Bloc

Ajuts per a la diversificació econòmica de les zones rurals del programa Leader 2012 -La Noguera-
01.04.2013 Mercantil

Bases reguladores dels ajuts per a la diversificació econòmica de les zones rurals del programa Leader i convocatòries corresponents a l’any 2012.

El passat vint-i-nou de desembre de dos mil dotze entrà en vigor l’Ordre d’AAM/429/2012, DE 21 DE DESEMBRE, PER LA QUAL S’APROVEN LES BASES REGULADORES DELS AJUTS PER A LA DIVERSIFICACIÓ ECONÒMICA DE LES ZONES RURALS DEL PROGRAMA LEADER EN EL MARC DE L’EIX 4 DEL PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT RURAL DE CATALUNYA 2007-2013, I ES CONVOQUEN ELS CORRESPONENTS A L’ANY 2.012 amb l’objectiu de fomentar la realització d’inversions que generin activitat econòmica i diversificació de les economies rurals mitjançant una millora dels processos de transformació i comercialització de determinats productes agraris, la creació, ampliació i/o millora de microempreses i petites o mitjanes empreses, el foment de les activitats turístiques, i, la conservació i millora del patrimoni natural, aplicables únicament a les àrees rurals que es recullen a l’annex 2 d’aquesta Ordre, entre els quals tots els municipis de la comarca de la Noguera.

 

L’ajut té caràcter de subvenció i és directament aplicable a les despeses ocasionades per les persones beneficiàries finals del mateix, el seu import no pot ser superior al 35% de la inversió elegible ni als 200.000,00 euros per persona beneficiària en un període de 3 anys en el cas de les mesures de millora dels processos de transformació i comercialització de productes agraris determinats, de creació i desenvolupament de microempreses i de foment d’activitats turístiques, i, no superior al 80% de la inversió elegible ni a 250.000,00 euros per persona beneficiària en un període de 3 anys en el cas de la conservació i millora del patrimoni rural, amb possibilitat d’increment en supòsits taxats.

Optaran a ser persones beneficiàries d’aquests ajuts aquelles que compleixin els següents requisits:

  1. Realitzar inversions elegibles d’un mínim de 12.000,00 euros, sense IVA, en l’àmbit territorial Leader.
  2. Realitzar projectes adreçats a alguna de les finalitats anteriorment citades, aprovats per la Direcció General de Desenvolupament Rural a proposta dels GAL seleccionats.
  3. Estar al corrent de les seves obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb la Generalitat de Catalunya.
  4. Assumir el compromís de mantenir i gestionar directament l’activitat subvencionada durant un període mínim de 5 anys des de la data de la resolució de concessió de l’ajut, l’incompliment d’aquest compromís comportarà la revocació total o parcial de l’ajut.
  5. Assumir el compromís de fer publicitat dels organismes finançadors mitjançant una placa facilitada pel GAL, mantenint-la visible durant un període mínim de 5 anys des de la data de la resolució de concessió de l’ajut. Requisit a complir tan sols per aquelles inversions el cost total de les quals superi els 50.000,00 euros, o per a les infraestructures el cost de les quals superi els 500.000,00 euros.
  6. Assumir el compromís de portar la comptabilitat del negoci subvencionat en funció de la normativa vigent aplicable.
  7. Fer constar en l’objecte social dels estatuts de les persones jurídiques amb ànim de lucre i d’entitats sense ànim de lucre participades per ens locals l’activitat per la qual es demana l’ajut.
  8. En el cas de les persones jurídiques amb ànim de lucre, que l’empresa compleixi el principi d’independència i no formi part d’un multigrup, un grup d’empreses i/o empresa associada, d’acord amb el Pla general de comptabilitat de petites i mitjanes empreses.
  9. Ser propietari o usufructuari de les instal·lacions on es volen realitzar les obres o, en el cas de no ser-ho, disposar per escrit del consentiment del titular per a realitzar-les.

 

En quant a la sol·licitud de l’ajut, tramitació i resolució de la mateixa, destacar que les sol·licituds es formalitzaran en imprès normalitzat disponible a la web http://www.gencat.cat/agricultura/ajuts/o a qualsevol dependència del DAAM adreçat a la Direcció General de Desenvolupament Rural i es presentaran a la seu del GAL al qual pertany el municipi on s’hagin d’executar les inversions dins el termini de 45 dies comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’Ordre al DOGC, és a dir, el dia vint-i-vuit de desembre de dos mil dotze. Els criteris de prioritat i barems específics pels quals es regiran per a la selecció dels projectes i propostes d’actuacions es determinaran per cada GAL, figuren a l’annex 2 d’aquesta Ordre.

El procediment de concessió de la subvenció es farà en règim de concurrència competitiva, el GAL competent juntament amb un tècnic  de l’oficina comarcal corresponent, comprovaran i certificaran el no-inici de les obres, amb posterior trasllat a l’oficina comarcal del DAAM de la totalitat de les sol·licituds i projectes rebuts, que emetrà informe d’elegibilitat d’acord amb el resultat de la valoració del projecte efectuada per la Comissió d’Elegibilitat i el retornarà al GAL a fi efectuï la valoració, atorgant un percentatge d’ajut sobre la inversió a cada projecte i emetent posterior proposta vinculant que l’oficina comarcal del DAAM revisarà i, si s’escau, aprovarà i tramitarà al Servei de Programació i Dinamització Rural, en condició d’òrgan instructor dels expedients d’ajuts.

La resolució dels ajuts correspon a la persona titular de la Direcció General de Desenvolupament Rural del DAAM i haurà de ser notificada per escrit a la persona beneficiària final en un termini màxim de sis mesos a comptar des de la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds. Procedeix la modificació de la resolució de concessió en cas d’alteració de les condicions que van determinar l’atorgament.

Les persones beneficiàries hauran de comunicar al GAL l’acabament de les actuacions, dins el termini de 10 dies naturals següents a la finalització de les actuacions, amb informació detallada de la despesa realitzada, que seran comprovades i verificades pel personal tècnic del GAL i de l’oficina comarcal emetent proposta de certificació, base per a la proposta de pagament, que revisada i verificada per l’oficina comarcal del DAAM i posteriorment tramesa al Servei de Programació i Dinamització Rural de la Direcció General de Desenvolupament Rural per a la proposta definitiva i abonament de l’ajut.

 

Podeu consultar el text íntegre d’aquesta Ordre al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. 6282, de data vint-i-vuit de desembre de dos mil dotze, pàgina 64025 i següents.


 

© Copyright 2011 ATT assessors   |   C/ Barcelona, 69 - 71 · 25600 Balaguer (La Noguera) · Tel 973 443 505 · Fax 973 443 622   |   Avís legal   |   Protecció de dades