Bloc

Mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l´eficiència -octubre 2014-
10.22.2014 Laboral i Seguretat Social

 

 

Llei 18/2014, de 15 d'octubre, d'aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l'eficiència.


Aquesta Llei ratifica les mesures contingudes en el Reial decret llei 8/2014, de 4 de juliol, d’ aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l'eficiència, publicat al BOE el passat 5 de juliol.
 

En el títol IV "Mesures de foment de l'ocupabilitat i l'ocupació" es
desenvolupa el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, que té com a finalitat principal que el col · lectiu de joves no ocupats ni integrats en els sistemes d'educació o formació i que siguin majors de 16 anys i menors de 25 anys, o menors de 30 anys en el cas de persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, puguin rebre una oferta d'ocupació, educació contínua, formació d'aprenent o període de pràctiques després d'acabar l’ educació formal o quedar aturades.
 

D'altra banda, s'estableix una bonificació de 300 euros mensuals en l'aportació empresarial a la cotització a la Seguretat Social durant un màxim de sis mesos per a la contractació amb caràcter indefinit de persones beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
Aquesta mesura serà compatible amb la resta d'incentius, sempre que l'import mensual a cotitzar per l'empresa o el treballador autònom no sigui negatiu. Si l'aportació empresarial a la cotització a la Seguretat Social del treballador que dóna dret a la bonificació fos inferior a l'import d'aquesta, l'excés es podrà descomptar de l'aportació empresarial final que resulti en la liquidació mensual en què figuri inclòs l'esmentat treballador, sempre que aquesta no sigui negativa.
A més, tant per al contracte en pràctiques com per al contracte per a la formació i el aprenentatge, s'estableix una bonificació addicional fins a arribar al 100% d'incentiu a les contractacions de l'empresa a la Seguretat Social.
 

El títol V "Mesures fiscals" fixa, a partir del 5 de juliol de 2014, un percentatge de les retencions i ingressos a compte sobre els rendiments derivats d'activitats
professionals del 15%, sempre que es compleixin les següents condicions:
•  El volum de rendiments íntegres de les activitats professionals en l'exercici
anterior sigui inferior a 15.000 €.
•  Aquests rendiments han de representar més del 75% de la suma dels rendiments íntegres d'activitats econòmiques i del treball en aquest exercici.
•  Deure de comunicació per part del contribuent al pagador i deure de
conservació per part d'aquest de la comunicació degudament signada.


S'aplicarà un 7,5% quan els rendiments tinguin dret a la deducció per rendes
obtingudes a Ceuta i Melilla.


La disposició addicional vint-i-sis estableix, a partir l'1 d'agost de 2014, bonificació del 100% en la cotització a la Seguretat social per als participants en la realització de pràctiques curriculars externes realitzades pels estudiants universitaris i de formació professional, que tenen el caràcter exclusivament d'assimilats a treballadors per compte d'altri a efectes de la seva integració en el Règim General de la Seguretat Social.
Finalment i com a novetat, la disposició addicional vint-i-set, disposa que serà
necessari el requisit de trobar-se al corrent en les obligacions tributàries per
beneficiar-se de les bonificacions i reduccions en les quotes a la Seguretat Social.
Aquesta situació s'ha d'acreditar mitjançant certificat expedit per via telemàtica per l'òrgan competent per a això i tindrà una validesa de sis mesos.
 

Entrada en vigor d’aquesta llei el dia 17 d’octubre de 2014, data de la seva publicació al BOE.


Des del punt de vista fiscal, amb efectes d'1 de gener de 2014 i exercicis anteriors no prescrits, estan exempts els guanys patrimonials que es posin de manifest en ocasió de la Dació en pagament de l'habitatge habitual i la Transmissió d'habitatge realitzada en execucions hipotecàries judicials o notarials. Per a això, el propietari no pot disposar d'altres
béns o drets per a pagar el deute i evitar l'alienació de l'habitatge.
S'estableix un règim de compensació i integració que resol aquesta situació per
tots els titulars de preferents, des de l'exercici 2014.


Retencions i ingressos a compte sobre determinats rendiments professionals:
el percentatge de les retencions i ingressos a compte sobre els rendiments derivats d' activitats professionals serà, a partir del 5 de juliol de 2014, el 15%, sempre que es compleixin les següents condicions:
•  El volum de rendiments íntegres de les activitats professionals en l'exercici
anterior sigui inferior a 15.000 €.
•  Aquests rendiments han de representar més del 75% de la suma dels rendiments
íntegres d'activitats econòmiques i del treball en aquest exercici.
•  Deure de comunicació per part del contribuent al pagador i deure de conservació per part d'aquest de la comunicació degudament signada.
 

S'aplicarà un 7,5% quan els rendiments tinguin dret a la deducció per rendes
obtingudes a Ceuta i Melilla.

Aquesta mesura la instaura la norma amb la finalitat de que els contribuents amb menors ingressos que realitzin activitats professionals puguin disposar de forma immediata d’una major liquiditat.


 

© Copyright 2011 ATT assessors   |   C/ Barcelona, 69 - 71 · 25600 Balaguer (La Noguera) · Tel 973 443 505 · Fax 973 443 622   |   Avís legal   |   Protecció de dades