Bloc

Principals novetats fiscals per a l´any 2018 establertes en la recent Llei de Pressupostos de l´Estat
07.25.2018 Fiscal

A continuació els informem de les principals NOVETATS FISCALS incloses en la Llei 6/2018de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2018:MODIFICACIONS EN LA LLEI DE L’ IRPFamb efectes des del 05-07-2018:·         Augmenta la reducció per obtenció de rendiments del treball, i augmenta la quantia per sota de la qual es podrà aplicar. La reducció es pot aplicar als contribuents amb rendiments nets del treball inferiors a 16.825 euros sempre que no tinguin rendes, excloses les exemptes, diferents de les del treball superiors a 6.500 euros.


La llei estableix les regles per calcular la reducció i per determinar el tipus de retenció o ingrés a compte a practicar sobre els rendiments que es satisfacin o abonin a partir del 5 de juliol de 2018. La regularitzaciódel tipus de retenció o ingrés a compte, si escau, es realitzarà, a opció del pagador,en els primers rendiments del treball que es satisfacin o abonin a partir del 05-07-2018, o en els primers rendiments del treball que se satisfacin o abonin a partir del mes d'agost.
 

·         El contribuent es podrà aplicar la deduccióde fins a 1.200 € anuals pel cònjuge no separat legalment amb discapacitatque no tingui rendes anuals, excloses les exemptes, superiors a 8.000 €. L'import mensual de la deducció anticipada serà de 100 €.


·         La quantia de la deducció per ser una ascendent, o un germà d'orfe de pare i mare, que forma part d'una família nombrosa, s'incrementarà en 600 € anuals per cada un dels fills que formen part de la família nombrosa que excedeixi el nombre mínim de fills exigit perquè aquesta família hagi adquirit la condició de família nombrosa de categoria general o especial, segons correspongui. L'abonament d'aquest increment podrà ser anticipat.


·         Eleva el límit excloent de l'obligació de declarar establert per als perceptors de rendiments del treball quanprocedeixen de més d'un pagador llevat de les excepcions establertes, o quan es tracta de pensions compensatòries del cònjuge o anualitats per aliments no exemptes, o quan el pagador no està obligat a retenir, o rendiments del treball sense subjectes a tipus fix de retenció. L'actual límit de 12.000 € passa a ser de 14.000 €. Però per a l'exercici 2018, quan l'impost s'hagués meritat a partir del 05-07-2018 el límit serà de 12.643 €.


·         S'incrementa la quantia exempta del gravamen especial sobre els premis de determinades loteries i apostes. Per als premis derivats de jocs celebrats amb anterioritat a 05-07-2018 la quantia exempta serà de 2.500 €. La quantia exempta és de fins a 10.000 € per als premis derivats de jocs celebrats en el període impositiu 2018 a partir del 05-07-2018. La quantia exempta és de 20.000 € per als celebrats a 2019. I de 40.000 € a partir del 2020.MODIFICACIONS EN LA LLEI DE L’IRPF amb efectes des del 01-01-2018:


·         La deducció per maternitat es podrà incrementar fins a 1.000 € addicionals, quan el contribuent que tingui dret a la mateixa hagués satisfet despeses de custòdia del fill menor de tres anys en llars d'infants o centres d'educació infantil autoritzats, però s'estableixen certes limitacions en aquesta quantia. No es podrà sol·licitar l'abonament anticipat d'aquest increment.


·         Dins el límit conjunt excloent de l'obligació de declararde 1.000 € anuals previst per a les rendes immobiliàries imputades, els rendiments íntegres del capital mobiliari no subjectes a retenció derivats de lletres del Tresor i subvencions per a l'adquisició d'habitatges de protecció oficial o de preu taxat , s'inclouen "els altres guanys patrimonials derivats d'ajudes públiques".


·         Augmenta el percentatge de la deducció per inversió en empreses de nova o recent creació, que passa del 20 al 30%. Incrementa base màxima de deducció, establint-la en 60.000 € anuals.


MODIFICACIONS EN LA LLEI DE L’IMPOST SOBRE SOCIETATS:


·         Modifica lareducció de les rendes procedents de determinats actius intangiblesi el seu règim transitori, per adaptar la seva regulació als acords adoptats a la UE i OCDE pel que fa als règims coneguts com «patent box», amb efectes per als períodes impositius que s'iniciïn a partir de l’01-01-2018


·         Estableix les obligacions que han de complir els productors que s'acullin a ladeducció per inversions en producció estrangera de llargmetratges cinematogràfics o d'obres audiovisualsrealitzats en territori espanyol, amb efectes des de 05-07-2018.MODIFICACIONS EN LA LLEI DE L’IVA amb efectes des del 05-07-2018:


·         Estableix el tipus impositiu reduït del 10% a l'entrada a les sales cinematogràfiques.


·         Modifica el requisit per poder aplicar el tipus impositiu reduït del 4% dels serveis de teleassistència, ajuda a domicili, centre de dia i de nit i atenció residencial com a conseqüència d'una prestació econòmica vinculada a aquests serveis. La prestació econòmica ha de cobrir més del 10% del preu.


MODIFICACIONS EN LA LLEI DE L’IVA amb efectes des del 01-01-2019:


·         Modifica l'exempció pels serveis prestats directament als seus membres per unions, agrupacions o entitats autònomes, incloses les AIE,per ajustar la seva regulació al Dret de la UE. L'exempció resultarà només aplicable a les AIES que els seus membres desenvolupin activitats d'interès general que quedin exemptes d'IVA (assistència sanitària, assistència social o educació, entre d'altres).


·         Modifica la normativa interna pel que fa a les regles que determinen la localització en el territori d'aplicació de l'Impost dels serveis prestats per via electrònica, de telecomunicacions i de radiodifusió o de televisiói la regulació del règim especialaplicable als serveis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió i als prestats per via electrònica per empresaris o professionals no establerts en la Comunitat.OTRAS MODIFICACIONES TRIBUTARIAS:


·         Es prorroga durant l'any 2018 la vigència del'Impost sobre el Patrimoni.


·         Integra el tipus impositiu autonòmic de l'Impost sobre Hidrocarbursen el tipus estatal especial, amb efectes des de 01-01-2019.


 
Davant qualsevol dubte o per completar els continguts poden contactar amb el nostre despatx al telèfon 973443505 i correu electrònic info@attassessors.com
 
Atentament,

 

© Copyright 2011 ATT assessors   |   C/ Barcelona, 69 - 71 · 25600 Balaguer (La Noguera) · Tel 973 443 505 · Fax 973 443 622   |   Avís legal   |   Protecció de dades