Bloc

Pla de control tributari de l´Agència Tributaria Catalana 2011
05.06.2011 Fiscal

Destaquem les següents novetats incloses en el pla de control tributari per a aquest exercici 2011, que entenem poden afectar un gran nombre de persones, tant físiques com jurídiques, en els diferents impostos:

ACTUACIONS DE COMPROVACIÓ DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA:

a) Pel que fa a l'ITP i AJD:

• Es procedirà a la comprovació de les autoliquidacions en què siguin aplicades alguna de les bonificacions que preveu la normativa.
• En relació amb els negocis jurídics de transmissió de béns mobles i immobles mitjançant subhasta es procedirà al control dels fets imposables no declarats i a la comprovació de les autoliquidacions presentades pels contribuents.
• Control i comprovació dels expedients relatius a la divisió de la cosa comuna i extinció del condomini en què s'hagi aplicat el règim d'exempció previst a la normativa.

b) Quant a l'impost sobre successions i donacions:

 
Desenvolupament d'activitats de control i encreuament de la informació obtinguda a partir d'òrgans administratius i judicials i d'altres obligats tributaris que fa a les defuncions produïdes en l'àmbit territorial d'actuació de l'Agència.
• Control i comprovació dels supòsits en què s'hagi produït la subrogació de béns bonificats per la normativa.
• Revisió dels expedients en els quals s'aplica la reducció decennal.

c) En l'impost sobre el patrimoni:

• Control de les autoliquidacions presentades pels contribuents extemporàniament com a resultat dels requeriments notificats en virtut de la detecció d'elements no declarats amb anterioritat.

ACTUACIONS DE CONTROL DE RECAPTACIÓ:

Ampliació de les actuacions desenvolupades en matèria de recaptació executiva d'ingressos de dret públic dels diferents departaments i ens de la Generalitat de Catalunya que encarreguin mitjançant conveni de col.laboració o encàrrec de gestió aquestes actuacions.

 Control i seguiment dels pagaments en espècie dels deutes tributaris dels contribuents, ja sigui en béns del patrimoni cultural ja sigui en béns immobles integrants de l'herència del causant.

 Control de les situacions concursals comunicadaspor els jutjats mercantils en què l'administració tributària de Catalunya comunica l'existència de deutes dels obligats tributaris pendents de cobrament.
 


 


 

© Copyright 2011 ATT assessors   |   C/ Barcelona, 69 - 71 · 25600 Balaguer (La Noguera) · Tel 973 443 505 · Fax 973 443 622   |   Avís legal   |   Protecció de dades