Bloc

Claus de la nova Llei d´Autònoms
10.09.2017 Laboral i Seguretat Social

S’espera que els canvis en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) siguin vigents aquest any 2017 i el seu objectiu és fomentar l’activitat, així com disminuir els entrebancs administratius.

El passat 29 de juny, la Comisión de Empleo del Congrés va donar el seu vist-i-plau per unanimitat a la nova Llei de Mesures Urgents del Treball  Autònom i el 31 d’octubre de 2017 és la data marcada de tramitació al Senat on no s’hi preveu que s’incorporin noves esmenes; un cop superat aquest tràmit, la Càmara Alta retornarà el text al Congrés per a la seva definitiva aprovació. Així doncs, s’espera que el gruix de les mesures de la nova llei sigui aplicable aquest any.

Existeixen prop de 3,2 milions d’autònoms a Espanya i aquest col.lectiu ha generat una de cada quatre noves ocupacions durant el primer semestre de 2017, suposant 104.036 llocs de treball, segons dades analitzades per la Federació Nacional d’Associacions de Treballadors Autònoms (ATA). Des de fa anys aquest col.lectiu reclama millores en el sistema de protecció social i la disminució de les càrregues econòmiques i tràmits administratius.

La nova llei ve a incloure una vintena de mesures importants, entre altres, l’ampliació de les desgravacions i canvis relacionats amb les quotes i la compatibilitat del treball amb la pensió de jubilació, encara què, per contra, deixa sense resposta moltes de les reivindicacions clau, com la prestació per cessament d’activitat; tampoc s’ocupa de problemes bàsics del sistema com són que el RETA continua mantenint-se en un sistema de repartiment, és a dir, les quotes que aporten els autònoms són de la Seguretat Social i es dilueixen en un fons comú amb les de la resta dels cotitzants, quedant subjectes a les variacions d’aquest sistema inclús amb la possibilitat de perdre part del que s’ha cotitzat durant la vida laboral ja què, no es pot oblidar que l’anomenat factor de sostenibilitat entrarà en vigor a 2019 i es de suposar que afectarà notablement a les pensions del sistema de repartiment perquè des de llavors es tindrà en compte l’esperança de vida en el moment de calcular les pensions i es revisarà cada cinc anys en funció de l’evolució de la mateixa. És a dir, si l’esperança de vida augmenta en cinc anys, caldrà dividir el capital en més de cinc anys, amb el que la pensió mínima baixarà i, amb aquest panorama, encara que sigui aviat per a saber-ho, els experts ja parlen d’una reducció de les pensions actuals d’un 20% a un 30%.

Concretament, les vint mesures més destacables de la nova Llei d’Autònoms són:

1.      La quota de 50 euros per a nous autònoms passa de sis mesos a un any.

2.      Podran optar un altre cop a la quota reduïda o “tarifa plana” dos anys després d’haver acabat l’activitat empresarial per la que van gaudir d’una reducció anterior.

3.      Podran canviar fins a quatre cops al any la seva base de cotització per adequar-la als seus ingressos (fins ara només es pot dos cops).

4.      Podran donar-se d’alta i de baixa per pagar només els dies treballats.

5.      S’ha establert una quota reduïda de 50 euros per a dones que s’incorporin després de la maternitat.

6.      S’ha provat l’exempció del 100% de la quota d’autònoms durant un any per la cura de menors o dependents.

7.      S’ha corregit la quota d’autònoms societaris vinculant-la a la pujada del Salari Mínim Interprofessional, de manera que es determini als Pressupostos General de l’Estat cada exercici, i després de parlar-ho amb les associacions d’autònoms més importants.

8.      Permet la compatibilitat al 100% del treball per compte propi amb la pensió de l’autònom, sempre que aquest sigui ocupador (que tingui treballadors al seu càrrec).

9.      Es tornarà l’excés de cotització dels treballadors amb pluriactivitat sense qui tinguin que sol.licitar-la.

10.   Els treballadors per compte propi podran accedir a una formació adaptada a les seves necessitats, amb el fi de millorar la seva competitivitat i consolidar la seva activitat empresarial.

11.   Millora de les condicions d’emprenedors amb discapacitat.

12.   Es facilita i es permet la contractació dels fills amb discapacitat.

13.   Es millora la formació en prevenció de riscos laborals.

14.   S’han reduït els recàrrecs per retard en els pagaments a la Seguretat Social a la meitat el primer mes (passaran del 20% al 10%).

15.   Els autònoms podran deduir-se un 30% de les despeses de subministres (com aigua, llum, electricitat i telefonia), sempre que treballin des de casa seva.

16.   S’han establert deduccions per la manutenció, quan afecta directament a l’activitat, amb el límit de 26 euros diaris i sempre que pugui  comprovar-se per mitjans telemàtics la realitat de la despesa.

17.   Es reconeix l’accident “in itinere”( és a dir, a l’anada o tornada del lloc de treball) pels professionals autònoms

18.   Es dóna un major protagonisme als autònoms en la participació de les organitzacions

19.   Les organitzacions d’autònoms més representatives passen a ser considerades d’ “utilitat pública” (i, per tant, a tenir més pes en les negociacions que els puguin afectar)

20.   Les organitzacions tindran un any per a entrar al Consell Econòmic Social i per a la constitució del Consell del Treball Autònom


 

© Copyright 2011 ATT assessors   |   C/ Barcelona, 69 - 71 · 25600 Balaguer (La Noguera) · Tel 973 443 505 · Fax 973 443 622   |   Avís legal   |   Protecció de dades