Bloc

Mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l´eficiència -juliol 2014-
07.07.2014 Jurídic

 

Anàlisi del ReialDecret-Llei 8/2014, de 4 de juliol, d'aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l'eficiència.


- Regla general de no submissió a autorització administrativa en l'obertura d'establiments comercials, per la qual, si no, es pot sotmetre a declaració responsable o comunicació prèvia.


- Procediment integrat per a l'autorització comercial mitjançant la inclusió de totes les actuacions en un únic procediment que serà competència d'una sola autoritat que gestionarà les diferents fases a partir d'una mateixa sol·licitud. L'autoritat competent per a l'atorgament d'autoritzacions comercials serà determinada per les comunitats autònomes. Es redueix el termini per a la resolució d'aquests procediments a tres mesos .


-  S'aprofundeix en la liberalització d'horaris. Es redueix el llindar de població dels municipis de més de 200.000 habitants a més de 100.000 habitants i el de les pernoctacions de més d'un milió de pernoctacions a més de 600.000 pernoctacions, per tal d'elevar el nombre de ciutats espanyoles que estan obligades a declarar almenys una zona de gran afluència turística, quedant compreses deu noves ciutats. S'estableix que les comunitats autònomes on s'ubiquen municipis que hagin complert aquests requisits en l'any 2013 hauran de declarar almenys una zona de gran afluència turística en aquests municipis en el termini de sis mesos des de l'entrada en vigor d'aquest Reial decret llei, i que, en absència de tal declaració, aquests municipis disposen de plena llibertat d'horaris comercials durant tot el període anual en tot el seu àmbit. En sentit semblant, amb relació als municipis respecte als quals no s'hagi adoptat encara aquesta declaració en compliment de la disposició addicional onzena del Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, s'habilita un termini de dos mesos des de la entrada en vigor d'aquesta nova norma perquè les comunitats autònomes adoptin la corresponent resolució, de manera que en cas que no es resolgués en aquest termini, s'entendrà així mateix que els municipis afectats disposaran de plena llibertat d'horaris comercials durant tot el període anual en tot el terme municipal.

-  Es suprimeixl'obligació d'inscripció en el Registre Administratiu d'Empreses Cinematogràfiques i Audiovisuals de l'Institut de la Cinematografia i de les Arts Audiovisuals, o en l'equivalent de les comunitats autònomes, que com a requisit habilitant s'exigia fins ara a les empreses productores i distribuïdores . De la mateixa manera, l'exigència d'inscripció que s'imposava als titulars de les sales d'exhibició cinematogràfica, se substitueix per una comunicació, necessària per verificar el compliment dels procediments establerts per al control d'assistència i la declaració de rendiments, així com del control de l'obligació de quota de pantalla.


- Aplicació a partir 2014.09.01. Limitació de les taxes d'intercanvi és aplicable a les operacions efectuades amb targeta de pagament, amb una limitació màxima del 0,2% en dèbit i 0,3% en crèdit. Per a pagaments inferiors a 20 euros s'estableix un llindar màxim de 0,1% en targetes de dèbit i del 0,2% en targetes de crèdit. Addicionalment, per als pagaments amb targetes de dèbit, el nivell màxim de la taxa serà, en tot cas, de 7 cèntims d'euro, que aplicarà, per tant, per a tots els pagaments d'import superior a 35 euros. Es prohibeix expressament que les empreses beneficiàries del pagament traslladin qualsevol tipus de despesa o quotes addicionals per la utilització de la targeta de dèbit o de crèdit.

- Drons. S'estableixen les condicions d'explotació d'aquestes aeronaus per a la realització de treballs tècnics o científics, operacions especialitzades, així com per a vols de prova de producció i de manteniment, de demostració, per a programes d'investigació sobre la viabilitat de realitzar determinada activitat amb aeronaus civils pilotades per control remot, de desenvolupament de nous productes o per demostrar la seguretat de les operacions específiques de treballs tècnics o científics, permetent, d'aquesta manera, la seva immediata aplicació.


- Àmbit portuari. Increment del termini de les concessions demanials portuàries, elevant al límit màxim de 50 anys, el que comporta la necessitat d'introduir la corresponent norma de dret transitori que reguli l'ampliació del termini inicial de les concessions atorgades amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquest Reial decret llei; aixecament de la prohibició de destinar a ús hoteler, a albergs o allotjament determinades infraestructures portuàries en desús, situades dins del domini públic portuari i subjectes a protecció per formar part del patrimoni històric, per tal d'afavorir la preservació d'aquest patrimoni, en els mateixos termes previstos per als fars

- En el subministrament de calefacció, refrigeració o aigua calenta a un edifici a partir d'una calefacció urbana o d'una font central que abasti a diversos edificis, s'instal · laran comptadors de consum individuals abans del 1 de gener de 2017. Atès que d'acord amb el Reglament d'Instal · lacions tèrmiques en els edificis, aprovat pel Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, les instal · lacions tèrmiques dels edificis de nova construcció han de disposar d'algun sistema que permeti el repartiment de les despeses corresponents a cada servei (calor , fred i aigua calenta sanitària) entre els diferents usuaris, cal establir l'obligació de comptabilitzar de manera individual aquests consums en els edificis existents. Així mateix, a la vista dels riscos que implica l'execució i gestió de projectes d'estalvi i eficiència energètica, en particular en el sector industrial i en el sector edificació, es considera necessària la subscripció d'una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els riscos derivats d'aquestes actuacions per part dels proveïdors de serveis energètics i altres subjectes que en el futur puguin operar dins del marc del sistema d'obligacions.

- El Sistema Nacional de Garantia Juvenil, té com a finalitat principal que el col · lectiu de joves no ocupats ni integrats en els sistemes d'educació o formació i que siguin majors de 16 anys i menors de 25, o menors de 30 anys en el cas de persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent, puguin rebre una oferta d'ocupació, educació contínua, formació d'aprenent o període de pràctiques després d'acabar l'educació formal o quedar aturades. La inscripció al Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, s'ha establert de manera telemàtica.
 

Bonificació mensual en l'aportació empresarial a la cotització a la Seguretat Socialper unimport de 300 euros, durant un màxim de sis mesos, per la contractació amb caràcter indefinit (inclosos els fixes discontinus) de persones beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil des de 5 de juliol de 2014 fins a 30 de juny de 2016 i tenint en compte que la nova contractació ha d’incrementar tant el nivell d’ocupació indefinida com total dins de l’empresa, mantenint-la al menys durant els primers 6 mesos de la contractació.

Es  modifica  la Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul del creixement i de la creació d'ocupació, per incloure aquest col · lectiu de joves en determinats incentius a la contractació que preveu aquesta norma. Aquesta mesura serà compatible amb la resta d'incentius sempre que l'import mensual a cotitzar per l'empresa o el treballador autònom no sigui negatiu. D'aquesta manera, es permet la compatibilització amb la tarifa plana, sempre que es compleixin els requisits d'ambdós incentius. Per tant, en funció de la cotització que correspongui ingressar pel treballador, hi ha la possibilitat que durant els primers 6 mesos, l'empresa no tingui cost de cotització, i fins i tot si l'aplicació d'ambdós incentius comporta un excedent a favor de l'empresa o autònom que ha contractat, aquest excedent es podrà aplicar per reduir la cotització d'un altre treballador.

Les empreses i treballadors autònoms que contractin a temps parcial, com a mínim el 50%, a una persona beneficiària del Sistema Nacional de Garantia Juvenil tindran una bonificació de 225 euros durant sis mesos en jornades de treball del 75% o més y de 150 euros durant sis mesos en jornades des del 50% fins al 74%.

Si es contracta en vinculació formativa, de forma indefinida o a temps parcial, a joves desocupats menors de 30 anys beneficiaris del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, el contracte es pot concerta fins a un 75% de la jornada complerta comparable, tenint dret a una reducció fins a un màxim de 12 mesos de la quota empresarial a la Seguretat Social per contingències comuns del 100% si l’empresa té menys de 250 treballadors i del 75% si en té menys.


Es preveuen noves mesures per al foment de l'ús dels contractes formatius previstos per l'article 12 del Text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, quan aquests siguin celebrats amb persones beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Així, respecte al contracte en pràctiques s'estableix una bonificació addicional fins a arribar al 100 per cent d'incentiu a les cotitzacions de l'empresa a la Seguretat Social per contingències comunes, en el cas del contracte per a la formació i l'aprenentatge es preveu que la quantia màxima de les bonificacions inherents a l'activitat formativa es pugui elevar a través de la modificació de la seva regulació.
 Atès que el contracte per a la formació compta ja amb una potent reducció aplicable a la cotització del treballador contractat, aquests nous incentius per conceptes formatius es podran aplicar per reduir, també, les cotitzacions d'altres treballadors que tingui contractats l'empresa.
Règim de les bonificacions en la cotització a la Seguretat Social per les pràctiques curriculars externes dels estudiants universitaris i de formació professional que es regulen en la present norma. Tenen el caràcter  exclusivament d’assimilats a treballadors per compte aliè a efectes de la seva integració al Règim General de la Seguretat Social i tindran dret a una bonificació del 100% en la cotització a la Seguretat Social des del dia 1 d’agost de 2014.

- ETT. Es suprimeix la normativa que regula l'activitat de les empreses de treball temporal tota limitació quant a l'àmbit territorial d'actuació o qualsevol exigència d'ampliació d'autoritzacions. De manera que, una vegada concedida, l'autorització manté la seva vigència mentre l'empresa compleixi els requisits legals, sense necessitat de pròrrogues o renovacions de cap tipus. S'amplien les activitats que podran desenvolupar, afegint les activitats de formació per a la qualificació professional i de consultoria i assessorament de recursos humans.
 

- Agències de col·locació:es suprimeix l'autorització administrativa prèvia per a l'exercici de l'activitat com a agència de col · locació substituint-la per una declaració responsable, que tindrà validesa en tot el territori nacional des del moment de la presentació.
 

-  S'estén als socis treballadors o de treball de les cooperatives, així com als que s'incorporin com a socis treballadors de les societats laborals, les reduccions de les cotitzacions empresarials per contingències comunes a la Seguretat Social per contractació indefinida previstes en el Reial Decret llei 3/2014, de 28 de febrer, de mesures urgents per al foment de l'ocupació i la contractació indefinida.

 

-Amb efectes d'1 de gener de 2014 i exercicis anteriors no prescrits, es declara exempt el guany patrimonial que es pogués posar de manifest com a conseqüència de la dacióen pagament o d'un procediment d'execució hipotecària que afecti l'habitatge habitual del contribuent. S'introdueix, amb efectes des del 1 de gener de 2014, així com per als fets imposables anteriors a aquesta data no prescrits, una exempció en l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana per a les persones físiques que transmetin el seu habitatge habitual mitjançant dació en pagament o com a conseqüència d'un procediment d'execució hipotecària.


- Amb efectes des de 1 de gener de 2014, es permetla compensació de les rendes negatives de la base de l'estalvi derivades de deute subordinat o de participacions preferents, o de valors rebuts a canvi d'aquests instruments, generades amb anterioritat a 1 de gener de 2015, amb altres rendes positives incloses en la base de l'estalvi, o a la base general procedents de la transmissió d'elements patrimonials.


- S'estableix un tipus reduït de retenció-el 15 per cent- quan en l'exercici anterior els rendiments íntegres derivats d'aquestes activitats obtinguts pel contribuent haguessin estat inferiors a 15.000 euros, sempre que, a més, aquests rendiments representin més del 75 per cent de la suma dels seus rendiments íntegres d'activitats econòmiques i treball.


- La competència per a la gestió del Registre Civil s'atribueix als registradors que tinguin al seu càrrec les oficines del Registre Mercantil. Especial importància té també la definició del sistema informàtic que ha de sustentar el Registre Civil i el seu nivell de seguretat. Per això s'estableix el control per l'Estat dels sistemes d'informació i aplicacions que serveixin Registre Civil i s'encomana a un mitjà propi de l'Administració, o una altra unitat administrativa que determini el Ministeri de Justícia, tot el referent a la preparació de els plecs de condicions i prescripcions tècniques necessàries perquè el sistema pugui complir els requisits de seguretat, així com per a la contractació del mateix; per a aquesta contractació i per al pagament del sistema es crea una corporació de dret públic a la que hauran de pertànyer els registradors mercantils els aranzels queden afectes a la cobertura de les despeses de funcionament de les oficines on es presta el servei públic, tal com disposa la disposició addicional tercera de la Llei 8/1989, de 13 d'abril, de Taxes i Preus Públics.


 

© Copyright 2011 ATT assessors   |   C/ Barcelona, 69 - 71 · 25600 Balaguer (La Noguera) · Tel 973 443 505 · Fax 973 443 622   |   Avís legal   |   Protecció de dades