Bloc

Declaració de la renda -IRPF- 2015
05.02.2016 Fiscal

 PRINCIPALS NOVETATS I.R.P.F. 2015• Obligació de declarar

Es modifica el límit en l'obligació de declarar per als contribuents que percebin rendiments de treball de dos o més pagadors, anualitats per aliments o pensions compensatòries, rendiments del treball d'un pagador no obligat a retenir o sotmesos a tipus fix de retenció, que passa d'11.200 euros anuals a 12.000 euros.


• Rendes exemptes

Les beques concedides per les fundacions bancàries, regulades en el Títol II de la Llei 26/2013 de caixes d'estalvis i fundacions bancàries en el desenvolupament de la seva activitat d'obra social, per cursar Estudis Reglats i per a Recerca estaran exemptes de tributació.

Es declaren exempts els rendiments positius del capital mobiliari procedents dels nous Planes d'Estalvi a Llarg Termini, sempre que el contribuent no efectuï disposició alguna del capital resultant del Pla abans de finalitzar el termini de 5 anys des de la seva obertura.

Suprimeix l'exempció d'1.500 €anuals per dividends i participacions en beneficis. 

El límit d'exempció dels rendiments del treball derivats de les prestacions obtingudes en for a de renda per les persones amb discapacitat corresponents a les aportacions realitzades als sistemes de previsió social i els derivats de les aportacions a patrimonis protegits deixa de ser conjunt i s'aplicarà de forma individual i separada per a cadascun dels dos rendiments anteriors.

Renda mínima d'inserció i anàlogues: Es declaren exemptes les prestacions econòmiques establertes per les Comunitats Autònomes en concepte de renda mínima d'inserció així com les altres ajudes similars establertes per aquestes o per entitats locals fins a un import màxim anual conjunt d'1,5 vegades el IPREM.

Ajudes víctimes delictes violents i violència de gènere

Es declaren exemptes les rendes obtingudes pel deutor en procediments concursals per quitacions i dacions enpagament.

Ajudes per compensar els costos en les edificacions afectades per l'alliberament del dividend digital. Es declaren exemptes les ajudes concedides per compensar els costos derivats de la recepció o accés als serveis de comunicació audiovisual televisiva en les edificacions afectades per l'alliberament del dividend digital.

Nou incentiu fiscal. Tripulants de determinats bucs de pesca

 
Rendiments del Treball

Retribucions en espècie.

Es reorganitza l'article 42 de la Llei de l'IRPF per determinar clarament els supòsits de no subjecció i els de exempció de la relació de rendiments del treball en espècie que enumera. 

En 2015 deixen de tenir la consideració de despeses per a l'actualització, capacitació o reciclatge del personal emprat i passen a ser considerats rendiments del treball subjectes a l'IRPF les despeses i inversions efectuats per habituar als empleats en la utilització de les noves tecnologies de la comunicació i de la informació, quan la seva utilització només pugui realitzar-se fos del lloc i horari de treball.

Nova regla de quantificació de la utilització d'habitatge propietat de l'empresa

Utilització o lliurament de vehicles automòbils eficients energèticament. Reducció de la valoració de fins a un 30%

Cessió de l'ús de vehicles eficients energèticament. Reducció de la valoració de fins a un 30%


Reduccions aplicables sobre determinats rendiments íntegres

Reducció per rendiments que tinguin un període de generació superior a dos anys, diferents dels derivats de sistemes de previsió social, o obtinguts de forma notòriament irregular en el temps. Minora del 40 al 30% el percentatge reducció, exigint-se a més que s'imputin en un únic període impositiu, entre altres canvis, com en els rendiments derivats de l'extinció d'una relació laboral, comuna o especial.

Minora del 40 al 30 % el percentatge de reducció de les prestacions en forma de capital derivades de règims públics de previsión social.

Règim transitori de les reduccionssobre prestacions percebudes en forma de capital derivades de sistemes privats de previsió social. Introdueix limitacions temporals a l'aplicació del règim transitori

Despeses deduïbles

Podran deduir-se en concepte de “altres despeses”: 2.000 € anuals. S'estableixen quanties addicionals per mobilitat geogràfica aturats que acceptin lloc, o per a persones discapacitades en actiu.

Reducció per obtenció de rendiments del treball. 

Incrementa l'import de la reducció legal per obtenció de rendiments, però la mateixa només podrà aplicar-se als contribuents amb rendiments nets del treball inferiors a 14.450 euros sempre que no tinguin rendes, excloses les exemptes, diferents de les del treball superiors a 6.500 euros. Suprimeix els increments de les reduccions per a majors de 65 anys actius i per mobilitat geogràfica. Règim transitori per a la mobilitat geogràfica. 


Rendiments del capital immobiliari.

 
Reduccions per arrendament de béns immobles destinats a habitatge:

Desapareix la reducció del 100 %que s'aplicava quan l'arrendatari tenia una edat compresa entre 18 i 30 anys i uns rendiments nets del treball o d'activitats econòmiques en el període impositiu superiors al IPREM.

Es manté la reducció del 60% però aquesta reducció s'aplica sobre el rendiment net positiu


Reducció per rendiments amb període de generació superior a dos anys o obtinguts de forma notòriament irregular en el temps

El percentatge del 40 % es redueix al 30 % sempre que els rendiments s'imputin a un únic període impositiu i desapareix la possibilitat d'aplicar la reducció quan els rendiments es percebin de forma fraccionada en diversos períodes. Respecte als rendiments que es vinguessin percebent de forma fraccionada abans d'1 de gener de 2015 s'estableix un règim transitori per seguir aplicant la reducció. Es fixa en 300.000 l'import màxim del rendiment al que s'aplica la reducció.


Rendiments del capital mobiliari.

Base imposable de l'estalvi. Distribució de la cosina d'emissió d'accions o participacions d'empreses no cotitzades

Quan la diferència entre el valor dels fons propis de les accions o participacions corresponent a l'últim exercici tancat amb anterioritat a la data de la distribució de la cosina i el seu valor d'adquisició sigui positiva, l'import obtingut o el valor normal de mercat dels béns o drets rebuts es considerarà rendiment del capital mobiliari amb el límit de la citada diferència positiva. L'excés sobre aquest límit minorará el valor d'adquisició de les accions o participacions fins a anul·lar-ho. Si després d'això, el percebut supera l'import del valor d'adquisició, el nou excés, també tributarà com a rendiment del capital mobiliari no subjecte a retenció o a ingrés acompte.

Basi imposable estalvi. Rendiments procedents de la cessió a tercers de capitals propis. 

Transmissió lucrativa d'actius financers. No es computa el rendiment del capital mobiliari negatiu derivat de la transmissió lucrativa d'actius representatius de la captació i utilització de capitals aliens per actes "inter vivos".

Base imposable estalvi. Contractes assegurança

Assegurança de capital diferit. Càlcul del rendiment.En el contracte d’assegurança que combina la contingència de supervivència amb les de defunció o incapacitat i el capital percebut correspon a la contingència de supervivència, podrà restar-se també la part de les cosines satisfetes que correspongui al capital en risc per defunció o incapacitat que s'hagi consumit fins al moment, sempre que durant tota la vigència del contracte, el capital en risc sigui igual o inferior al 5 % de la provisió matemática

Rendiments derivats de segurs el beneficiari dels quals és el creditor hipotecari. Quan compleixin certs requisits la prestació tindrà el mateix tractament que si fos percebuda pel deutor beneficiari encara que no coincideixi tomador i beneficiari.

Contractes d'assegurança de vida generadors d'increments o disminucions de patrimoni amb anterioritat a 1 de gener de 1999. Modifica l'el règim transitori mantenint els coeficients d'abatiment però establint un límit màxim conjunt del capital percebut de 400.000 € per a la seva aplicació.

Planes individuals d'estalvi sistemàtic (PIAS).Des d'1 de gener de 2015 s'ha reduït de 10 a 5 anys el requisit d'antiguitat de la primera cosina satisfeta per considerar exemptes les rendes que es posin de manifest al moment de la constitució de rendes vitalícies assegurades. S'estableix un règim transitori pels PIAS formalitzats abans d'aquesta data

Suprimeix el règim de compensació fiscalper als contribuents que percebin un capital diferit derivat d'un contracte d'assegurança de vida o invalidesa generador de rendiments de capital mobiliari contractat amb anterioritat a 20 de gener de 2006, i el règim de compensació fiscal per als contribuents que percebin rendiments obtinguts per la cessió a tercers de capitals propis procedents d'instruments financers contractats amb anterioritat a 20 de gener de 2006. 


Base imposable general. Reduccions. 

Reducció per rendiments amb període de generació superior a dos anys o obtinguts de forma notòriament irregular en el temps. El percentatge del 40 % es redueix al 30 % sempre que els rendiments s'imputin a un únic període impositiu i desapareix la possibilitat d'aplicar la reducció quan els rendiments es percebin de forma fraccionada en diversos períodes. Respecte als rendiments que es vinguessin percebent de forma fraccionada abans d'1 de gener de 2015 s'estableix un règim transitori per seguir aplicant la reducció. Es fixa en 300.000 l'import màxim del rendiment al que s'aplica la reducció.


Rendiment activitats econòmiques. Estimació directa.


Delimitació 

Activitats professionals.Es consideren rendiments d'activitats econòmiques els rendiments procedents de la realització d'activitats incloses en la secció Segona de les Tarifes del IAE (activitats professionals de caràcter general) prestats pel contribuent a una entitat en la capital de la qual participi quan estigui inclòs en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms (REPTA), o en una mutualitat de previsió social alternativa al citat règim especial.

Arrendament de béns immobles.Desapareix com a requisit per considerar l'arrendament d'immobles com a activitat econòmica el d'explicar, almenys, amb un local exclusivament destinat a dur a terme la gestió de l'activitat.


Despeses fiscalment deduïbles

Mutualitats de professionals.S'estableix un nou límit per a despeses deduïbles en concepte de mutualitat alternativa al règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms (REPTA) que és la quota màxima per contingències comunes que estigui establerta en cada exercici econòmic.

Es delimiten els contractes d'arrendament financerals quals és aplicable un règim especial que permet l'amortització accelerada de les quotes que corresponguin a la recuperació del cost del ben

Les despeses per atencions a clients o proveïdorsseran deduïbles amb el límit de l'1 per 100 de l'import net de la xifra de negocis del període impositiu.

Pèrdues per deterioració del valor dels elements patrimonials

* S'estableix com a regla general la no deducibilidad de les pèrdues per deterioració de l'immobilitzat material, inversions immobiliàries i immobilitzat intangibles mante¬niéndose, com a excepció, les pèrdues per deterioració dels crèdits derivades de les possibles insolvències dels deutors, de les existències (eliminant determinats supòsits) i de l'actiu intangible de vida útil indefinida, inclòs el corresponent al fons de comerç amb determinats límits

* Respecte a la deducció del fons de comerç i de l'immobilitzat intangible amb vida útil indefinida s'apliquen només amb caràcter temporal en 2015 els mateixos límits màxims que s'establien per 2014

* Per a la reversió de la deterioració de valor de determinats elements patrimonials que haguessin resultat fiscalment deduïbles en períodes impositius iniciats amb anterioritat a 1 de gener de 2015 la DT quinzena de la nova LIS preveu que s'integraran com a ingrés el període impositiu en què es produeixi la recuperació del seu valor en l'àmbit comptable

Provisions.Per als titulars d'activitats econòmiques en estimació directa simplificada s'introdueix a nivell legal el límit màxim de 2.000 euros per la deducibilidad de despeses en concepte de provisions deduïbles i despeses de difícil justificació.


Amortitzacions 

Simplifica la tabla d'amortitzaciói s'inclou a nivell legal en l'art.12.1.a) de la nova LIS

Règim transitori: S'estableix un règim transitori per a elements patrimonials pels quals, en períodes impositius iniciats amb anterioritat a 1 de gener de 2015, s'estiguessin aplicant un coeficient d'amortització diferent al que els correspongués per aplicació de la nova taula d'amortització

La nova LIS elimina el límit anual màximfixat per la deducibilidad de l'amortització dels elements d'immobilitzat intangible amb vida útil definida així com els requisits que havien de complir

S'introdueix per a tots els titulars d'activitats econòmiques un nou supòsit de llibertat d'amortització per als elements de l'immobilitzat material nous, el valor unitari del qual no excedeixi de 300 euros, fins al límit de 25.000 euros referit al període impositiu. Com a contrapartida desapareix la llibertat d'amortització per a inversions d'escàs valor que l'anterior text refós de la Llei de l'Impost sobre Societat regulava en el seu art.110 només per a entitats de reduïda dimensió.


Despeses fiscalment no deduïbles

No són deduïbles les despeses derivades de l'extinció de la relació laboral, comuna o especial, o de la relació mercantil al fet que es refereix l'article 17.2.i) de la Llei de l'IRPF, o d'ambdues, tot i que se satisfacin en diversos períodes impositiu, quan excedeixin de determinats imports.


Incentius fiscals a entitats de reduïda dimensió


Desapareix l'amortització d'elements patrimonials objecte de reinversió per a empreses de reduïda dimensió però s'estableix un règim transitori pels quals vinguessin aplicant-ho amb anterioritat a 1 de gener de 2015 que els permet continuar amb la seva aplicació.

Al 2015 no és aplicable la reducció del rendiment net reduït per creació o manteniment d'ocupacióque regula la DÓNA vintena setena LIRPF.

 

Reducció per rendiments amb període de generació superior a dos anys o obtinguts de forma notòriament irregular en el temps


El percentatge del 40 % es redueix al 30 % sempre que els rendiments s'imputin a un únic període impositiu i desapareix la possibilitat d'aplicar la reducció quan els rendiments es percebin de forma fraccionada en diversos períodes. Respecte als rendiments que es vinguessin percebent de forma fraccionada abans d'1 de gener de 2015 s'estableix un règim transitori per seguir aplicant la reducció. Es fixa en 300.000 l'import màxim del rendiment al que s'aplica la reducció.


Reducció per a treballadors autònoms econòmicament depenents o amb únic client no vinculat


Quantia fixa: 2.000 euros anuals, aplicable amb caràcter general. Reducció addicional per a contribuents amb rendiments nets inferiors a 14.450 euros que no tinguin rendes, excloses les exemptes, diferents de les d'activitats ressò¬nómicas superiors a 6.500 euros. Reducció addicional per a persones amb discapacitat (3.500 euros o 7.750 per a contribuents amb grau de discapacitat superior al 65 %).


Reducció per a contribuents amb rendes no exemptes inferiors a 12.000 euros

S'aplicarà quan no es compleixin els requisits per aplicar l'anterior reducció i les rendes no exemptes siguin inferiors a 12.000 euros, incloses les de la pròpia activitat econòmica. Aquesta reducció conjuntament amb la reducció per obtenció de rendiments del treball de l'article 20 de la Llei de l'IRPF no podrà excedir de 3.700 euros.


• Rendiments activitats econòmiques. Estimació objectiva

Es manté la reducció del 20 %del rendiment net per a activitats econó¬miques desenvolupades en el terme municipal a Lorca (Múrcia)

Reducció per l'exercici de determinades activitats econòmiquesper contribuents amb rendes no exemptes inferiors a 12.000 euros. 

S'aplicarà als contribuents amb rendes no exemptes inferiors a 12.000 euros, incloses les de la pròpia activitat econòmica, amb la següent quantia:

Contribuents amb rendes no exemptes iguals o inferiors a 8.000 euros anuals: 1.620 euros anuals.
Contribuents amb rendes no exemptes compreses entre 8.000,01 i 12.000 euros anuals: 1.620 euros – [0,405 x (Base imposable – 8.000 euros)].

Es modifiquen els índexs de rendiment net aplicables en 2015 a l'activitat forestal dedicada a l'extracció de resina, al cultiu de patata i a la ramaderia de boví de llet...


Guanys o pèrdues patrimonials. 


Delimitació negativa. 

No existeix ganancial patrimonialen la reducció de capital amb devolució d'aportacions en valors no cotitzats (vegeu respecte a la seva tributació l'apartat de rendiments de capital mobiliari)

No existeix ganancial patrimonialen l'extinció del règim econòmic matrimonial de separació de béns tampoc existeix guany o pèrdua quan es produeixin compensacions, dinerarias o mitjançant l'adjudicació de béns.


Guanys exempts. 


Transmissió d'elements patrimonials per contribuents majors de 65 anys amb reinversió de l'import obtingut en rendes vitalícies


Determinació de l'import de la ganáncias o pèrdues patrimonials:

Se suprimeixen els coeficients d'actualització del valor d'adquisició en la transmissió d'immobles. Aquests coeficients s'aprovaven tots els anys en la corresponent Llei de PGE

Es mantenen els coeficients d'abatimentaplicable als guanys patrimonials derivades d'elements patrimonials adquirits amb anterioritat a 31 de desembre de 1994 però es limita la seva aplicació als guanys patrimonials derivades de la venda de béns amb un valor de transmissió màxim conjunt de 400.000 euros

En les transmissions a títol onerós de valors no admesos anegociació se substitueix la referència al valor teòric pel valor del patrimoni net que correspongui als valors transmesos

En la transmissió o reemborsament a títol onerós d'accions oparticipacions representativas del capital o patrimoni de les institucions d'inversió col·lectiva (IIC) quan no existeixi valor liquidatiu se substitueix la referència al valor teòric per la del valor del patrimoni net que correspongui a les accions o participacions transmeses

En relació a les aportacions no dineràries a societats, el règim especial de diferiment fiscal, aplicable a les operacions de reestructuració (que regulen els articles 76-89 de la nova LIS), estableix una obligació genèrica de comunicació a l'Administració tributària de la realització d'operacions que apliquen el mateix que han de fer els socis residents de l'entitat transmitente quan ni aquesta ni l'entitat adquirente siguin residents en territori espanyol

En relació a la transmissió d'elements afectes a activitats econòmiques, la reducció del guany patrimonial per a contribuents en estimació objectiva que transmetin la llicència del taxi que es recollia en el Reglament passa a regular-se a nivell legal establint-se, a més, com a novetat que la reducció solament s'aplica a la part del guany que s'hagi generat amb anterioritat a 1 de gener de 2015, segons el nombre de dies transcorreguts entre la data d'adquisició i el 31 de desembre de 2014 


Imputació temporal.

S'estableix un criteri general per a la imputació dels guanys patrimonials derivades d'ajudes públiques, sense perjudici de les excepcions que estableix el propi article 14 de la Llei de l'IRPF. Aquest criteri és que els guanys patrimonials derivades d'ajudes públiques s'imputaran al període impositiu que tingui lloc el seu cobrament

S'estableix la imputació de les pèrdues patrimonials derivades de crèdits vençuts i no cobratsal període impositiu que concorrin determinades circumstàncies


Guanys patrimonials per canvi de residència.

S'estableix un nou supòsit de tributació dels guanys patrimonials per les diferències positives entre el valor de mercat de les accions o participacions en qualsevol tipus d'entitat, incloses institucions d'inversió col·lectiva, i el valor d'adquisició, quan un contribuent perdi la seva residència fiscal a Espanya.Imputació de rendes immobiliàries.


Determinació de l'importde la renda immobiliària imputable: S'aplica del percentatge de l'1,1 % del valor cadastral de l'habitatge si aquest valor cadastral ha estat revisat, modificat o determinat mitjançant un procediment de valoració col·lectiva de caràcter general, i ha entrat en vigor en el període impositiu o en el termini dels deu períodes impositius anteriors


Integració i compensació de rendes


L'import del saldo de les pèrdues de la base imposable general(les que no deriven de transmissions patrimonials) que poden compensar-se amb el saldo positiu dels rendiments i imputacions de rendes, s'eleva del 10 % al 25 %.

Tots els guanys i pèrdues patrimonials derivades de la transmissió d'elements patrimonials qualsevol que sigui el període de generació, a partir d'1 de gener de 2015, tornen a formar part de la renda de l'estalvi, desapareixent la distinció que va existir durant els exercicis 2013 i 2014 entre els guanys i pèrdues derivades de transmissions d'elements patrimonials amb període de permanència en el patrimoni del contribuent igual o inferior a un any (a integrar a la base imposable general) o superior a un any (a integrar a la base imposable de l'estalvi) 

El saldo negatiu dels rendiments de capital mobiliari
de la base imposable de l'estalvi de l'exercici 2015 es compensarà amb el saldo positiu dels guanys i pèrdues patrimonials integrants de la base imposable de l'estalvi, obtingut en el mateix període impositiu, amb el límit del 10 % d'aquest saldo positiu. De la mateixa manera el saldo negatiu dels guanys i pèrdues patrimonials de la base imposable de l'estalvi es compensarà amb el saldo positiu dels rendiments de capital mobiliari de la base de l'estalvi, obtingut en el mateix període impositiu, amb el límit del 10 % d'aquest saldo positiu. Si després d'aquesta compensació quedés saldo negatiu, el seu import es compensarà en els quatre anys següents en el mateix ordre


Rendiments del capital mobiliari previstos en l'art.25.2 la Llei. Entitat vinculada. Augmenta el percentatge de participació a considerar del 5% al 25% 


L'import pendent de compensar per les pèrdues obtingudes en els exercicis 2013 i 2014derivades de la transmissió d'elements patrimonials amb període de permanència igual o inferior a 1 any es compensarà a partir d'1 de gener de 2015 a la base imposable de l'estalvi segons les regles aplicables a la guanys i pèrdues derivades de transmissions d'elements patrimonials, amb independència del període de generació

L'import pendent de compensar per les pèrdues obtingudes en els exercicis 2013 i 2014que no deriven de la transmissió d'elements patrimonials es compensen segons les regles d'integració i compensació de rendes aplicables a la base imposable general.

Es mantéel procediment especial per a la compensació de rendes negatives derivades de deute subordinat o de participacions preferents generades amb anterioritat a 1 de gener de 2015 (DÓNA Trentena novena LIRPF)


Reduccions a la base imposable


S'amplia quatre anys més(fins al 15 de maig de 2017) la possibilitat excepcional de disponibilitat anticipada de l'import dels seus drets consolidats en el supòsit de procediment d'execució sobre l'habitatge habitual

El límit màxim conjunt de reducció per aportacions i contribucionsimputades pel promotor a sistemes de previsió social queda fixat en la menor de les següents quantitats

– El 30 per 100 de la suma dels rendiments nets del treball i d'activitats econòmiques percebuts individualment en l'exercici, desapareixent el percentatge del 50 per 100 que s'aplicava per a contribuents majors de 50 anys.

– 8.000 euros anuals (es redueix de 10.000 euros o 12.500 euros, per a partícips majors de 50 anys, a 8.000 euros anuals). A més, 5.000 euros anuals per a les cosines a assegurances col·lectives de dependència satisfetes per l'empresa com a límit de reducció propi i independent.

S'eleva a 2.500 euros anuals el límit de les aportacions amb dret a reducció realitzades a sistemes de previsió social del cònjugeque no obtinguin rendiments nets del treball ni d'activitats econòmiques, o els obtingui en quantia inferior a 8.000 euros anuals

Disminueix la reducció a la base imposable general per les cosines satisfetes a les assegurances privades de dependència severa o gran dependència 

Desapareix al 2015 la possibilitat de reducció per quotes d'afiliació i les aportacions a Partits Polítics. Supressió art.61 bis LIRPF. En el seu lloc, es crea una deducció en quota.Mínim personal i familiar

Imports del mínim personal i familiar:eleva tant l'import del mínim personal, inclòs quan el contribuent tingui una edat superior a 65 o 75 anys, com el corresponent als ascendents i descendents que convisquin amb aquell. Al mateix temps, s'incrementen els imports del mínim aplicable a les persones anteriorment assenyalades amb discapacitat, així com les suposades despeses d'assistència per necessitar d'ajuda de terceres persones

Mínim per descendents:S'assimilarà a la convivència amb el contribuent la dependència econòmica, excepte quan resulti d'aplicació les especialitats previstes per a les anualitats per aliments a favor dels fills en els art.64 i 75 LIRPF

Mínim per ascendents:en cas de defunció d'un ascendent que generi dret a practicar la reducció per aquest concepte, s'estableix l'aplicació d'una quantia d'1.150 euros.


Gravamen de les bases liquidables

Escales i tipus de gravamen:Suprimeix el gravamen complementari per reduir el dèficit públic. S'estableixen noves escales aplicables en 2015 per a la determinació de la quota íntegra estatal de la base general i de la base de l'estalvi, així com els tipus de gravamen de l'estalvi autonòmic

Totes les Comunitats Autònomestenen aprovades les seves corresponents escales aplicables a la base liquidable general

Mínim personal i familiar que forma part de la base de l'estalvi: S'equipara l'aplicació de mínim personal i familiar a la base liquidable general i en la de l'estalvi per determinar les quotes integres. A partir de 2015 el romanent del mínim personal i familiar no aplicat a la base liquidable general no redueix la base liquidable de l'estalvi sinó que al seu import se li apliquen les escales estatal i autonòmica i la quota resultant minora la quantia obtinguda d'aplicar les citades escales a la totalitat de la base liquidable de l'estalvi, de forma equivalent a com opera a la base liquidable general.


Determinació quotes íntegres. Anualitats per aliments

Els contribuents que satisfacin anualitats per aliments als seus fills per decisió judicial aplicaran l'escala general de gravamen separadament a les anuali¬dades per aliments de la resta de la base liquidable general, sempre que no tinguin dret al mínim per descendents d'aquests fills.Deduccions en la quota íntegra.

 Activitats econòmiques.

La deducció per compte estalvi-empresa ha quedat suprimidades de l'1 de gener de 2015

Deducció per inversió en elements nousde l'immobilitzat material o inversions immobiliàries afectes a activitats econòmiques

 S'aplica des d'1 de gener de 2015 als contribuents de l'IRPF, que tinguin la consideració d'entitats de reduïda dimensió. La seva regulació, inclosa en l'article 68.2.b) de la Llei de l'IRPF, és similar a la de l'antiga deducció per inversió de beneficis de l'article 37 del TRLIS amb certes especialitats mentre que ha desaparegut per als contribuents del citat Impost de Societats, encara que s'estableix un règim transitori que permet la seva aplicació per a rendiments obtinguts en 2014 invertits en 2015. Així, per als contribuents que inverteixin en 2015 els rendiments nets d'activitats econòmiques del període impositiu 2014 en elements nous de l'immobilitzat material o inversions immobiliàries, s'estableix per la Disposició transitòria 24ª de la LIS la possibilitat d'aplicar la deducció per inversions de l'antic article 37 del TRLIS.


Deduccions per incentius i estímuls a la inversió empresarialde la LIS (Impost Societats):

Amb determinades excepcions seran aplicables als contribuents de l'IRPF que desarro¬llen activitats econòmiques les següents deduccions per inversió empresarial previstes en la nova Llei 27/2014:

Deducció per activitats de recerca i desenvolupament i innovació tecnològica (article 35 LIS). Deducció per inversions en produccions cinematogràfiques, sèries audiovisuals i espectacles en viu d'arts escèniques i musicals (article 36 LIS).                                                         Deduccions per creació d'ocupació (article 37 LIS).                                                          Deducció per creació d'ocupació per a treballadors amb discapacitat (article 38 LIS)

S'inclouen noves deduccions en l'àmbit empresarial vinculades a determinats esdeveniments d'excepcional interès públic.

Relació de deduccions i quadre – resum

Règims especials de deduccions per a activitats econòmiques realitzades a Canàries. Deduccions per inversions a Canàries:

S'apliquen les deduccions previstes en la LIS amb increments en els percentatges de deducció 
S'estableix límits específics de les deduccions per inversions en produccions cinematogràfiques, sèries audiovisuals i espectacles en viu d'arts escèniques i musicals de l'article 36 de la LIS.

Es crea una deducció per inversions en territoris d'Àfrica Occidental i per despeses de propaganda i publicitat regulada en l'article 27 bis de la Llei 19/1994.
Es continua aplicant la deducció per inversions en elements de l'immobilitzat dt.¬terial que regulava la Llei 61/1978 de l'Impost de societats.


Altres deduccions en la quota íntegra


Deduccions per donatius i altres aportacions.

Donatius realitzats a entitats incloses en l'àmbit de la Llei 49/2002.S'estableixen una escala amb els percentatges aplicable durant el període impositiu 2015 a la base del conjunt dels donatius i donacions a Entitats beneficiàries del mecenatge (que no pot superar el 10 % de la base liquidable de l'exercici) amb un tipus incrementat per reiteració de les donacions a una mateixa entitat. Els percentatges de l'escala i el tipus incrementat s'eleven cinc punts porcen¬tuales en el cas de donatius, donacions i aportacions a les activitats prioritàries de mecenatge.

Aportacions a partits polítics Federacions, Coalicions o Agrupacions Electors. Es crea una nova deducció que reemplaça a la reducció a la base imposable prevista per a aquestes aportacions que desapareix.

Deducció per rendes obtingudes a Ceuta o Melilla. S'afegeix la possibilitat d'aplicar la deducció a rendes procedents de societats que operin efectiva i materialment a Ceuta o Melilla quan corresponguin a rendes a les quals resulti d'aplicació la bonificació establerta en l'art.33 de la LIS

Règim transitori Deducció per a el¬quiler de l'habitatge habitual.Se suprimeix la deducció per lloguer de l'habitatge habitual previst en l'article 68.7 de la Llei de l'IRPF, i s'estableix un règim transitori que permet, als contribuents que tinguessin un contracte d'arrendament anterior a 1 de gener de 2015; que, en relació amb aquest contracte, haguessin satisfet amb anterioritat a aquesta data quantitats pel lloguer del seu habitatge habitual; i que haguessin tingut dret a la deducció pel lloguer d'aquest habitatge en exercicis anteriors, seguir gaudint d'aquesta deducció d'acord a la regulació continguda en la Llei de l'IRPF, en la seva redacció en vigor a 31-12-2014.

Deducció per obres de millora en vivenda. Quantitats pendents de deducció.A la declaració de l'IRPF exercici 2015 no és possible aplicar les quantitats satisfetes des del 14 d'abril al 31 de desembre de 2010 per obres de millora en l'habitatge habitual que hagin quedat pendents de deducció en haver transcorregut el límit dels quatre exercicis següents que va fixar la norma per a la seva aplicació.


• Deduccions en la quota líquida


Deducció per obtenció de rendiments del treball i activitats econòmiques.Se suprimeix la deducció per obtenció de rendiments del treball i activitats econòmiques que regulava l'article 80 bis de la Llei de l'IRPF sense que es prevegi l'aplicació de cap règim transitori, ja que el seu import queda incorporat en la reducció per obtenció de rendiments del treball de l'article 20 de la Llei de l'IRPF i, per a activitats econòmiques, en la reducció addicional per a treballadors autònoms econòmicament depenents o amb únic client no vinculat amb rendiments inferiors a 14.450 euros o, en la reducció prevista per a la resta de contribuents amb activitats econòmiques amb rendes no exemptes inferiors a 12.000 euros, prevista en l'article 32.2 de la Llei de l'IRPF

Deducció per doble imposició internacional.Quan s'obtinguin rendes a l'estranger o a través d'un establiment permanent es practicarà la deducció per doble imposició internacional, sense que resulti d'aplicació el procediment d'eliminació de la doble imposició previst en l'article 22 de LIS (Llei 27/2014)


Deduccions en la quota diferencial

 

Noves deduccions familiars.S'han creat quatre noves deduccions, destinades a reduir la tributació dels contribuents amb majors càrregues familiars, que minorarán la quota diferencial de forma anàloga a com ho fa la deducció per maternitat, això és, amb independència que aquesta quota diferencial resulti positiva o negativa, podent sol·licitar-se el seu abonament anticipat. 

Deducció per cada descendent amb discapacitat.

Deducció per cada ascendent amb discapacitat.

Deducció per família nombrosa.

Deducció per ascendent, separat legalment o sense vincle matrimonial, amb dos fills sense dret a percebre anualitats per aliments

Com a novetat en aquestes noves deduccions quan dues o més contribuents tinguin dret a l'aplicació d'alguna de les deduccions respecte d'un mateix descendent, ascendent o família nombrosa, podrà cedir el dret a la deducció a un d'ells i en aquests casos es considera que no existeix transmissió lucrativa a efectes fiscals per aquesta cessió.


Deduccions autonòmiques – Catalunya


NORMATIVA FISCAL per 2015: Llei 21/2001, Llei 31/2002, Llei 7/2004 , llei 21/2005, D Llei 1/2008, Llei 16/2008, llei 26/2009, llei 7/2011, llei 2/2014


§Per naixement o adopció de fills 150/300 €

§Per donacions a determinades entitats relacionades amb el foment de la llengua catalana 15 %

§Per donatius a entitats que fomenten la recerca científica i el desenvolupament i la innovació tecnològics 25%

§Per donacions a determinades entitats en benefici del medi ambient, la conservació del patrimoni natural i de custòdia del territori. 15%

§Per lloguer d'habitatge habitual per: joves < 32 anys, per aturats, per discapacitats => 65%, per vidus/as > 65 anys i per famílies nombroses (llei 7/2011) 10 %/300€-
600 €

§Pel pagament d'interessos de préstecs estudis master i doctorat 100 %

§Per rehabilitació de l'habitatge habitual 1,5%

§Per a contribuents que quedin vidus 150 o 300 €

§Deducció per inversió per un àngel inversor per l'adquisició d'accions o participacions socials d'entitats de nova o recent creació (llei 7/2011) 30%/6.000€
50%/12.000€

§Deducció per inversió en accions d'entitats que cotitzen en el segment d'empreses en expansió del MAB (llei 7/2011)
20%/10.000€

 


 

© Copyright 2011 ATT assessors   |   C/ Barcelona, 69 - 71 · 25600 Balaguer (La Noguera) · Tel 973 443 505 · Fax 973 443 622   |   Avís legal   |   Protecció de dades