Bloc

El Tribunal Suprem suavitza els requisits per cobrar pensió de viduïtat a persones separades o divorciades
04.08.2014 Laboral i Seguretat Social

El Tribunal Suprem suavitza els requisits per cobrar pensió de viduïtat a persones separades o divorciades

 

El Ple de la sala Social modifica la doctrina que mantenia fins ara d'exigir que la pensió percebuda després del divorci o separació s'hagués fixat de manera nominal i expressament com a pensió compensatòria.

El Ple de la Sala Social ha acordat reconèixer la prestació de viduïtat a una dona que després de la seva separació havia percebut un import mensual en concepte de manutenció, sense que en el conveni regulador de la separació s'hagués fixat pensió compensatòria sinó exclusivament aliments, tot i que la beneficiària no va arribar a tenir al seu càrrec el fill comú.

La Sala recorda que mentre que la prestació d'aliments atén les necessitats dels fills, la pensió compensatòria pretén atendre al desequilibri econòmic després d'una ruptura matrimonial .
No obstant això, en moltes ocasions els conceptes de les prestacions econòmiques que es paguen com a conseqüència de la separació o divorci generen confusió perquè l'atribució de la cura dels fills a un dels progenitors fa que la pensió comprengui tant la finalitat compensatòria com la alimentària ( així, quan s'utilitzen conceptes com            " aliments i ajuda a esposa i fills ", " càrregues familiars" , " despeses d'esposa i fills" ).

Davant el panorama de pensions innominades que es presenta en els convenis de separació i divorci no és possible cenyir exclusivament a la denominació donada per les parts i no pot exigir-se que la pensió compensatòria hagi estat fixada amb aquesta denominació per poder accedir al seu moment a la prestació de viduïtat, sinó que         “ caldrà acudir a la veritable naturalesa de la pensió fixada a càrrec del causant, extreta de les circumstàncies del cas i acudint en suma a una interpretació finalista ".
Per tot això, el reconeixement de la pensió de viduïtat passa per determinar si en el cas concret la mort posa fi a una obligació assumida pel cònjuge mort amb la finalitat d'atendre la finalitat pròpia de la pensió compensatòria, és a dir, la pèrdua de l' import econòmic a què es tingui dret en el moment de la mort i que es perd per aquesta causa.

La Sentència, que compta amb el vot particular d'un dels magistrats, desestima el recurs de cassació interposat contra la Sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Canàries, que havia reconegut la pensió i recorda que segons l'article 174.2 de la Llei general de la Seguretat Social per tenir dret a pensió de viduïtat "en els casos de separació o divorci ... es requerirà que les persones divorciades o separades judicialment siguin creditores de la pensió compensatòria a què es refereix l'article 97 del Codi Civil i aquesta quedés extingida a la mort del causant " .
 

En anteriors ocasions ( SSTS 14-2-2012, recurs 1114/11 , 21-2-2012 , recurs 2095/11 i 17-4-12 , recurs 1520/11 ) la Sala, en interpretar el requisit de tenir dret a pensió compensatòria havia exigit que la pensió percebuda després del divorci o separació s'hagués fixat de manera nominal i expressament com a pensió compensatòria , doctrina que és ara modificada per la Sala.


D'altra banda, pel que fa al segon dels requisits ( que la pensió compensatòria s'extingeixi a la data de la defunció del cònjuge ), en Sentència de 18-9-2013, recurs 985/2012, la mateixa Sala del Social del Tribunal Suprem ha reconegut pensió de viduïtat a una persona vídua, separada judicialment, a la qual la sentència de separació havia assignat pensió compensatòria, encara que durant els últims onze anys anteriors a la defunció del seu cònjuge no havia percebut ni reclamat la pensió.
La Sala va entendre en aquesta altra Sentència que la norma exigeix ​​que la persona divorciada o separada tingui reconeguda la pensió compensatòria, no que sigui perceptora efectivament de la mateixa en el moment de la mort, de manera que  la no reclamació de pensió compensatòria no suposa la seva extinció .
 

El nou criteri de la Sala del Social es va adoptar en Ple el passat 29 de gener, i la decisió de la primera de les sentències on es plasma ha estat notificat a les parts, a qui es notificarà la sentència íntegra en els pròxims dies.


 

© Copyright 2011 ATT assessors   |   C/ Barcelona, 69 - 71 · 25600 Balaguer (La Noguera) · Tel 973 443 505 · Fax 973 443 622   |   Avís legal   |   Protecció de dades