Bloc

Notes sobre l´avantprojecte de Llei de suport als emprenedors
06.04.2013 Fiscal

 

L'AVANTPROJECTE DE LLEI DE SUPORT ALS EMPRENEDORS I LA SEVA INTERNACIONALITZACIÓ

 


El Consell de Ministres ha rebut un informe sobre l'Avantprojecte de Llei de suport als emprenedors i la seva internacionalització. Es tracta d'una llei integral i completa, que engloba la tasca de pràcticament tots els departaments ministerials, que vol facilitar tota l'activitat emprenedora i empresarial: des de la constitució d'empreses i el seu règim fiscal, al suport al finançament així com la necessitat de fer més fluïda la relació entre les empreses i les administracions públiques, i, arribat el cas, de proporcionar més facilitats a l'hora de poder solucionar dificultats empresarials a través de diferents mesures lligades al que s'anomena "segona oportunitat".
L'Avantprojecte de Llei constitueix una de les reformes estructurals més importants del programa reformista del Govern. Complementa al Reial Decret Llei de 22 de febrer de 2013 de mesures laborals de suport a l'emprenedor i d'estímul del creixement i de la creació d'ocupació, a través del qual es van aprovar determinades mesures de suport a l'emprenedor, anunciades pel president del Govern a el Debat sobre l'Estat de la Nació.
L'objecte de la Llei és donar suport a l'emprenedor i l'activitat empresarial, afavorir el seu desenvolupament, creixement i internacionalització i fomentar la cultura emprenedora i un entorn favorable a l'activitat econòmica. Té un àmbit d'aplicació ampli i horitzontal, en considerar emprenedors totes les persones físiques i jurídiques que desenvolupin una activitat econòmica productiva.


SUPORT A L'EMPRENEDORIA


En l'Avantprojecte s'inclouen una sèrie de mesures per impulsar la cultura emprenedora i per facilitar l'inici d'activitats empresarials.

Emprenedoria en etapes educatives
En l'àmbit educatiu, i en línia amb el Projecte de Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa, es garantirà que els currículums en l'ensenyament primari i secundari incorporin competències en emprenedoria, es fomentarà un major acostament de la universitat a la cultura emprenedora i s'assegurarà que els professors compten amb formació en matèria d'emprenedoria.


Empresari de Responsabilitat Limitada
Es crea una nova figura mercantil, l'emprenedor de Responsabilitat Limitada (ERL), a través de la qual la responsabilitat derivada dels seus deutes empresarials no afectarà al seu habitatge habitual, si el seu valor no supera els tres-cents mil euros. Per protegir degudament als creditors i a la seguretat del tràfic jurídic, s'arbitren les oportunes mesures de publicitat registral de la limitació de responsabilitat.
Tanmateix, la limitació de responsabilitat no s'aplicarà respecte als deutes de dret públic, ni quan l'empresari hagués actuat fraudulentament o amb negligència greu en el compliment de les obligacions amb tercers.

Societat Limitada de Formació Successiva: nou subtipus societari
Per abaratir el cost inicial de constituir una societat, es permet la creació de societats amb capital inferior a tres mil euros, amb un règim idèntic al de les societats de responsabilitat limitada, llevat de determinades condicions específiques tendents a protegir els interessos de tercers, entre les quals destaquen els límits a la retribució de socis i administradors, així com la responsabilitat solidària dels socis en cas de liquidació.

Punts d'Atenció a l'Emprenedor
A fi d'agilitzar l'inici de l'activitat dels emprenedors, es creen els Punts d'Atenció a l'Emprenedor, que seran finestretes úniques a través de les que es podran realitzar els tràmits per a l'inici, exercici i cessament de l'activitat empresarial. El Punt d'Atenció a l'Emprenedor electrònic del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme prestarà la totalitat dels serveis previstos en la Llei. Aquest punt neix de la integració de les múltiples finestretes que avui existeixen d'assistència en l'inici de l'activitat a nivell estatal : Punts d'Assessorament i Inici de la Tramitació, finestretes úniques empresarials i la Finestreta Única de la Directiva de Serveis. D'altra banda, els emprenedors podran constituir-se de forma àgil, tant com empresaris de responsabilitat limitada, com en forma societària, a través de models simplificats i sistemes telemàtics.

Segona oportunitat: acord extrajudicial de pagaments
Per facilitar la segona oportunitat, es preveu un mecanisme de negociació extrajudicial de deutes d'empresaris, ja siguin persones físiques o jurídiques, similar als existents en els països del nostre entorn. El procediment és molt flexible i es substància, extrajudicialment, en breus terminis davant un registrador mercantil o un notari, si bé aquests es limitaran a designar un professional idoni i independent que impulsi l'avinença i a assegurar que es compleixin els requisits de publicació i publicitat registral necessaris per dur a bon terme els fins perseguits amb l'arranjament.
Es preveu que es puguin pactar quitaments de fins al 25 per 100 dels crèdits i esperes de fins a tres anys, excepte en cas de crèdits de Dret Públic, on la no disponibilitat d'aquests només permet l'ajornament del pagament. Tampoc podran veure’s afectats aquells préstecs i crèdits que tenen una garantia especialíssima com la garantia real, que no podran, de la mateixa manera que els de Dret Públic, veure’s afectats per l'acord extrajudicial.
Finalment, per a autònoms i per al nou Emprenedor de Responsabilitat Limitada, es preveu l'ampliació d'un a dos anys del termini que hi ha d’haver entre la notificació de la primera diligència d'embargament i la realització material de la subhasta, el concurs o qualsevol altre mitjà administratiu d'alienació, quan afecti la residència habitual d'un autònom, en cas de procediments d'embargament per deutes tributaris o amb la Seguretat Social.

 

MESURES FISCALS I EN MATÈRIA DE SEGURETAT SOCIAL DE SUPORT A L'EMPRENEDOR

IVA de caixa
Per pal · liar els problemes de liquiditat i d'accés al crèdit de les empreses es crea en l'àmbit de l'impost sobre el valor afegit un règim especial del criteri de caixa.
Es poden acollir a aquest règim els subjectes passius el volum d'operacions no superi els dos milions d'euros, règim conforme al qual els subjectes passius de l'impost poden optar per un sistema que retarda la meritació i la consegüent declaració i ingrés de l'IVA repercutit en la majoria de les seves operacions comercials fins al moment del cobrament, total o parcial, als seus clients.
No obstant, els subjectes passius veuran retardada, igualment, la deducció de l'IVA suportat en les seves adquisicions fins al moment en que efectuïn el pagament d'aquestes als seus proveïdors.

Incentius a la inversió de beneficis
Les empreses amb un volum de negoci inferior a deu milions es poden deduir fins a un 10 per 100 dels beneficis obtinguts en el període impositiu que es reinverteixin en l'activitat econòmica.


Incentius fiscals a la qualitat del creixement mitjançant la innovació empresarial
Es permet que les deduccions per R + D + I que es puguin aplicar en un exercici puguin recuperar-se mitjançant un sistema únic a Espanya de devolucions. Aquesta deducció no queda sotmesa a cap límit en la quota íntegra de l'Impost sobre Societats i, si s'escau, es procedirà a l'abonament de la deducció per R + D, amb un límit màxim conjunt de tres milions d'euros anuals, si bé amb una taxa de descompte respecte a l'import inicialment previst de la deducció, sempre que es mantinguin les activitats d'R + D i l'ocupació.


Incentius fiscals per a la cessió d'actius intangibles ("Patent Box")
Es modifica el règim fiscal aplicable a les rendes procedents de determinats actius intangibles. En aquest sentit, es pretén que l'incentiu recaigui sobre la renda neta derivada de l'actiu cedit i no sobre els ingressos procedents del mateix. S'amplia, per altra banda, l'aplicació del règim fiscal, per als actius adquirits, sota certes limitacions, i per als supòsits de transmissió dels actius intangibles.

Incentius fiscals als "business angels"
Amb l'objecte d'afavorir la captació per empreses, de nova o recent creació, de fons propis procedents de contribuents que, a més del capital financer, aportin els seus coneixements empresarials o professionals adequats per al desenvolupament de la societat en què inverteixen, inversor de proximitat o "business angel", o d'aquells que només estiguin interessats en aportar capital, "capital llavor", s'estableix un nou incentiu fiscal en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.
• Deducció del 20 per 100 en la quota estatal en l'IRPF en ocasió de la inversió realitzada en entrar a la societat. La base màxima de la deducció és de vint mil euros anuals.
• Exempció total de la plusvàlua en sortir de la societat, sempre que es reinverteixi en una altra entitat de nova o recent creació


Cotitzacions socials als emprenedors en situació de pluriactivitat

Per no penalitzar excessivament a aquells treballadors que cotitzin en el règim general i que han de cotitzar també en un altre règim a temps complet quan realitzen una activitat econòmica alternativa, es redueixen les quotes de la Seguretat Social de manera que alleujaria l'actual penalització i s’ incentivaria la pluriactivitat, estimulant noves altes en el Règim Especial de Treballadors Autònoms.

 


MESURES PER DONAR SUPORT AL FINANÇAMENT DELS EMPRENEDORS
Es modifica la Llei Concursal a la matèria preconcursal dels acords de refinançament amb un doble propòsit: d'una banda, per regular d'una manera més completa i més flexible el procediment registral de designació dels experts; d'una altra banda, per incloure una regla més flexible i més clara del còmput de la majoria del passiu que subscriu l'acord i exigible com a requisit legal mínim per a la seva potestativa homologació judicial.
Addicionalment, es perfecciona el marc regulador de les cèdules d'internacionalització, afegint més claredat als actius que serveixen com a cobertura. D'altra banda, es crea un nou instrument, els "bons d'internacionalització", per tal d'afegir més flexibilitat a l'emissió de títols que tinguin com a cobertura préstecs vinculats a la internacionalització.

 


MESURES PER FOMENTAR EL CREIXEMENT


Reducció de càrregues administratives
Amb caràcter general, es revisarà el clima de negocis a través de la millora de la regulació de les activitats econòmiques. A més, s'estableix que, per reduir les càrregues administratives a què s'enfronten els emprenedors, les administracions públiques han d'assegurar-se d'eliminar, almenys, una càrrega administrativa per cadascuna que s'introdueixin i sempre a cost equivalent.
Es redueixen les càrregues estadístiques, de manera que es garanteix que els empresaris no hagin de contestar més d'una enquesta per l'Institut Nacional d'Estadística durant el primer any d'activitat, si tenen menys de cinquanta treballadors.
En matèria laboral, s'amplien els supòsits en què les Pimes podran assumir directament la prevenció de riscos laborals, en cas d'empresaris amb un únic centre de treball i fins vint treballadors.
Així mateix, s'elimina l'obligació que les empreses tinguin, en cada centre de treball, un llibre de visites a disposició dels funcionaris de la Inspecció de Treball i Seguretat Social i dels funcionaris tècnics habilitats per a l'exercici d'actuacions de comprovació en matèria de prevenció de riscos laborals. En el seu lloc, serà la Inspecció de Treball la qual s'encarregui de mantenir aquesta informació per mitjans electrònics.
D'altra banda, s'obre la possibilitat que els empresaris legalitzin telemàticament els seus llibres obligatoris en el Registre Mercantil.
En l'àmbit de les activitats de serveis, es modifica la Llei de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis, del 26 de desembre de 2012, per ampliar el llindar de superfície màxima dels establiments que estaran exempts de llicència municipal, així com per ampliar la llista d'activitats exemptes de demanar una llicència municipal.
En l'àmbit de la comptabilitat, es racionalitzen les exigències d'informació econòmica-financera de les empreses. S'eleven els llindars màxims per a la formulació del balanç abreujat, per ampliar el nombre d'empreses que poden formular el balanç, la memòria i l'estat de canvis en el patrimoni net abreujats i que estan exempts de formular l'estat de fluxos d'efectiu.

Eliminació d'obstacles a l'accés dels emprenedors a la contractació pública
En primer lloc, per posar en contacte a petits emprenedors que es dediquin a una mateixa activitat, es preveu la possibilitat que els empresaris puguin donar-se d'alta en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l'Estat.
En segon lloc, s'eleven els llindars per l'exigència de la classificació en els contractes d'obres i de serveis, que ve sent una trava per a moltes empreses, especialment per aquelles de menor grandària o de nova creació, ja que no aconsegueixen complir amb tots els requisits exigits per obtenir la corresponent classificació.
En particular, en els contractes d'obres el llindar s'eleva en 150.000 euros, passant de 350.000 euros a 500.000 euros, i en 80.000 euros per als contractes de serveis, passant de 120.000 a 200.000 euros.
En tercer lloc, es preveu que la garantia en els contractes d'obra pugui constituir mitjançant retenció en el preu i s'escurcen els terminis per a la devolució de garanties, passant de dotze mesos a sis mesos en cas que l'empresa adjudicatària sigui una petita i mitjana empresa.
Finalment, per tal de lluitar contra la morositat es redueix de vuit a sis mesos el termini de demora per sol · licitar la resolució del contracte en cas que l'empresa adjudicatària sigui una Pime, i s'inclou un nou article per establir un major control dels pagaments que els contractistes adjudicataris han de fer als subcontractistes.

 

 


FOMENT DE LA INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA I L'ECONOMIA ESPANYOLES


Marc institucional i instruments de suport a la internacionalització

A través de l'Avantprojecte, es reforça el marc institucional de foment a la internacionalització, així com alguns dels principals instruments financers de suport a la internacionalització.
Amb caràcter biennal, el Ministeri d'Economia i Competitivitat elaborarà un Pla Estratègic d'Internacionalització de l'Economia Espanyola, que inclourà les prioritats geogràfiques i sectorials i els plans d'actuació dels organismes amb competències en la matèria. S'establirà un sistema d'avaluació i control dels instruments que integren el Pla, els resultats seran públics i serviran per a futures modificacions normatives i de gestió.
D'altra banda, es potencia l'actuació de la xarxa exterior i territorial del Ministeri d'Economia i Competitivitat, i s'enforteix el paper d'ICEX Espanya Exportació i Inversions com a organisme d'impuls de la internacionalització i competitivitat de les empreses espanyoles en totes les fases de aquest procés.
Pel que fa a les reformes dels instruments financers de suport a la internacionalització, es milloren el disseny del Fons per a Inversions en l'Exterior (FIEX), el Fons per a la Internacionalització de l'Empresa (FIEM) i el Conveni d'Ajust Recíproc d'Interessos ( CARI).
Finalment, es desenvolupen els mecanismes necessaris perquè les empreses espanyoles tinguin un major accés als projectes oberts a concurs per Institucions Financeres Internacionals en altres països.


Atracció de talent i inversió: nou règim de visats i autoritzacions de residència

Es facilita i agilitza la concessió de permisos de residència, per raons d'interès econòmic, a través d'un procediment àgil i ràpid, davant d'una única autoritat, a les persones físiques que es qualifiquen com:
1. Inversors que realitzin una inversió econòmica significativa o destinada a projectes empresarials considerats i acreditats com d'interès general, per exemple, pel seu impacte en la creació de llocs de treball o per la seva aportació a la innovació científica i / o tecnològica.
2. Emprenedors respecte d'una activitat de caràcter innovador amb especial interès econòmic. Es valorarà prioritàriament la creació d'ocupació, a més del perfil professional del sol · licitant, el pla de negoci o el valor afegit per a l'economia espanyola.
3. Professionals altament qualificats:
- Personal directiu, altament qualificat o que formi part d'un projecte empresarial d'interès general.
- Postgraduats d'universitats i escoles de negoci de reconegut prestigi.
- Professionals que desitgin realitzar activitats de recerca, desenvolupament i innovació en entitats públiques o privades.
4. Trasllat intra-empresarial: estrangers que es desplacin a Espanya en el marc d'una relació laboral, professional o per motius de formació professional, per una durada igual a la del trasllat.

 

 


PROJECTE "EMPRÈN EN 3"


A més, el Consell de Ministres ha aprovat un Acord per impulsar i agilitar els tràmits per a l'inici de l'activitat empresarial. El projecte "Emprèn en 3" aprofita la col · laboració entre administracions, les noves tecnologies i la normativa de declaracions responsables, que substitueix les llicències prèvies per un règim de control a posteriori.
"Emprèn en 3" és un sistema de tramitació telemàtica per a la constitució i posada en marxa d'una activitat empresarial. Es tracta d'una plataforma desenvolupada amb la participació de l'administració general de l'Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals, representades per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies.
La plataforma permet realitzar els tràmits necessaris amb les tres administracions simultàniament, ja que el sistema fa arribar les declaracions responsables als ajuntaments.
"Emprèn en 3" utilitza els recursos tecnològics ja existents en l'Administració, pel que la seva implantació no representa cap cost addicional: Sistema d'Informació del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme; Xarxa SARA, que connecta a totes les administracions d'Espanya, i el Portal de les Entitats Locals.


 

© Copyright 2011 ATT assessors   |   C/ Barcelona, 69 - 71 · 25600 Balaguer (La Noguera) · Tel 973 443 505 · Fax 973 443 622   |   Avís legal   |   Protecció de dades