Bloc

Nova regulació de l´Impost sobre Societats -juliol 2015-
07.20.2015 Fiscal

La Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost sobre Societats, ha establert un nou Reglament d'aquest impost figura, pilar bàsic de la imposició directa conjuntament amb l'Impost sobre la Renda de Persones Físiques.

Si bé aquesta nova normativa ha mantingut l'estructura de l'impost que ja existia des de 1996, hi ha hagut canvis significatius en el tractament fiscal de determinats ingressos objecte d’integració en la base imposable.

L'aprovació d'aquesta nova llei requereix una revisió exhaustiva  de la norma reguladora que necessàriament acompanya l'Impost de Societats, de manera  que  el Reglament que s’ aprova mitjançant el Reial decret 634/2015, 10 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de l'Impost Societats té la doble funció d'adaptació a nous paràmetres establerts per la Llei 27/2014 i organització de les normes.

 Aquest Reglament consta de 69 articles dividits en quatre títols, una disposició addicional, cinc disposicions transitòries i la disposició final.

El Títol I es destina a la base imposable:

·        Capítol I, estableix el procediment a seguir per als casos en que  el contribuent d'utilitzi un mètode d'imputació temporal en l'àmbit comptable  diferent al de la meritació.

 

·        Capítol II, conté una actualització sobre el desenvolupament normatiu aplicable a les amortitzacions (és notable  la flexibilitat continguda pel que fa a la possibilitat de presentar els plans d'amortització especial en qualsevol moment dins del període d'amortització de l'element patrimonial mentre que fins ara aquesta possibilitat s'ha restringit als tres mesos després de l'inici del període d'amortització).

 

·        Capítol III, conté regles especials per a la deducció fiscal de en la cobertura de risc de crèdit en institucions financeres, en els mateixos termes establerts en la normativa anterior de aplicació.

 

·        Capítol IV, regula els plans de  despeses corresponents a les actuacions mediambientals i  els plans de despeses  i  inversions de les comunitats titulars de turons en  mà comú.

 

·        Capítol V,  recull la principal novetat d'aquest Reglament, incorporant  modificacions substancials en relació amb les entitats i les operacions vinculades. S'introdueix com novetat la informació país per país com instrument que permet evaluar  els riscos en la política de preus de transferència  d'un grup mercantil, sense que en cap cas aquest instrument pugui servir de  base a l'Administració Tributària fer ajustaments de preus.  Aquesta informació serà exigible des de 2016, en els termes i condicions que s'han fixat a l'OCDE.

Es modifica la documentació específica de les operacions vinculades a la que fa referència la Llei del Impost, completant, d'una banda, la necessària simplificació d'aquesta documentació per a entitats amb un import net de la xifra de negocis inferior a  45 milions d'euros i l'adaptació, d'altra banda, al contingut de la documentació esmentada en la OECD.

 

 

·        Capítol VI,  estableix les regles per a la determinació de l'anàlisi de comparabilitat requerit en la documentació específica,  i s’actualitza el procediment de comprovació de les operacions vinculades.

 

·        Capítols  VII, IX i X,  regulen els procediments per a l'obtenció d'acords previs, ja siguin de valoració de les operacions vinculades, de valoració de les despeses corresponents a projectes d’ investigació científica i innovació tecnològica o de qualificació i valoració de rendes procedents de determinats actius intangibles.

 

·        Capítol VIII, conté la documentació que cal acompanyar  a les operacions realitzades amb persones o entitats no vinculades residents en paradisos fiscals.

 

Títol II recull els límits al règim d’ajudes per obres audiovisuals establert en el Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de Juny.

El títol que III està dedicat a les normes d'aplicació de certs règims especials, amb 7 capítols destinats, respectivament, a agrupacions d'interès econòmic i unions temporals d'empreses, a consolidació fiscal, a operacions de reestructuració, a determinats contractes d'arrendament financer, a les entitats de tinença  de valors estrangers, a les entitats navilieres i als partits polítics.

El Títol IV es destina  a la gestió del Impost:

·        Capítol I, conté l’índex d’entitats, la devolució del Impost i les obligacions de col·laboració amb entitats externes en la presentació i gestió de declaracions.

 

·        Capítol II, conté les obligacions de retenir i ingressar a compte.

 

·        Capítol III, on es regula el procediment de compensació i abonament d’actius per impost diferit , quan es produeix la seva  conversió en crèdits exigibles per ala Hisenda Pública.

Tot això es completa amb una disposició addicional, cinc disposicions transitòries i la disposició final i s'ha incorporat un índex de continguts per facilitar l'ús de la norma.

 Aquest Reial Decret entrarà en vigor l’ «endemà de la publicació al BOE, és a dir, en vigor des del  12 de juliol de 2015.

El Reglament de l'Impost sobre Societats  s'aplicarà als períodes impositius iniciats des del 1 de gener de 2015, excepte l'article 14, que entrarà en vigor en períodes impositius  iniciats des del 1 gener 2016.

En el cas de persones o entitats amb import net del volum de negoci, definit en els termes que establerts a  l'article 101 de la Llei 27/2014 , de 27 de novembre, de l'Impost sobre Societats,  sigui  igual o superior a 45 milions d'euros, la informació i documentació específica establerts pels articles 15 i 16 del Reglament serà aplicació per períodes impositius que s’iniciïn des de 1 de gener de 2016. En els períodes impositius  que s’iniciïn al 2015, aquestes persones o entitats estaran sotmeses a les obligacions de documentació en els articles 18, 19 i 20 del Reglament de l'Impost de Societats, aprovat pel Reial Decret 1777 / 2004, de 30 de juliol.


 

© Copyright 2011 ATT assessors   |   C/ Barcelona, 69 - 71 · 25600 Balaguer (La Noguera) · Tel 973 443 505 · Fax 973 443 622   |   Avís legal   |   Protecció de dades