Bloc

Novetat fiscals 2014
02.11.2014 Fiscal

NOVETATS FISCALS PER A 2014

 

A continuació els informem d'algunes de les novetats fiscals més significatives publicades recentment (Llei 22/2013 de PGE, RD-Llei 1/2014, RD 1042/2013, entre d’altres) i que entren en vigor a partir de 1 de gener de 2014 , excepte alguna excepció que es comenta:

 

-        Es prorroga per a 2014 l'aplicació del gravamen complementaria la quota íntegra estatal en l'IRPF i per tant es mantenen els increments de la quota de retenció. També es manté l'elevació del 19% al 21%del percentatge per als pagaments a compte de l'art.101 i del art.92.8 de la LIRPF(com els rendiments del capital mobiliari (interessos); rendiments procedents de l'arrendament o subarrendament de béns immobles urbans, ...) i dels rendiments d'activitats professionals. També es manté el tipus de retenció del 42%per a administradors i membres de consell administració.

 

-        En la mateixa línia, en l'Impost sobre Societats, també es manté l'elevació del percentatge general de retenció o ingrés a compte, del 19% al 21%.

 

-        El Departament de Recaptació ha dictat la instrucció 6/2013 que implica la inadmissibilitat, amb caràcter general, de les sol·licituds d'ajornament o fraccionament de retencions i ingressos a compte,i només es poden concedir en els casos excepcionals que preveu la normativa tributària.

 

-        Prorroga per 2014 l'aplicació del tipus de gravamen reduït per manteniment o creació d'ocupació previst per a les microempreses en l'Impost sobre Societats (el tipus del 20% sobre el tram de base imposable entre 0 i 300.000 € i per a la resta de base el 25%).També prorroga per 2014 la reducció del rendiment net de les activitats econòmiques per manteniment o creació d'ocupació del 20% prevista enl'IRPF.

 

-        Prorroga per 2014 el tractament fiscal atorgat a les despeses i inversions efectuades per habituar els empleats en la utilització de noves tecnologies de la comunicació i de la informació en l'IRPF i Societats

 

-        Es prorroga durant l'exercici 2014 la vigència de l'Impost sobre Patrimoni.

 

-        Amplia el termini per poder optar al règim especial del criteri de caixa en l'IVA (RECC) per a l'any 2014 fins al 31 de març de 2014, i tindrà efecte a partir del primer període de liquidació que s'iniciï amb posterioritat a la data en que s'hagi exercit l'opció. Així mateix, els recordem que els subjectes passius no acollits al RECC però que sigui destinataris de l'operació a la qual s'aplica aquest règim especial hauran d'incloure en el llibre registre de factures rebudes les dates del pagament de l'operació amb indicació per separat l'import corresponent i indicar el mitjà pagament, i haurà de deduir-se l'IVA en el moment del pagament total o parcial del preu, o el 31 de desembre de l'any immediatament posterior a aquell en què s'hagi realitzat l'operació si el pagament no s'ha produït.

 

-        A partir del 01-01-2014, les prestacions de serveis d'assistència social de custòdia i atenció a nens efectuades per entitats de Dret Públic o entitats o establiments privats de caràcter social estaran exemptes de l'IVA, sigui quina sigui la seva edat.

 

-        S'eliminen les regles especials de meritació de l'IVA en les transferències intracomunitàries de béns, de manera que la meritació no es produirà en el moment en què s'iniciï l'expedició o transport dels béns en l'Estat membre d'origen, sinó, d'acord a la regla general de meritació dels lliuraments intracomunitàries de béns, el 15 del mes següent a aquell en què s'iniciï aquesta expedició o transport o bé, la data d'expedició de la factura si aquesta fos anterior.

 

-        Redueix el 21% al 10% el tipus de l'IVA aplicable a les importacions d'objectes d'art, antiguitats i objectes de col · lecció, així com dels lliuraments i adquisicions intracomunitàries d'objectes d'art, quan aquest lliurament sigui efectuada pels seus autors o drethavents i empresaris no revenedors amb dret a deducció íntegra de l'impost suportat. La modificació entra en vigor el 26 de gener de 2014.

 

-        L'IPC general interanual desembre de 2013se situa en el 0,3%(INE).

 

Per a qualsevol aclariment o ampliació de la informació poden contactar amb el nostre despatx.


 

© Copyright 2011 ATT assessors   |   C/ Barcelona, 69 - 71 · 25600 Balaguer (La Noguera) · Tel 973 443 505 · Fax 973 443 622   |   Avís legal   |   Protecció de dades