Bloc

Novetats fiscals 2016 a tenir en compte
01.20.2016 Fiscal

Distingits senyors,

A continuació els informem de les principals novetats fiscals incloses a la Llei 48/2015 de Pressupostos Generals i altres normes publicades recentment, i que entren en vigor a partir de l’1 de gener de 2016, llevat d’excepcions, i aprofitem per recordar algunes novetats de la última reforma fiscal que entren en vigor aquest any:

 

I.R.P.F:

Eleva de 500 a 1.500 el límit màxim de deducció aplicable per les primes satisfetes a assegurances de malaltia a l'efecte de calcular el rendiment net de l'activitat econòmica en estimació directa, així com l' import de la retribució del treball en espècie exempta derivada de les primes satisfetes a assegurances de malaltia del treballador, quan la persona objecto de la cobertura sigui una persona amb discapacitat

 

Els recordem que entren en vigor les novetats introduïdes en el mètode d'estimació objectiva de l’ IRPF i el règim simplificat de l' IVA, i que afecta als límits excloents del règim de mòduls, i que també exclou del sistema a les activitats incloses en les divisions 3, 4 i 5 de la secció primera de les Tarifes de l’ IAE subjectes a retenció del 1% en 2015, entre d’altres canvis.

 

 

IMPOST DE SOCIETATS

 

Amb efectes a partir de l'1 de juliol de 2016, modifica la forma de càlcul de l' incentiu fiscal de la reducció de les rendes procedents de determinats actius intangibles, el denominat internacionalment «patent  box», i estableix un règim transitori per a les cessions del dret d'ús o d'explotació d’actius intangibles que s'hagin realitzat o es realitzin abans o des de l'entrada en vigor de la Llei 14/2013 (29/09/2013).

 

Amb efectes per als períodes impositius que s'iniciïn a partir del 01-01-2015, es torna a flexibilitzar el requisit dels ingressos totals perquè determinades entitats parcialment exemptes no hagin de presentar la declaració de l’ IS (entitats i institucions sense ànim de lucre no subjectes a la Llei 49/2002, les unions, federacions i confederacions de cooperatives, els col·legis professionals, les associacions empresarials,…). Els ingressos totals del període impositiu no poden superar els              75.000 euros anuals. Inicialment s'havia establert el límit en 50.000 € anuals.

 

 

I.V.A.

 

Les societats civils amb personalitat jurídica i objecte mercantil, que amb efectes d'1 de gener de 2016 passin a tenir la condició de contribuents en l' Impost de societats i, per tant, cessin en el règim especial del recàrrec d'equivalència de l' IVA, podran deduir en l'autoliquidació corresponent al període en què es produeixi aquest cessament, la quota resultant d'aplicar el valor d'adquisició de les seves existències inventariades en la data de cessament, IVA i recàrrec d'equivalència exclosos, els tipus d'aquest impost i recàrrec vigents en la mateixa data.

 

Per a l'exercici 2016 i 2017, el límit excloent del règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca és de 250.000 €.

 

 

ALTRES INFORMACIONS:

 

  • Es prorroga durant l’exercici 2016, la vigència de l’ Impost  del Patrimoni.

     

  • L’ IPC General interanual de desembre de 2015 es del 0,0 %.

     

    RECORDATORI D’ALGUNES NOVETATS DE LA REFORMA FISCAL QUE ENTREN ENVIGOR EL 2016

     

 

IRPF:

 

 

Entra en vigor l'escala de gravamen GENERAL prevista en la reforma fiscal per a l'any 2016, en la qual es tornen a reduir els tipus marginals aplicables, entre un 0,5% o un 1% segons tram; i d'acord amb això, per calcular el tipus de retenció o ingrés a compte aplicable als rendiments del treball segons en el procediment general, s'aplicarà la nova escala amb els tipus reduïts.

 

El percentatge de retenció “general” dels rendiments del treball per la condició d'administradors i membres de consells d'administració, serà del 35% a partir del 2016. El percentatge de retenció reduït quan els rendiments procedeixin d'entitats amb un import net de la xifra de negocis inferior a 100.000 euros serà del 19% en 2016.

 

 

El percentatge de retenció i ingrés a compte del 19% previstos en l'article 101 de la llei, rendiments del capital mobiliari (dividends, interessos, procedents de la propietat intel·lectual, industrial, de l'arrendament o subarrendament de béns mobles, negocis o mines…), guanys patrimonials de transmissions o reemborsament accions i participacions d’ IIC, de premis, d'aprofitaments forestals dels veïns en muntanyes públiques, rendiments procedents de l'arrendament o subarrendament de béns immobles urbans, serà aplicable a partir de 2016.

 

El percentatge de retenció relacionat amb els plans d'estalvi a llarg termini, o amb imputació de rendes per cessió drets d'imatge (art.92.8 LIRPF), serà del  19% a partir 2016.

 

El percentatge de retenció i ingrés a compte sobre els rendiments del treball derivats d'impartir cursos, conferències, col·loquis, seminaris i similars, o derivats de l'elaboració d'obres literàries, artístiques o científiques, sempre que es cedeixi el dret a la seva explotació, continuarà sent del 15%.

 

El tipus de retenció dels rendiments d'activitats professionals, qualsevol que sigui el nivell d'ingressos, contínua establert en el 15 %. El tipus aplicable durant els tres primers anys d'inici de l'activitat professional, així com per a recaptadors municipals, mediadors d'assegurances, etc., continua establert en el 7 %.

 

Es redueix en un 0,5 % els tipus impositius de l’ escala de gravamen de l’ ESTALVI (19%, 21, 23%).

 

 

SOCIETATS

 

El tipus de retenció o ingrés a compte que s’aplica amb caràcter general a l’ Impost sobre Societats també es redueix, i serà del 19 % a partir de 2016.

 

El tipus de gravamen general serà del 25 % a partir de 2016. No obstant, les entitats de nova creació que realitzen activitats econòmiques tributaran, en el primer període impositiu en que la base imposable resulti positiva i en el següent, el tipus del 15 %, excepte que hagin de tributar a un tipus inferior. Aquest tipus reduït no es pot aplicar a las entitats patrimonials.

 

Elimina la escala de tributació del règim fiscal de las empreses de reduïda dimensió.  Per tant el tipus de gravamen serà del 25% per a tota la base imposable a partir de 2016.

 

Redueix els percentatges de deducció per reinversió de beneficis extraordinaris amb  operacions a termini o amb preu ajornat, que seran del 7 % y 12 % para les rendes integrades a la base imposable dels períodes impositius iniciats a partir de 01-01-2016.

 

Davant de qualsevol dubte o per completar els continguts poden contactar amb el nostre despatx.

 

Atentament,

 

ATT ASSESSORS

Fon: 973.44.35.05


 

© Copyright 2011 ATT assessors   |   C/ Barcelona, 69 - 71 · 25600 Balaguer (La Noguera) · Tel 973 443 505 · Fax 973 443 622   |   Avís legal   |   Protecció de dades