Bloc

Mesures urgents per a reduir la càrrega tributària dels contribuents -juliol 2015-
07.16.2015 Fiscal

 

MESURES URGENTS PER REDUIR LA CÀRREGA TRIBUTÀRIA DELS CONTRIBUENTS

 

Reial decret llei 9/2015, de 10 de juliol, de mesures urgents per a reduir la càrrega tributària suportada pels contribuents de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i altres mesures de caràcter econòmic.

Entre les mesures que conté aquest Reial decret llei (que inicia la seva vigència a 12 de juliol de 2015) cal destacar les següents:
 

S'aprova una nova escala general estatal, aplicable des de l'1 de gener de 2015, en la qual es redueixen en mig punt els marginals corresponents a cada un dels trams. Aquesta reducció suposa un avançament de la rebaixa de l'IRPF aprovada per a 2016.
Per a calcular el nou tipus de retenció s'ha de tenir en compte la nova escala i les retribucions obtingudes des del 1 de gener de 2015, el que determinarà que el nou tipus de retenció sigui menor per corregir l'excés de retenció suportat en les nòmines corresponents a els mesos anteriors.
La següent escala es tindrà en compte per calcular el tipus de retenció o ingrés a compte aplicable als rendiments del treball que es s’ abonin des de l'1 d'agost. No obstant això, els pagadors podran aplicar la nova escala des del 12 de juliol:
 

Base per calcular el tipus de retenció

Fins

Quota de retenció

 

Resta base per calcular el tipus de retenció

Fins

Tipus aplicable

Percentatge

0,00

0,00

12.450,00

19,50 %

12.450,00 .- €

2.427,75 .- €

7.750,00

24,50 %

20.200,00 .- €

4.326,50 .- €

13.800,00

30,50 %

34.000,00 .- €

8.535,50 .- €

26.000,00

38,00 %

60.000,00 .- €

18.415,50 .- €

En endavant

           

 

El percentatge de retenció i ingrés a compte sobre els rendiments del treball derivats d'impartir cursos, conferències, col·loquis, seminaris i similars, o derivats de l'elaboració d'obres literàries, artístiques o científiques, sempre que se cedeixi el dret a la seva explotació, passarà del 19 al 15%. Aquest percentatge es redueix a la meitat quan es tracti de rendiments del treball obtinguts a Ceuta i Melilla.
 

Per als professionals d'activitats econòmiques, el tipus de retenció passa a ser del 15% i per a professionals de nou inici passa del 9 al 7% durant els 3 primers anys d'inici de l'activitat professional (en l'any d'inici i en els dos següents).
No obstant això, la retenció del 15% per a aquells professionals que el volum de rendiments íntegres de les activitats professionals corresponents a l'exercici immediatament anterior sigui inferior a 15.000 € i representi més del 75% de la suma dels rendiments íntegres d'activitats econòmiques i del treball obtingudes, queda suprimida.
 

Per consellers i administradors, quan els rendiments procedeixin d'entitats amb un import net de la xifra de negocis superior a 100.000 € el percentatge de retenció del 37% es manté. Quan els rendiments siguin d'un import inferior a 100.000 €, el percentatge de retenció i ingrés a compte passarà del 20 al 19,5%.

Des d’una prespetiva purament fiscal:

L'article primer introdueix diverses modificacions en la Llei de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.
S'aprova nova escala general estatal i de l'estalvi, aplicables d'1 de gener del 2015 a la qual es redueixen en mig punt els marginals corresponents a cada un dels trams de les esmentades escales.
Per als treballadors per compte d'altri i autònoms, s'aprova, per al primer d'ells, una nova escala de retenció que es tindrà en compte per calcular el tipus de retenció o ingrés a compte aplicable als rendiments del treball que se satisfacin o abonin a partir de l'1 d'agost, que, lògicament, ha de determinar una rebaixa generalitzada del citat tipus de retenció. No obstant això, els pagadors podran aplicar la nova escala des de la pròpia data d'entrada en vigor d'aquest Reial decret llei.


Quant als treballadors autònoms, es redueix de forma generalitzada el tipus de retenció, que queda fixat, qualsevol que sigui el nivell dels seus ingressos, en un 15 per cent a partir de l'entrada en vigor d'aquest Reial decret llei. Alhora, a partir d'aquesta data, es rebaixa al 7 per cent el tipus de retenció o ingrés a compte aplicable durant els tres primers anys d'inici de l'activitat professional.
La rebaixa anterior obliga a reduir en el mateix import la quantia del tipus fix de retenció aplicable als rendiments del treball derivats d'impartir cursos, conferències o similars, així com de l'elaboració d'obres literàries, artístiques o científiques, sempre que se cedeixi el dret a la seva explotació.


En relació amb les rendes de l'estalvi i altres rendes subjectes a retenció, es minora el tipus de retenció o ingrés a compte aplicable que quedarà fixat en el 19,5 per cent enfront del 20 per cent actual.


El tipus de retenció o ingrés a compte, de l'Impost de Societats passa del 20 al 19,5 per cent, a partir de l'entrada en vigor d'aquest Reial decret llei.
Per l'impost sobre la renda de no residents, es rebaixa el tipus de gravamen previst, al 19,5 per cent.


Es declaren exemptes les ajudes públiques concedides per les comunitats autònomes o entitats locals per atendre a col·lectius en risc d'exclusió social, situacions d'emergència social, necessitats habitacionals de persones sense recursos o necessitats d'alimentació, escolarització i altres necessitats bàsiques de menors o persones amb discapacitat quan no tinguen mitjans econòmics suficients, fins a un import màxim anual conjunt de 1,5 vegades l'indicador públic de rendes d'efectes múltiples, així com les ajudes i assistència a les víctimes de delictes violents i contra la llibertat sexual i, en particular, a víctimes de violència de gènere.
 

 

Reial Decret 633/2015, de 10 de juliol, pel qual es modifiquen el Reglament de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, aprovat pel Reial Decret 439/2007, de 30 de març, i el Reglament de l'Impost sobre la Renda de no residents, aprovat pel Reial Decret 1776/2004, de 30 de juliol.


Entre les mesures que conté aquest Reial decret (que també inicia la seva vigència a 12 de juliol de 2015)  cal destacar les establertes en els següents punts:

Per als rendiments del treball s'introdueixen els canvis per a l'aplicació de la nova deducció en concepte de despeses generals, alhora que s'estableixen els requisits per poder aplicar la reducció del 30% a les indemnitzacions per acomiadament quan es perceben de forma fraccionada. En l'àmbit dels rendiments del capital es modifica la regulació de les rendes irregulars com a conseqüència de la supressió de l'aplicació de la reducció quan es perceben de forma fraccionada.

L'exempció per indemnitzacions per acomiadament o cessament del treballador que es deguin a causes econòmiques, tècniques, organitzatives, de producció o per força major que preveu l'article 7.i) de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques quedarà condicionat a la desvinculació del treballador amb l'empresa. Es presumeix, llevat prova en contra, que no es dóna aquesta desvinculació quan en els 3 anys següents a l'acomiadament o cessament el treballador torni a prestar serveis a la mateixa empresa oa una altra empresa vinculada.

En relació als rendiments del treball procedents d'indemnitzacions per extinció de la relació laboral amb un període de generació superior a 2 anys que es perceben de manera fraccionada només és aplicable la reducció del 30% en el cas que el quocient resultant de dividir el nombre d'anys de generació, computats de data a data, entre el nombre de períodes impositius de fraccionament, sigui superior a 2.

Els contribuents desocupats i inscrits en l'oficina d'ocupació que acceptin un lloc de treball situat en un municipi diferent del de la residència habitual, sempre que el nou lloc de treball exigeixi el canvi de residència, es poden deduir la quantia de 2.000 € anuals addicionals.

El percentatge de retenció i ingrés a compte sobre els rendiments del treball derivats d'impartir cursos, conferències, col·loquis, seminaris i similars, o derivats de l'elaboració d'obres literàries, artístiques o científiques, sempre que se cedeixi el dret a la seva explotació, passarà del 19 al 15%.

Quan es produeixin regularitzacions del tipus de retenció amb anterioritat a 12 de juliol, el nou tipus de retenció aplicable no podrà ser superior al 47%. A partir d'aquesta data, el tipus màxim de retenció resultant de les regularitzacions serà el 46%. Quan la totalitat dels rendiments s'haguessin obtingut a Ceuta i Melilla, els percentatges seran del 24 o el 23%.

Des d’una prespectiva purament fiscal:

S’estableixen els requisits addicionals per a l'aplicació de la nova exempció per reinversió en rendes vitalícies dels guanys patrimonials de contribuents majors de 65 anys, així com les conseqüències en cas de reinversió parcial o per superar el límit de 240.000 euros.


Igualment, s'estableixen els requisits per a l'aplicació de l'exempció als rendiments del treball en espècie derivats del lliurament d'accions o participacions als treballadors en actiu, aclarint quan s'entén que l'oferta de lliurament d'aquestes accions s'efectua en les mateixes condicions a tots els treballadors de l'empresa, o, si s'escau, del grup o subgrup de societats.


S'especifiquen quins vehicles tenen la consideració d'eficients energèticament de cara a quantificar l'import de la retribució en espècie en cas de cessió dels mateixos als treballadors per a usos particulars.


Per a l'aplicació de la deducció per rendes obtingudes a Ceuta i Melilla, s'assenyalen les normes d'identificació de reserves procedents de rendes a les que els hagués resultat d'aplicació la bonificació establerta en l'Impost sobre Societats.


També es desenvolupa el contingut de les noves declaracions informatives exigibles a les entitats asseguradores o de crèdit que comercialitzin Plans d'Estalvi a llarg termini, a les entitats asseguradores que comercialitzin les rendes vitalícies en les que, a efectes de l'exempció anteriorment esmentada, es reinverteixi l'import obtingut en la transmissió de qualsevol element patrimonial per una persona major de 65 anys i les entitats que duguin a terme operacions de reducció de capital amb devolució d'aportacions o de distribució de prima d'emissió corresponent a valors no admesos a negociació en algun els mercats regulats de valors, alhora que s'exclouen a determinades rendes del treball en espècie de la declaració informativa anual.


En relació amb els rendiments del treball, s'introdueixen els canvis necessaris per a l'aplicació de la nova deducció en concepte de despeses generals a què es refereix l'article 19.2 f) de la Llei de l'impost, alhora que s'estableixen els requisits per poder aplicar la reducció del 30 per cent a les indemnitzacions per acomiadament quan es perceben de forma fraccionada.

 


En l'àmbit dels rendiments del capital es modifica la regulació de les rendes irregulars com a conseqüència de la supressió de l'aplicació de la reducció quan es perceben de forma fraccionada.
La mateixa modificació s'efectua en l'àmbit dels rendiments d'activitats econòmiques, alhora que es detallen els requisits i forma d'aplicació de determinades reduccions i s'incorporen els nous límits excloents per poder aplicar el mètode d'estimació objectiva a partir d'1 de gener de 2016.


S'incorporen els límits legals determinants de l'obligació de presentar declaració i, en relació amb les retencions i ingressos a compte d'aquest impost, s'aclareix com d'aplicar el nou requisit legal de no haver obtingut un altre rendiment del treball amb període de generació superior a dos anys en els cinc períodes impositius anteriors i l'aplicació del que disposa la disposició transitòria quarta i novena de la Llei de l'Impost quan es percebi un capital diferit d'un contracte d'assegurança o es transmetin accions o participacions en institucions d'inversió col·lectiva, a temps que s'adeqüen els tipus de retenció o ingrés a compte a les modificacions introduïdes en aquesta matèria pel Reial decret llei 9/2015, de 10 de juliol.


Es modifica el Reglament de l'impost sobre la renda de no residents amb la finalitat de desenvolupar les disposicions incorporades en el text refós de la Llei de l'Impost sobre la renda de no residents per l'esmentada Llei 26/2014. es desenvolupa el nou supòsit pel qual es permet a contribuents residents en altres estats membres de la Unió Europea amb baixos ingressos optar per tributar com a contribuents per l'impost sobre la renda de les persones físiques i es regulen les condicions per a sol·licitar la devolució en el cas que sigui procedent l'exempció per reinversió en habitatge habitual a què es refereix la disposició addicional setena del text refós de la Llei de l'Impost sobre la renda de no residents.
 


 

© Copyright 2011 ATT assessors   |   C/ Barcelona, 69 - 71 · 25600 Balaguer (La Noguera) · Tel 973 443 505 · Fax 973 443 622   |   Avís legal   |   Protecció de dades