Bloc

Cotització a la Seguretat Social 2017
02.24.2017 Laboral i Seguretat Social

COTITZACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL 2017

 

L'Ordre ESS/106/2017, publicada al BOE de 11 de febrer de 2017, desenvolupa les normes de cotitzacióa la Seguretat Social, atur, protecció per cessament d'activitat, Fons de Garantia Salarial i formació professional per a l'exercici 2017,amb efectes des del dia 1 gener 2017.

 

L'Ordre actualitza les quanties del LÍMIT MÀXIMde la base de cotització a la Seguretat Social en aquells règims que el tinguin establert i les BASES MÀXIMESde cotització aplicables en cada un d'ells, per aplicar els increments del 3%respecte a les vigents l’any 2016, que va establir el RD-llei 3/2016.

 

També actualitza, en general, les BASES MÍNIMESque anualment augmenten en la mateixa proporció en què ho fa el salari mínim interprofessional, que s'ha incrementat un 8%.

 

A les bases de cotització que no puguin ser actualitzades en virtut del RD-llei 3/2016, resulta d'aplicació el contingut de l'article 115 de la Llei 48/2015 de PGE, a causa de la pròrroga automàtica dels pressupostos de l'exercici 2016 fins a la aprovació dels corresponents a l'any 2017.

 

A continuació destaquem les principals novetats en les quanties:

 

Règim Especial Seguretat Social treballadors per compte propi o autònoms (RETA):

 

Es mantenen els tipus de cotitzacióexistents l'any 2016.

 

La base mínimade cotització es mantéen la mateixa quantia de l'any anterior: 893,10euros mensuals.

 

La base mínimade cotització de l'autònom que en algun moment de l'any 2016 i de manera simultània ha tingut contractat 10 o més treballadorsper compte d'altri, així com la de l'autònom societaris'incrementen un 8%,quedant establerta en 1.152,90 euros mensuals.

 

La base màximade cotització s'ha incrementat en un 3%, quedant establerta en 3.751,20 euros mensuals.

 

La base de cotitzacióper a autònoms que, a 1 de gener de 2017, siguin menors de 47 anysd'edat serà la triada per aquests, dins dels límits que representen les bases mínima i màxima.

 

Igual elecció podran efectuar aquells treballadors autònoms que en aquesta data tinguin una edat de 47 anysi la seva base de cotització en el mes de desembre de 2016 hagi estat igual o superior a 1.964,70 euros mensuals, o causin alta en aquest règim especial.

 

Els treballadors autònoms que, a 1 de gener de 2017, tinguin 47 anys d'edat, si la seva base de cotitzaciófos inferior a 1.964,70 euros mensualsno podran triar una base de quantia superior a 1.964,70 euros mensuals, tret que exercitin la seva opció en tal sentit abans del 30 de juny de 2017, i produirà efectes a partir de l'1 de juliol del mateix any, o que es tracti del cònjuge supervivent del titular del negoci que, com a conseqüència de la defunció d'aquest, hagi hagut de posar-se al capdavant del mateix i donar-se d'alta en aquest règim especial amb 47 anys d'edat, en aquest cas no existirà aquesta limitació.

 

Els treballadors autònoms que, en raó del seu treball per compte d'altri desenvolupat simultàniament, hagin cotitzat en 2016,respecte de contingències comunes en règim de pluriactivitati tenint en compte tant les aportacions empresarials com les corresponents al treballador en el Règim General, així com les efectuades en el règim especial, per una quantia igual o superior a 12.368,23 euros tindran dret a una devolució del 50% de l'excés en què les seves cotitzacions ingressades superin l'esmentada quantia, amb el límit del 50% de les quotes ingressades en el règim especial per raó de la seva cotització per les contingències comunes de cobertura obligatòria. La devolució s'efectuarà a instància de l'interessat, que haurà de formular-la en els quatre primers mesos de 2017.

 

 

 

 

Règim General de la Seguretat Social (RGSS):

 

El límit màximde les bases de cotització al règim general és de 3.751,20 € mensuals.

 

El límit mínimde cotització per a les contingències d'accident de treball i malaltia professional serà equivalent al SMI vigent en cada moment, incrementat pel prorrateig de les percepcions de venciment superior al mensual que percebi el treballador, sense que pugui ser inferiora 825,60 euros mensuals, que suposa un increment del 8%.

 

Les bases màximesper a la cotització per contingències comunesper als grups de cotització 1 a 7 és de 3.751,20 € / mes, i per als grups 8 a 11 és de 125,04 € / mes.

 

La base mínimaper a la cotització per contingències comunesés de 1.152,90 € / mes per al grup 1 de cotització, de 956,10 € / mes per al grup 2, de 831,60 € / mes per al grup 3, i de 825,60€ / mes per als grups de cotització 4 a 7. La base mínima per als grups de cotització 8 a 11 és de 27,52 €/ dia.

 

La base màxima de cotització per contingències comunes per a totes les categories professionals dels artistesi les bases de cotització a compte per a determinar la seva cotització s'han incrementat un 3%respecte a les vigents en l'any 2016, igual que per als professionals taurins.

 

Es mantenen els tipus de cotitzacióal RGSS existents l'any 2016, així com els tipus de la cotització addicional per hores extraordinàries.

 

Sistema especial Treballadors per compte d'altri agraris, establert en el RGSS:

 

Les bases màximesper contingències tant comunes com professionals durant els períodes d'activitats'han incrementat un 3%,i les bases mínimesen un 8%.

 

L'any 2017, la base mensualde cotització aplicable per als treballadors per compte aliè inclosos en aquest sistema especial durant els períodes d'inactivitatserà de 825,60 euros (+ 8%).

 

El tipus de cotitzacióper contingències comunes, aplicable durant els períodes d'activitatals treballadors enquadrats en els grups de cotització 2 a 11, és de 22,90%,sent el 18,20 per cent a càrrec de l'empresa i el 4, 70 per cent a càrrec del treballador.

 

Cotització sistema especial per a treballadors de la llar establert en el RGSS:

 

Les basesde cotització per contingències comunes s'han incrementat un 8% a partir de l'1 de gener de 2017, i el tipus de cotitzacióper contingències comunes serà el 26,50%, sent el 22,10% a càrrec de l'ocupador i el 4,40% a càrrec de l'empleat.

 

Cotització en els supòsits de contractes a temps parcial

 

A partir de l'1 de gener de 2017, les bases mínimesde cotització per contingències comunes per horesaplicables als contractes de treball a temps parcial s'incrementen un 8%respecte a 2016.

 

La bases mínimesmensualsde cotització per contingències comunes i professionals dels socis treballadors de cooperatives de treballassociat que hagin optat en els seus estatuts per assimilar els socis treballadors a treballadors per compte d'altri, inclosos en raó de l'activitat de la cooperativa en el règim General, en el règim especial dels treballadors del mar o en el règim especial per a la mineria del carbó, en els supòsits de prestació de serveis a temps parcial s'incrementen un 8%respecte a 2016

 

Per a qualsevol aclariment o ampliació poden contactar amb el nostre despatx.


 

© Copyright 2011 ATT assessors   |   C/ Barcelona, 69 - 71 · 25600 Balaguer (La Noguera) · Tel 973 443 505 · Fax 973 443 622   |   Avís legal   |   Protecció de dades