Bloc

Permisos als treballadors per anar a votar a les eleccions al Parlament de Catalunya el proper 21.12.2017
11.23.2017 Laboral i Seguretat Social

Segons la normativa vigent, els treballadors que hagin de treballar el dia de les eleccions tenen un permís especial per a poder anar a votar.

Tenen dret a absentar-se del seu treball pel temps indispensable per a votar i aquest temps que es gaudeix com a permís serà retribuït per l’empresa, encara que el treballador ha d’avisar prèviament a l’empresa de que vol fer ús d’aquest permís i hauria de demanar un justificant a la taula electoral per tal d’acreditar a l’empresa que efectivament ha anat a votar (llevat que per acord entre empresa i treballador s’eximeixi d’aquest justificant).

Aquest permís pot ser de fins a quatre hores, si es treballa a jornada complerta i es reduirà proporcionalment si es treballa a temps parcial.

No obstant, la normativa parla de un topall màxim de fins a 4 hores però això no vol dir que es tingui dret en tots els casos a aquest permís màxim, sinó que cal veure les circumstàncies del cas concret ja que l’Estatut dels Treballadors determina que es gaudirà del permís pel temps indispensable per anar a votar i, tenint en compte això, caldrà pactar amb l’empresa segons les circumstàncies de cada cas un període de temps per tal de poder exercir el dret a votar.

Així doncs, no és el mateix poder anar a votar a la mateixa població on es treballa que a una altra població, havent de tenir en compte també la distància existent entre el lloc de treball i el col.legi on ha de votar el treballador; sigui com sigui, fora d’aquest pacte segons el temps que es consideri indispensable, si el treballador no justifica alguna incidència al respecte que el faci haver de gaudir de més temps de permís a aquest efecte, doncs, el temps afegit caldria descomptar-lo de vacances o recuperar-lo.

A part de tot això, els treballadors que acreditin la seva condició de membre de taula electoral (inclús els suplents que finalment hagin d’ocupar el lloc d’un altre membre designat)o d’interventor o interventora i que hagin de treballar el dia de les eleccions tenen dret a gaudir d’un permís retribuït especial durant la jornada complerta del dia de la votació i, també, d’un permís retribuït durant les cinc primeres hores de la jornada laboral del dia immediatament posterior. Normalment els recomptes i les gestions acaben molt tard el dia de la votació i aquesta és la causa que tinguin dret a aquesta reducció de jornada del dia següent per tal de garantir així el descans dels treballadors; no obstant, és necessari justificar davant de l’empresa aquest permís demanant un justificant a la Junta Electoral de Zona (llevat que l’empresa eximeixi al afectats d’aquesta justificació).

Els treballadors que acreditin la seva condició de membre de taula electoral o d’interventor o interventora i que no hagin de treballar el dia de les eleccions (perquè aquell dia ja no formi part de la seva jornada laboral o coincideixi amb un dia de descans setmanal per ells) tenen dret, igualment, a un permís retribuït de les cinc primeres hores durant la jornada del dia immediatament posterior al de la votació.

Es considera que tenen l’obligació de forma part de la taula electoral que els correspongui i hi tenen un deure legal i no acudir pot ser inclús considerat delicte i, és per això, que el fet d’haver d’anar a treballador el dia de les eleccions en aquests casos no es considera legalment causa eximent del compliment d’aquest deure par part dels designats, tenint dret per tant a uns permisos especials i unes contraprestacions establertes per norma.

Finalment, els treballadors que acreditin la seva condició d’apoderats i que hagin de treballar el dia de les eleccions tenen també dret a un permís retribuït durant aquest dia.

Legislació aplicable:

Reial Decret 953/2017, de 31 d’octubre, pel que es dicten normes complementàries per a la realització de les eleccions al Parlament de Catalunya 2017 (Article 24)

Reial Decret 605/1999, de 16 d’abril, de regulació complementària del processos electorals (Article 13)

Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors (Article 37).


 

© Copyright 2011 ATT assessors   |   C/ Barcelona, 69 - 71 · 25600 Balaguer (La Noguera) · Tel 973 443 505 · Fax 973 443 622   |   Avís legal   |   Protecció de dades