Bloc

Principals diferències entre la societat anònima i la societat de responsabilitat limitada (I)
01.14.2011 Mercantil

1.- Pel que fa al capital social:

a) En la societat anònima el capital està dividit en accions, essent el capital mínim de seixanta mil (60.000) euros, el qual ha d'estat totament subscrit i almenys desemborsat en un vint-i-cinc per cent. Es pot acordar l'emissió d'obligacions i d'altres valors negociables i les accions poden cotitzar en mercats secundaris.

b) En la societat limitada, el capital està dividit en participacions socials, essent el mínim de tres mil (3.000) euros. el qual ha d'estar totalment subscrit i desemborsat.

2.- En quant a les aportacions que constitueixen el capital social de les entitats, tant en la pròpia constitució com en eventuals ampliacions de capital la diferència entre ambdós tipus està en la modalitat d'aportacions no dineràries, doncs mentre en les societats anònimes és preceptiu l'emissió d'un informe de valoració dels béns per part d'expert independent tret d'aguna excepció, en séu de societat limitada l'informe no és preceptiu encara que pot ser recomanable atès que els socis respondran solidàriament davant la societat i els creditors de la realitat de l'aportació i de la valoració atribuïda a la mateixa, responsablitat que prescriu als cinc anys a comptar des del moment en que s'hagués realitzat l'aportació. Tanmateix, els socis que facin constar en acta la seva oposició  aquells que hagin sotmès a valoració pericial la seva aportació queden exclosos de la dita responsabilitat solidària.

3.- Pel que fa a la constitució d'ambdues societats, la societat anònima permet tant la fundació simultània com la successiva mentre que la societat limitada només permet la primera.

4.- Ja s'ha comentat la distinta exigència de capital social mínim en un i altre tipus social, essent aquí digne d'esmentar que en cas de societat anònima la part no desemborsada del capital social s'ha d'aportar en el termini que estableixin els Estatuts Socials, que en el cas de que siguin aportacions no dineràries, el termini no podrà excedir de cinc anys des de la constitució de la societat o de l'acord d'augment de capital.

5.- També s'ha apuntat la distinta manera de dividir el capital social, parlant d'accions en cas de societat anònima, i de participacions socials si  es tracta de societat limitada. En ambdós casos però són parts alíquotes, indivisibles i acumulables del capital social, i confereixen al seu titular legítim la condicio de soci i li atribueixen els drets reconeguts en la Llei i en els Estatuts de la companyia.

Tanmateix, mentre l'acció pot estar representada mitjançant títols o anotacions en compte, tenint la consideració en tot cas de valor mobiliari, la participació social de la societat limitada no pot estar representada per cap dels dos mitjans referenciats per l'acció ni tindrà en cap cas la consideració de valor.

Pot haver-hi accions privilegiades, però els privilegis no poden afectar a drets polítics, només a drets econòmics, no essent possible el vot plurar i sí en canvi la limitació d'un nombre màxiim de vots a emetre per un accionista o societats pertanyent a un mateix grup. En séu de participació social, els privilegis es poden referir a drets polítics i és possible el vot plurar.

5.- La transmissió de l'acció també difereix sensiblement de la de la participació social, atès que en el primer cas és essencialment lliure tot i que es possible introduir via estatutària clàusules per a restringir fins a cert punt la transmissió, mentre que la transmissió de les participacions socials és bàsicament restrictiva tot i que es pot alleugerar estatutàriament.

La transmissió de les participacions socials sempre s'ha d'atorgar en escriptura pública mentre que la transmissió de les acciones s'ha de fer obligatòriament davant fedatari públic només en el cas d'accions al portador no admeses a negociació en un mercat secundari sempre i quan la transmissió no  s'efectuï amb la participació o mediació d'una societat o agència de valors o d'una entitat de crèdit.


 

© Copyright 2011 ATT assessors   |   C/ Barcelona, 69 - 71 · 25600 Balaguer (La Noguera) · Tel 973 443 505 · Fax 973 443 622   |   Avís legal   |   Protecció de dades