Bloc

MÒDULS RENDA - IVA 2016
11.24.2015 Fiscal

 MÒDULS RENDA - IVA 2016

 

El Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) ha publicat l’ordre que regula per a l’any 2016 el mètode d’estimació objectiva de l’ IRPF i el règim simplificat de l’Iva, on s’incorporen les NOVETATS introduïdes per la reforma fiscal i la llei de PGE.

 

Per a l’exercici 2016, resultaran d’aplicació  els nous límits excloents del règim de mòduls, i no podranaplicar aquest sistema les activitats o sectors d’activitat  que superin:

 

-         en funció del volum d’ingressos per al conjunt d’activitats econòmiques,excepte les agrícoles, ramaderes i forestals, els 250.000 € anuals. A aquests efectes, es computarà la totalitat de les operacions independentment de que hi hagi o no obligació d’expedir factura.  Aquest  límit està previst que se apliqui el  2016 i 2017, però a partir de 2018 s’ha establert en 150.000 €

 

Sense perjudici del límit anterior, el mètode d’estimació objectiva no podrà aplicar-se quan el volum dels rendiments íntegres que correspongui a operacions per les que estiguen obligats a expedir factura quan el destinatari sigui un empresari o professionalque actuï com a tal,superi 125.000 € anuals.Aquest límit està previst que s’apliqui en 2016 y 2017, però a partir de 2018 s’ha establert en 75.000 €.

 

 

-         en funció del volum d’ingressos per al conjunt d’activitats agrícoles, forestals i ramaderes, 250.000 € anuals.A aquests efectes, només es computaranles operacions que hagin d’anotar-se al llibre registre de vendes o ingressos o als llibres registres de l’Iva.

 

d'acord amb el volum de compres [a | en] béns i serveis, 250.000 € anuals per al conjunt de totes les activitats econòmiques desenvolupades. Dintre d'aquest límit es tindran en compte les obres i serveis subcontractats i s'exclouran les adquisicions d'immobilitzat. Aquest límit està previst que s'apliqui en 2016 i 2017, però a partir de 2018 s'ha establert en 150.000 €

 

-         en funció del  volum de compres en béns i serveis, 250.000 € anuals  per al conjunt de totes les activitats econòmiques realitzades. Dintre d’aquest límit es tindran en compte les obres i serveis subcontractats i s’exclouran les adquisicions d’immobilitzat.Aquest  límit està previst que se apliqui el  2016 i 2017, però a partir de 2018 s’ha establert en 150.000 €

 

 

 

Pel que fa a les magnituds especifiques excloents, en l’activitat de transport de mercaderies per carretera (722) i serveis de mudances (757),el límit de vehiclesper poder acollir-se al règim de mòduls queda establert en  4 vehicles(abans 5).

 

L’Ordre també exclou del mètode d’estimació objectiva i del règim simplificat de l’Iva a  les activitats de les divisions 3, 4 i 5dela secció primera de las Tarifes de l’ IAE subjectes a retenció del 1% en 2015, que es relacionen més endavant.

 

Redueix l’índex de rendiment net de l’activitat de ramaderia d’explotació de boví de llet, en aproximadament un 38 %, i l’índex de rendiment net del conreu de patata,en aproximadament un 30%.

 

Manté la reducció del 5%sobre el rendiment net de mòduls derivada dels acords assolits a la   “Mesa del Trabajo Autónomo”.

 

Per a qualsevol dubte o aclariment poden contactar amb el nostre despatx.

 

Activitats EXCLOSES a partir 2016

del mètode d'estimació objectiva de l’ IRPF i del règim simplificat de l’Iva:

activitats de la divisió 3, 4 i 5 de la secció primera de les Tarifes de l’ IAE

subjectes a retenció de l’1 % en l’exercici 2015 - DA trigèsima sisena  LIRPF-

I.A.E.

Activitat econòmica

314 y 315

Fusteria metàl·lica i fabricació d'estructures metàl·liques i caldereria.

316.2, 3, 4 y 9

Fabricació d'articles de ferreteria, manyeria, cargoleria, derivats del filferro, parament i altres articles en metalls N.C.O.P.

453

Confecció en sèrie de peces de vestir i els seus complements, excepte quan la seva execució s'efectuï majoritàriament per encàrrec a tercers.

453

Confecció en sèrie de peces de vestir i els seus complements, executada directament per la pròpia empresa, quan es realitzi exclusivament per a tercers i per encàrrec.

463

Fabricació en sèrie de peces de fusteria, parquet i estructures de fusta per a la construcció..

468

Indústria del moble de fusta.

474.1

Impressió de textos o imatges

501.3

“Albanileria” i petites feines de construcció en general.

504.1

Instal·lacions i muntatges (excepte fontaneria, fred, calor i condicionament d'aire).

504.2 y 3

Instal·lacions de fontaneria, fred, calor i condicionament d'aire.

504.4, 5, 6, 7 y 8

Instal·lació de parallamps i similars. Muntatge i instal·lació de cuines de tot tipus i classe, amb tots els seus accessoris. Muntatge i instal·lació d'aparells elevadors de qualsevol classe i tipus. Instal·lacions telefòniques, telegràfiques, telegràfiques sense fils i de televisió, en edificis i construccions de qualsevol classe. Muntatges metàl·lics i instal·lacions industrials completes, sense vendre ni aportar la maquinària ni els elements objecte d'instal·lació o muntatge

505.1, 2, 3 y 4

Revestiments, solats i paviments i col·locació d'aïllaments.

505.5

Fusteria i manyeria.

505.6

Pintura de qualsevol tipus i classe i revestiments amb paper, teixit o plàstics i acabament i decoració d'edificis i locals.

505.7

Feines en guix i escaiola i decoració d'edificis i locals.

 

 

 


 

© Copyright 2011 ATT assessors   |   C/ Barcelona, 69 - 71 · 25600 Balaguer (La Noguera) · Tel 973 443 505 · Fax 973 443 622   |   Avís legal   |   Protecció de dades