Bloc

Principals novetats sobre la reforma del treballador autònom
10.31.2017 Laboral i Seguretat Social

 CIRCULAR INFORMATIVA DE LES PRINCIPALS NOVETATS DE LA LLEI 6/2017 DE REFORMES URGENTS DEL TREBALL AUTÒNOM

 

Mesures aplicables des de  26 d’octubre de 2017:

 

ü  La devolució de ’excés de cotització dels treballadors autònoms en règim de pluriactivitates realitzarà d’ofici per la TGSS abans de l’1 de maig, sense necessitat de sol·licitar-la.

 

ü  S’incrementa de 7 a 12 anys l’edat dels menors a càrrecque permet aplicar la bonificacióde la quota per contingències comunes als treballadors per compte propi per conciliació de la vida professional i familiar vinculada a la contractació prevista en l’art.30 de la Llei 20/2007.  

 

ü  Noves bonificacions a les treballadores autònomes que es reincorporin a la feina en determinats supòsits. Les treballadores incloses en el RETA o com a treballadores que tornin a realitzar una activitatper compte propi en els dos anys següentsa la data de finalització de la seva activitat per maternitat, adopció, guarda amb fins d’adopció, acolliment i tutela,tindran dret a una bonificació en la quota per contingències comunes, de 50 euros mensuals durant 12 meses, sempre que optin por cotitzar per la base mínima, o una bonificació del 80% quan optin per una base de cotització superior a la mínima.

 

ü  Nova bonificació per la contractació de familiars del treballador autònom. La contractació indefinida per part del autònom com a treballadors per compte d’altre del seu cònjuge, ascendents, descendents i altres parents per consanguinitat o afinitat, fins al segon grau inclòs, donarà dret a una bonificació en la quota empresarial per contingències comunes del 100 % durant un període de 12 mesos, sempre que es compleixin determinats requisits, entre altres: no haber extingit contractes de treball per causes objectives, acomiadaments declarats judicialment improcedents o acomiadaments col.lectius declarats no ajustats a Dret, en els dotze mesos anteriors a la celebració del contracte que hagi de donar lloc a aquesta bonificació.

A més caldrà mantenir el nivell d’ocupació assolit amb aquest nou contracte durant els sis mesos següents.

 

ü  La quantia de la pensió de jubilació compatible amb el treball per compte propi serà del 100%quan es tingui contractat, almenys, un treballador per compte d’altre.

 

ü  La cobertura per contingències professionals dels treballadors autònoms inclou l’accident de treball “in itinere, el sofert en anar o en tornar del lloc de la prestació de l’activitat econòmica o professional. A aquests efectes, s'entendrà com a lloc de la prestació l'establiment on el treballador autònom exerceixi habitualment la seva activitat sempre que no coincideixi amb el seu domicilii es correspongui amb el local, nau o oficina declarat com afecte a l'activitat econòmica a efectes fiscals.

 

 

Mesures aplicables des de 1 de gener de 2018:

 

ü  Redueix a un 10 % el recàrrecaplicable si el pagament de les quoteses produeix dins el primer mes natural següental del venciment del termini per al seu ingrés. Passant a ser del 20% el recàrrec si s’abonen les quotes a partir del segon mes natural següet al seu venciment.

 

ü  L’afiliació i fins a tres altes dins de cada any naturaltindran efectes des del diaen què concorrin en la persona de què es tracti els requisits i condicions determinants de la seva inclusió en el RETA. Fins a tres baixes dins de cada any natural tindran efectes des del dia en què el treballador autònom hagués cessat en l’activitat. En aquest supòsits, el període de liquidacióde l’obligació de cotitzar al RETA, comprendrà els dies de prestació efectiva de l’activitat i no tot el mes complet.  

 

ü  Els treballadors inclosos en el RETA podran canviar fins a quatre vegades a l’any la base de cotització, triant una altra base dins dels límits mínim i màxim que el resultin aplicables en cada exercici:

       La sol·licitud formulada entre l'1 de gener i el 31 de març tindrà efectes l'1 d'abril

       La sol·licitud formulada entre l'1 d'abril i el 30 de juny tindrà efectes l'1 de juliol

       La sol·licitud formulada entre l'1 de juliol i el 30 de setembre tindrà efectes l'1 d'octubre

La sol·licitud formulada entre l'1 d'octubre i el 31 de desembre tindrà efectes l'1 de gener de l'any següent

 

ü  El pagament de les quotes del RETA, en el cas de treballadors per compte propi, s'ha d'efectuar obligatòriamentmitjançant el sistema de domiciliació en compte.

 

ü  La durada de la quota reduïda de la Seguretat Social per als autònoms que emprenguin o tornin a emprendre una activitat per compte propi, l'anomenada "tarifa plana" de cotització de 50 €mensuals, s'amplia de 6 a 12 mesos, i redueix de 5 a 2 anysel període sense cotitzar al RETA exigit als que tornin a emprendre una activitat per poder beneficiar-se de la reducció, que serà de 3 anysen el cas d'haver gaudit de la tarifa plana en el seu anterior període d'alta. Aquestes modificacions també són d'aplicació a la reducció del 80% sobre la quota prevista per als autònoms que opten per una base de cotització superior a la mínima que els correspongui.

 

ü  En l'àmbit de l'IRPF, es clarifica la deduïbilitatde les despeses de subministraments de l'habitatge parcialment afectal'activitat econòmica i de les despeses de manutencióproduïdes en el desenvolupament de l'activitat, per a poder determinar el rendiment net en estimació directa.

 

En els casos en què el contribuent afecti parcialment el seu habitatge habitual al desenvolupament de l'activitat econòmica, les despeses de subministraments d'aquest habitatge, com ara aigua, gas, electricitat, telefonia i Internet, en el percentatge resultant d'aplicar el 30% a la proporció existent entre els metres quadrats de l'habitatge destinats a l'activitat respecte a la seva superfície total, llevat que es provi un percentatge superior o inferior.

Les despeses de manutenciódel propi contribuent  produïdes en el desenvolupament de l'activitat econòmica, sempre que es produeixin en establiments de restauració i hostaleriai s'abonin utilitzant qualsevol mitjà electrònic de pagament, amb els límits quantitatius establerts reglamentàriament per a les dietes i assignacions per a despeses normals de manutenció dels treballadors, que amb caràcter general, són 26,67 o 48,08 € diaris, segons es tracti de desplaçament dins del territori espanyol o a l'estranger, respectivament. Quantitats que es dupliquen si com a conseqüència del desplaçament hi ha pernocta.

 

Es posposa:

 

La possibilitat de que els Autònoms puguin acollir-se a una cotització a Temps Parcial, així com a una possible Jubilació Parcial, queden pendents de desenvolupament reglamentari i , de moment, no hi ha cap novetat al respecte aplicable.

Igualment, queda pendent d’estudi la determinació dels diferents elements que condicionen el concepte d’habitualitat a efectes de determinació de qui està obligat a incorporar-se al règim d’Autònomos, alhora que es fa referència que es deixa constància de que es prestarà especial atenció als treballadors per compte propi que generin uns ingressos íntegres que no superin la quantía del Salari Mínim Interprofessional, en còmput anual.


 

© Copyright 2011 ATT assessors   |   C/ Barcelona, 69 - 71 · 25600 Balaguer (La Noguera) · Tel 973 443 505 · Fax 973 443 622   |   Avís legal   |   Protecció de dades