Bloc

Jubilació anticipada. Canvi de criteri.
09.08.2014 Laboral i Seguretat Social

La Seguretat Social ha emès un nou criteri d'interpretació de les regles de la jubilació anticipada que permet jubilar-se als 61 anys als treballadors que tenen actualment un conveni especial i no procedeixen d'un acomiadament col · lectiu.

Amb l'enduriment dels requisits per accedir a la jubilació anticipada derivats del Reial decret llei 5/2013, de 15 de març, de mesures per afavorir la continuïtat de la vida laboral dels treballadors de major edat i promoure l'envelliment actiu, la majoria de les persones afectades van subscriure un conveni especial amb la Seguretat Social per mantenir els seus drets i evitar una reducció de la futura pensió.

L'article 8 del Reial decret llei 5/2013 modifica la disposició final dotzena punt dos de la Llei 27/2011, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de Seguretat Social, que queda redactat de la següent manera:


«2. Se seguirà aplicant la regulació de la pensió de jubilació, en les seves diferents modalitats, requisits d'accés, condicions i regles de determinació de prestacions, vigents abans de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, a les pensions de jubilació que es causin abans de l'1 de gener de 2019, en els següents supòsits:

a) Les persones la relació laboral s'hagi extingit abans d'1 d'abril de 2013, sempre que amb posterioritat a tal data no tornin a quedar incloses en algun dels règims del sistema de la Seguretat Social.

b) Les persones amb relació laboral suspesa o extingida com a conseqüència de decisions adoptades en expedients de regulació d'ocupació, o per mitjà de convenis col · lectius de qualsevol àmbit, acords col · lectius d'empresa així com per decisions adoptades en procediments concursals, aprovats, subscrits o declarats amb anterioritat a 1 d'abril de 2013, sempre que l'extinció o suspensió de la relació laboral es produeixi amb anterioritat a 1 gener 2019.

c) Els qui hagin accedit a la pensió de jubilació parcial amb anterioritat a 1 d'abril de 2013, així com les persones incorporades abans d'aquesta data a plans de jubilació parcial recollits en convenis col · lectius de qualsevol àmbit o acords col · lectius d'empresa amb independència que l'accés a la jubilació parcial s'hagi produït amb anterioritat o posterioritat a 1 de abril de 2013.

En aquells supòsits a què es refereixen els apartats b) ic) en què l'aplicació de la legislació anterior tingui el seu origen en decisions adoptades o en plans de jubilació parcial inclosos en acords col · lectius d'empresa, serà condició indispensable que els indicats acords col · lectius d'empresa estiguin degudament registrats a l'Institut Nacional de la Seguretat Social o a l'Institut Social de la Marina, si escau, en el termini que es determini per reglament ».


Si fins  la Seguretat Social entenia que el treballador que subscrivia el conveni especial no quedava inclòs en els règims del sistema de què parla l'incís "a)",  posteriorment, va considerar arrel de la nova normativa que sí quedava inclòs, el que va suposar que al treballador no se li aplicaria la legislació antiga sinó la nova, de manera que ja no es podia jubilar als 61 anys.

A aquest criteri interpretatiu se sumava un altre posterior, d'1 d'agost, en el qual s'inclouen als beneficiaris majors de 52/55 anys que tinguin un conveni especial per millorar la quantia de la seva pensió final.

En resum, d’acord amb això, la jubilació en aquests casos quedava endarrerida dos anys, com a norma general, o fins i tot quatre, per als treballadors que van finalitzar el seu contracte de treball per acomiadaments individuals abans l'1 d'abril de 2013 i tenen subscrit un conveni especial pel que assumien el pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social.

Aquest criteri interpretatiu afecta 7.000 persones cada any, entre 2014 i 2018, és a dir, 35.000, i ha generat molts dubtes i queixes dels agents socials i per això des del 4 de setembre de 2014 s’ha fixat un nou criteri que permet als treballadors majors de 55 anys acomiadats abans de l’1 d’abril de 2013 i que van subscriure un conveni especial amb la mateixa Seguretat Social jubilar-se als 61 anys.

Arrel d’aquest nou criteri, el Secretari d’Estat de la Seguretat Social, Tomás Burgos, va anunciar el compromís de possibilitar i garantir, mitjançant l’òrgan competent en la matèria, que les persones afectades puguin acollir-se a la jubilació anticipada prevista amb anterioritat a l’entrada en vigor de la Llei 27/2011, d’1 d’agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de Seguretat Social.

La decisió, que recull les apreciacions traslladades pels agents socials a través dels òrgans de participació, ofereix una resposta a els interessos d'aquests treballadors, respectant el principi bàsic de confiança legítima sense menyscabar l'esperit de la llei en aquesta matèria.

En concret, la Direcció General d'Ordenació mostra la seva conformitat amb l'adopció de la línia interpretativa proposada per l'Institut Nacional de la Seguretat Social, en el sentit que les condicions que preveu l'apartat 2.a) de la disposició final dotzena de la Llei 27/2011 es compleixen en els supòsits en què, havent-se extingit la relació laboral abans d'1 d'abril de 2013, l'interessat es troba en situació d'atur contributiu o assistencial o subscriu un conveni especial amb la Seguretat Social o en qualsevol altra situació de les incorporades en el citat criteri.


 

© Copyright 2011 ATT assessors   |   C/ Barcelona, 69 - 71 · 25600 Balaguer (La Noguera) · Tel 973 443 505 · Fax 973 443 622   |   Avís legal   |   Protecció de dades