Bloc

Pla d´estímul econòmic i suport a l´emprenedor -febrer 2013-
02.25.2013 Fiscal

PLA D’ ESTÍMUL ECONÒMIC I SUPORT A L'EMPRENEDOR

 

El Govern espanyol anuncia que emprendrà una segona generació de reformes. Unes reformes que siguin útils, també per tornar a créixer i crear ocupació.

Concretament, el Consell de Ministres ha aprovat el R.D. Llei 4/2013, de 22 de febrer, de mesures de suport a l’emprenedor i estímul del creixement i de la creació d’ocupació en diversos àmbits. A més, pròximament s’estudiarà un Avantprojecte de Llei d’Emprenedors, així com altres iniciatives legistatives necessàries per a l’excecució del Pla d’Estímul Econòmic i de Suport a l’Emprenedor.

 


Suports fiscals al creixement empresarial


• Aplicació de l'IVA de caixa per a PIMES

Es crea un règim especial en l'IVA, de caràcter voluntari, que permeti evitar ingressar l'IVA fins que es cobri la factura, substituint el tradicional criteri de meritació (facturació) pel de cobrament i pagament a totes les operacions de la PIME.
S'aplicarà a PIMES i autònoms no subjectes al règim de mòduls amb un volum de negoci inferior a 2 milions d'euros, com estableix la normativa europea.
Els clients i proveïdors de la PIME hauran d'utilitzar el criteri de caixa.
Aquesta mesura és aplicable a partir de l'1 de gener de 2014.
Es podran beneficiar gairebé 1.300.000 autònoms i més d'1 milió de pimes.


• Foment de la reinversió en l'activitat econòmica dels beneficis

Les empreses amb un volum de negoci inferior a 10 milions d'euros podran deduir-se fins a un 10% en la quota íntegra de l'IS dels beneficis obtinguts en el període impositiu que es reinverteixin en l'activitat econòmica.


• Incentius fiscals a la qualitat del creixement mitjançant la innovació empresarial

Es permet que les deduccions per R + D + I que no s’hagin pogut aplicar en un exercici es puguin recuperar mitjançant un sistema únic a Espanya de devolucions.
Serà l'únic incentiu fiscal de l'impost que no estigui condicionat a l'existència de quota de l'impost sobre societats, però vinculat a la creació o el manteniment d'ocupació.
 

Suports fiscals a la iniciativa emprenedora


• Tributació reduïda de societats de nova creació i autònoms durant els dos primers exercicis d'activitat.

Les societats de nova creació tributaran a un tipus reduït del 15% durant els dos primers exercicis en què s'obtinguin resultats positius.
Els autònoms que iniciïn activitats econòmiques podran aplicar una reducció del 20% en els rendiments nets que obtinguin durant els dos primers exercicis en què s'obtinguin resultats positius.


• Canalització de recursos a l'activitat emprenedora

L'inversor particular que participi temporalment en empreses noves o de recent creació aportant, o capital financer exclusivament, o capital financer acompanyat dels seus coneixements empresarials o professionals per al desenvolupament de l'activitat de la societat en què inverteixen (inversor de proximitat) tindrà un doble incentiu fiscal:
a) Una deducció del 15% en la quota estatal en l'IRPF en ocasió de la inversió realitzada en entrar a la societat, amb un funcionament similar a la deducció en habitatge habitual.
b) Una exempció parcial de la plusvàlua (50%) en sortir de la societat, sempre que es reinverteixi en una altra entitat de nova o recent creació.
La inversió ha de ser temporal, de manera que hagin de transmetre les accions entre el tercer i el novè any de tinença de la participació.


• Foment de l'autoocupació en règim d'autònoms

Els desocupats que decideixin establir-se com autònoms podran beneficiar-se de l'exempció completa en l'IRPF de les prestacions per desocupació quan l'abonament de la prestació sigui en forma de pagament únic (fins ara estan exempts només fins 15.500 €).
Suport al finançament per 45.000 milions d'euros


• Suport al finançament bancari en 32.000 milions d'euros

Línies de Mediació de l'ICO, amb una dotació de 22.000 milions d'euros.
Impuls a l'estratègia de negoci dirigida a PIMES per les entitats bancàries sanejades, 10.000 milions d'euros.


• Sistemes públics d'avals i garanties per al finançament bancari que permetran mobilitzar 1.720 milions d'euros.

Reforç del capital de CERSA.
Creació d'una Línia d'avals CESCE per a PIMES.


• Impuls de la desintermediació bancària i al capital risc, mobilitzant fons per 2.176.000 d'euros.

Constitució d'un Fons de Fons encarregat de licitar i adjudicar inversions entre gestores de capital risc en àrees i sectors vinculats a la internacionalització i la millora de la competitivitat.
Creació de la Xarxa Nacional d'Incubadores d'Empreses.
Reforç dels programes de préstecs participatius a empreses.
Impuls als àngels inversors o inversions informals.
Millora de l'accés a fons per a la implantació de pimes espanyoles a l'exterior.


• Facilitació de l'accés als mercats de capitals per mobilitzar 3.300 milions d'euros

Flexibilització de l'accés al mercat alternatiu borsari.
Creació del Mercat Alternatiu de Renda Fixa (MARFI).
Creació de la Línia de mediació de pagarés i bons d'empresa per facilitar la posada en marxa del MARFI.


• Fons de Titulització de préstecs a PIMES

Amb una dotació de 3.000 milions d'euros per avalar emissions de fons de titulització de préstecs a PIMES.


• Ampliació del Pla de Pagament a Proveïdors

Amb una dotació de 2.684 milions d'euros, donant una segona oportunitat a preoveedors d’Entitats Locals i  Comunitats Autònomes ja incloses en el Pla, així com ampliant l’àmbit d’aplicació a noves Administracions, en concret es permet que es puguin adherir les entitats locals del País Basc i Navarra incloses en el model de participació en tributs de l'Estat i determinades entitats locals diferents del municipi (mancomunitats de municipis). En qualsevol cas, es manté la limitació temporal a factures anteriors a 1 de gener de 2012.
A més s'inclouen també obligacions pendents de pagament derivades de concessions administratives,contractes de gestió, convenis, contractes d’arrendament d’immobles, contractes relacionats amb els sectors de l’aigua, l’energia, els transports i els serveis postals, determinats contractes de concessió d’obres públiques, determinats contractes de gestió de serveis públics i contractes de col.laboració público-privada.• Mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials

S'estableix un termini de pagament de 30 dies per a totes les operacions privades, ampliables com a molt als 60 i s'augmenten els interessos de demora.
Al seu torn, les administracions públiques en els seus plans d'ajustament han d'establir un camí de reducció dels seus deutes amb proveïdors, que serà vigilada molt estretament.
Llei reguladora de la facturació electrònica a les administracions públiques


Estímul a l'activitat emprenedora


• Foment de la cultura i la iniciativa emprenedora en els diferents nivells educatius

Continguts mínims dels diferents nivells educatius que fomentin el desenvolupament de la seva creativitat, el treball en equip i l'esperit emprenedor.
Mesures per a la formació permanent del professorat.


• Tarifa plana de 50 € en la cotització a la Seguretat Social

Per a menors de 30 anys i nous autònoms que iniciïn una activitat per compte propi durant els primers 6 mesos.
Posteriorment, durant els 6 mesos següents, se'ls aplicarà una reducció en la base mínima de cotització del 50% i, durant els 18 mesos següents, una reducció i una bonificació d'un 30%, que s'amplia en el cas de les dones fins als 35 anys.


• Compatibilitat de la prestació per desocupació amb l'inici d'una activitat per compte propi.

Durant un màxim de 9 mesos la percepció de la prestació per desocupació és compatible amb la situació d'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms, per a menors de 30 anys.


• Ampliació de les possibilitats de capitalització de la desocupació per iniciar una activitat emprenedora

Els beneficiaris de prestacions per atur menors de 30 anys podran capitalitzar fins al 100% de la seva prestació per a realitzar una aportació al capital social d'una societat mercantil, sempre que s'estableixi una vinculació professional o laboral de caràcter indefinit.
Igualment s'obre la possibilitat que la capitalització de la prestació per desocupació pugui utilitzar per adquirir serveis d'assessorament, formació i informació, així com per cobrir les despeses de constitució d'una nova societat.


• Facilitació de la creació d'empreses

Creació de la figura del "emprenedor de responsabilitat limitada", mitjançant la qual les persones físiques podran veure limitada la seva responsabilitat per deutes derivats de la seva activitat professional o empresarial, no veient-se afectats determinats béns com ara l'habitatge o vehicles d'ús familiar.


• Facilitació de la segona oportunitat empresarial

Establiment d'un mecanisme àgil, senzill i barat que obri, per als ciutadans, empresaris individuals i societats de menor dimensió, una via alternativa al concurs judicial, que sigui més flexible, més àmplia i més adaptada a les necessitats d'aquests col · lectius que els acords de refinançament.
Millora de la xarxa de seguretat dels autònoms menors de 30 anys per facilitar una segona oportunitat, permetent reprendre el cobrament de la prestació per desocupació després de realitzar una activitat per compte propi si abans del cinquè any es produeix una baixa en el règim d'autònoms .


• Agilització de tràmits per a la creació d'empreses

Agilització dels tràmits municipals per a l'exercici d'activitats econòmiques a través de la reforma de l'Administració local.
Llançament del portal "Emprèn en tres", que permetrà als emprenedors tramitar, de manera més senzilla i accessible, els tràmits municipals necessaris per a l'inici d'activitats econòmiques sotmeses a declaració responsable o comunicació.


Ocupabilitat


• Millora de l'ocupabilitat dels joves

Desenvolupament d'estímuls perquè els joves aturats puguin obtenir el títol d'Educació Secundària Obligatòria, millorant la seva capacitació i ampliant les seves possibilitats d'accés al mercat de treball.
S'estendran els programes formatius dirigits a l'obtenció de certificats de professionalitat i amb compromís de contractació.


• Estímuls a la contractació dels joves fins que la taxa d'atur se situï per sota del 15%

Reducció de la quota de l'empresa a la Seguretat Social en un 75% per empreses de més de 250 treballadors i del 100% per a la resta, per a la contractació a temps parcial amb vinculació formativa per a menors de 30 anys sense experiència laboral prèvia, que provinguin de sectors on no hi hagi demanda d'ocupació o que es trobin desocupats des de fa més de 12 mesos.
Reducció del 100% de la quota de l'empresa a la Seguretat Social per contingències comunes durant el primer any quan es contracti de manera indefinida a un aturat menor de 30 anys. Podran beneficiar els autònoms i les empreses de fins a nou treballadors.
Contracte "primera ocupació jove", temporal de 6 mesos per a menors de 30 anys desocupats, amb incentius al seu transformació en indefinit.
Incentius al contracte en pràctiques per la primera ocupació, perquè aquells joves que han acabat el seu període formatiu puguin tenir una primera experiència laboral vinculada a la seva titulació.


• Millora de la intermediació laboral

Impuls amb les comunitats autònomes a la col · laboració público-privada per a la intermediació en l'àmbit dels serveis públics d'ocupació.
Autorització a les empreses de treball temporal a formalitzar contractes per a la formació i l'aprenentatge, aprofitant així sinergies doncs moltes ETT ja presten serveis de formació.
Portal Únic d'Ocupació que faciliti la recerca de feina i on s'allotjarà tota la informació d'utilitat per orientar els joves i posar al seu abast totes les eines que facilitin la recerca de feina o l'inici d'una activitat empresarial


• Llei de Garantia de la Unitat de Mercat

La propera aprovació de la Llei permetrà que qualsevol producte o servei produït a l'empara de qualsevol normativa autonòmica pugui ser ofert en tot el territori nacional sense necessitat de tràmit addicional. Els operadors necessitaran la llicència d'una sola comunitat autònoma i podran operar per tot el territori nacional.
Totes les administracions públiques compartiran una única base de dades electrònica per exercir tasques de control i supervisió.
El Consell per a la Unitat de Mercat acollirà Administració General i CCAA per vetllar pel compliment de la norma
S'estableix un procediment àgil de resolució de conflictes amb la participació de la futura CNMC.


• Mesures de reducció i simplificació de càrregues administratives

Adopció i implantació del setè Acord per a la reducció de càrregues administratives.
Amb un horitzó temporal de dos anys. Permetrà a ciutadans i empreses estalviar més de 1.000 milions d'euros en costos de temps i indirectes derivats dels tràmits administratius, que fins ara havien de fer servir en burocràcia i tràmits administratius.


• Reforma en profunditat de diferents sectors econòmics estratègics

Sector energètic
Infraestructures ferroviàries
Transport i logística


• Rehabilitació, regeneració i renovació urbana


 

© Copyright 2011 ATT assessors   |   C/ Barcelona, 69 - 71 · 25600 Balaguer (La Noguera) · Tel 973 443 505 · Fax 973 443 622   |   Avís legal   |   Protecció de dades