu finalitzat abans del pagament de rendiments  <100.000 euros) -Art.101.2 LIRPF i 80.1.3 RIRPF-

20%

19,5%

19%

Cursos, conferències, seminaris, … -Art. 80.1.4 RIRPF, 101.3 i D.A. 31.3a) LIRPF-

19%

15%

15%

Elaboració d’ obres literàries, artístiques o científiques - Art. 80.1.4 RIRPF i 101.3 i D.A 31. 3a) LIRPF

19%

15%

15%

 Endarreriments -Art. 101.1 LIRPF-

15%

15%

15%

  Règim fiscal especial aplicable a treballadors desplaçats a territori espanyol  -Art. 93.2 f) o D.A. 31.2 e) LIRPF-

 

 

 

  Fins 600.000

24%

24%

24%

  Des de 600.000,01 euros endavant (retribucions satisfetes per un sol pagador)

47%

47%

45%

ACTIVITATS

Amb caràcter general  -Art. 101.5 i D.A. 31.3a) LIRPF-

19%

15%

15%

PROFESSIONALS

Determinades activitats professionals (recaptadors municipals, mediadors d'assegurances…)

9%

7%

7%

 

Professionals de nou inici (durant l’any d’inici i els dos següents)

9%

7%

7%

 

Si els Rendiments Íntegres d’ activitats professionals de l’exercici anterior < 15.000 euros (i, a més, tal import  sigui superior  al 75 per cent de la suma dels Rendiments d’Activitats Econòmiques i Rendiments del exercici anterior)-Art 101.5 i D.A. 31.3.a LIRPF-

15%

Suprimit (15%)

Suprimit (15%)

ALTRES

Activitats agrícoles i ramaderes en general -Art. 95.4 RIRPF-

2%

2%

2%

ACTIVITATS

Activitats d’engreix de porcí i avicultura -Art. 95.4 RIRPF-

1%

1%

1%

ECONÒMIQUES

Activitats forestals  -Art. 95.5 RIRPF-

2%

2%

2%

 

Activitats empresarials en Estimació Objectiva -Art. 95.6 RIRPF-

1%

1%

1%

 

Rendiments de l’Art. 75.2b): Cessió Dret d’ Imatge  -Art. 101.1 RIRPF-

24%

24%

24%

 

 Rendiments de l’Art. 75.2b): Resta de conceptes -Art. 101.2 RIRPF-

20%

20%

19%

RENDES CESSIÓ

-Art. 92.8, D.A. 31.3e) i LIRPF art. 107 RIRPF-

20%

20%

19%

DRETS IMATGE

 

 

 

 

Premis de jocs, concursos, rifes… subjectes a retenció

20%

19,50%

19%

GUANYS PATRIMONIALS

-Art. 101.7 i D.A. 31.3.d) LIRPF-

 

 

 

 

Aprofitaments forestals en monts públics

20%

19,50%

19%

 

-Art.101.6 i D.A. 31.3.d) LIRPF I 99.2 RIRPF)

 

 

 

ALTRES GUANYS PATRIMONIALS

Transmissió de Drets de Subscripció -Art. 101.6 LIRPF-: des de 1 de gener de 2017, al 19%

 

 

 

   

 

Transmissió  d’accions i participacions en Institucions d’Inversió Colectiva

20%

19,50%

19%

 

(Fons d’Inversió) - Art. 101.6 i D.A. 31.3.d) LIRPF-

 

 

 

CAPITAL MOBILIARI

Derivats de la participació en fons propis d’entitats

20%

19,50%

19%

-Art. 25.1, 101.4 i D.A. 31.3.d) LIRPF i  90 RIRPF-

 

 

 

Cessió a 3ers. de capitals propis (comptes corrents,dipòsits financers, ...)

20%

19,50%

19,00%

-Art. 25.2  D.A. 31.3.d) LIRPF-

 

 

 

Operacions de Capitalització, Assegurances de Vida o Invalidesa e Imposició de Capitals

20%

19,50%

19%

     

Propietat intel.lectual, industrial, prestació d’assistència tècnica - Art. 101.9 i D.A 31. 3d) RIRPF -

20%

19,50%

19%

Arrendament  i subarrendament de béns mobles, negocis o mines - Art. 101.9 i D.A. 31.3 d) LIRPF -

20%

19,50%

19%

Rendiments derivats de la cessió del dret d’explotació de Drets d’ Imatge - Art. 101.10 LIRPF - sense activitat econòmica

24%

24%

24%

CAPITAL IMMOBILIARI

Arrendament o subarrendament de béns immobles urbans - Art. 101.8, D.A 31. 3d) LIRPF i 100 RIRPF-

20%

19,50%

19%


 

© Copyright 2011 ATT assessors   |   C/ Barcelona, 69 - 71 · 25600 Balaguer (La Noguera) · Tel 973 443 505 · Fax 973 443 622   |   Avís legal   |   Protecció de dades