Bloc

Mesures de lluita contra la morositat en les operacions mercantils
01.14.2011 Comptable

ÁMBIT APLICACIÓ:

Operacions comercials realitzades entre empreses o entre empreses i l’ Administració, així com les realitzades entre els contractistes principals i els seus proveïdors i subcontractistes.

SECTOR PRIVAT

El termini de pagament que ha de complir el deutor serà de 60 dies. El termini de 60 dies serà des de la data de recepció de les mercaderies o prestació dels serveis i tot en el cas de recepció de la factura abans que els béns o serveis o encara que s'hagi disposat d'un procediment de comprovació. La llei estableix que aquest termini s'ha d'ajustar progressivament d'acord amb el següent calendari:

  • Des de l’ entrada en vigor d’aquesta Lleida i 31/12/2011: termini de 85 dies següents a la recepció
  • Entre el 01/01/2012 y 31/12/2012: termini de 75 dies següents a la recepció
  • A partir de 01/01/2013: termini de 60 dies següents a la recepció

Els proveïdors hauran de fer arribar la factura o sol licitud de pagament equivalent als seus clients abans que es compleixin 30 dies des de la data de recepció efectiva de les mercaderies o prestació de serveis.

Podran agrupar factures al llarg d'un període determinat no superior a 15 dies mitjançant una factura comprensiva de totes les entregues realitzades en aquest període.

SECTOR PÚBLIC

L'administració té l'obligació d'abonar el preu dins dels 30 dies següents a la data de l'expedició de les certificacions d'obres o dels corresponents documents que acreditin la realització del contracte.

Aquest termini de 30 dies s'ha d'aplicar a partir de l'1 gener 2013

Transcorregut el termini de 30 dies, els contractistes podran reclamar per escrit a l'Administració contractant el compliment de l'obligació de pagament i, si s'escau dels interessos de demora. Si l'administració no contesta en el termini d'1 mes s'entendrà reconegut el venciment del termini del pagament i els interessats podran formular recurs contenciós administratiu contra la inactivitat de l'administració, podent demanar com a mesura cautelar el pagament immediat del deute.

Terminis transitoris a l’aplicació del termini de 30 dies:

  • Des de l’ entrada en vigor d’aquesta Llei i 31/12/2010: termini de pagament de 55 dies
  • Entre el 01/01/2011 y 31/12/2011: termini de pagament de 50 dies
  • A partir de 01/01/2013: termini de pagament de 30 dies

Les empreses constructores d'obra civil que mantinguin vius contractes d'obra amb els diferents Administracions Públiques, amb caràcter excepcional, i durant dos anys a comptar de la data d'entrada en vigor d'aquesta Llei, poden acordar amb els seus proveïdors i / o subcontractistes els següents terminis màxims de pagament, de conformitat amb el calendari d'aplicació, sense que els pactes puguin superar els terminis establerts.

  • Des de l’ entrada en vigor d’aquesta Llei i 31/12/2011: termini de pagament de 120 dies
  • Entre el 01/01/2012 y 31/12/2012: termini de pagament de 90 dies
  • A partir de 01/01/2013: termini de pagament de 60 dies


 


 

© Copyright 2011 ATT assessors   |   C/ Barcelona, 69 - 71 · 25600 Balaguer (La Noguera) · Tel 973 443 505 · Fax 973 443 622   |   Avís legal   |   Protecció de dades