Bloc

Ajuts a les empreses a Catalunya -juliol 2015-
07.29.2015 Mercantil

AJUTS FINANÇAMENT REACTIVACIÓ INDUSTRIAL - JULIOL 2015 -

 

L’Ordre EMO/217/2015, publicada al DOGC de 21 de Juliol de 2015, determina una Línia d'ajuts  per 2015 en forma de garantia per al finançament de projectes DE REACTIVACIÓ INDUSTRIAL en l’àmbit territorial de CATALUNYA.

 

Termini presentació: des de 22 de juliol de 2015 i fins al 31 de desembre de 2015 o fins a esgotar el pressupost

Les sol·licituds s'han de formalitzar telemàticament, mitjançant el formulari que estarà a disposició de les empreses beneficiàries al web de l'ICF (www.icf.cat) juntament amb la documentació que preveu la base 6 de l'annex d'aquestes bases reguladores.

Així mateix, l'imprès de sol·licitud resultant de la tramitació telemàtica, en paper i degudament signat, s'ha de presentar en el termini establert, a la xarxa d'Oficines de Gestió Empresarial (que es poden consultar a la pàgina webhttp: //canalempresa.gencat.cat ), o bé a la Direcció general d'Indústria, o bé a l'Institut Català de Finances;  la data d'aquesta presentació és la vàlida a efectes de presentació de la sol·licitud.

Objecte: regular la concessió d'ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes de reactivació industrial.

 Beneficiaris: les empreses amb seu social o seu operativa a Catalunya que, de forma permanent, compleixen tres dels sis criteris següents:

a) Les empreses que compten amb una estructura de recursos propis no inferior al 40% en el seu últim balanç tancat, o en el moment de la formalització de l'operació i, sense comptar el préstec objecte de la línia de reactivació industrial.

b) Les empreses amb un centre de producció de menys de 250 treballadors i que en l'últim exercici hagin facturat fins a 40 milions d'euros.

c) Les empreses que acreditin un percentatge de vendes a l'estranger superior al 25%, durant els tres últims exercicis de manera continuada, o com a mínim en dues de tres exercicis.

d) Aquelles empreses que hagin desenvolupat o estiguin desenvolupant un projecte d'I + D, preferentment en col·laboració amb un centre tecnològic a Catalunya, o bé que disposin d'un avantatge competitiu basada en una patent pròpia.

e) Aquelles empreses que disposin de contractes i comandes signats, per al finançament del circulant.

f) Aquelles empreses que impulsin un projecte d'inversió i d'ocupació en una comarca de Catalunya amb una taxa d'atur industrial superior a la mitjana de Catalunya o on recentment hagin sofert deslocalitzacions industrials amb afectació superior a 100 treballadors.

No podran ser beneficiàries, d'acord amb el Reglament (UE) 1407/2013, de la Comissió de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis , i el Reglament (UE) 1408/2013, de la Comissió de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat del funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis en el sector agrícola:

a) Les empreses que operin en els sectors de la pesca i l'aqüicultura, regulats pel Reglament (CE) núm. 104/2000 del Consell.

b) Les empreses que operin en el sector de la transformació i la comercialització de productes agrícoles en els següents casos:

Quan l'import de l'ajut es determini en funció del preu o de la quantitat de productes d'aquest tipus adquirits a productors primaris o comercialitzats per les empreses interessades.

Quan l'ajuda estigui supeditada al fet que una part o la seva totalitat es repercuteixi en productes primaris (agricultors).

c) Les activitats relacionades amb l'exportació a països tercers o estats membres, és a dir, els ajuts directament vinculades a les quantitats exportades, a l'establiment i l'explotació d'una xarxa de distribució o a altres despeses corrents vinculades a l'activitat exportadora.

d) Les ajudes condicionades a la utilització de productes nacionals en lloc de importats.

e) Els ajuts l'import dels quals es fixi sobre la base del preu o la quantitat dels productes comercialitzats.

 

Tipologia de Projectes

1. Els projectes d'inversió per a la implantació i creació de nous establiments industrials o l'ampliació dels existents i que comportin la creació de nous llocs de treball.

2. Els plans de millora de la competitivitat, ja sigui mitjançant el desenvolupament de nous productes o la incorporació de sistemes de producció avançats, que contribueixin a la reactivació industrial i que generin ocupació neta.

 

Despeses elegibles

1. En el cas de projectes d'inversió és consideren elegibles les despeses d'adquisició d'actius materials o immaterials i les despeses de subcontractació directament vinculats a l'execució del projecte.

 

2. En el cas de plans de millora de la competitivitat seran elegibles les despeses de personal, les despeses d'adquisició d'equipaments o d'actius materials o immaterials i les despeses de subcontractació directament vinculats a l'execució del projecte.

3. Els projectes d'inversió o implantació de plans de millora de la competitivitat podran incloure finançament de circulant, que no podrà superar el 30% del total de l'import del projecte.

 

Característiques dels ajuts: el Departament d'Empresa i Ocupació respon del 80% del principal pendent de cada préstec formalitzat a través de l'ICF amb càrrec al fons de provisions que es afectarà aquest efecte. Prèviament a la formalització del préstec per part de l'ICF, la Direcció General d'Indústria ha d'haver emès una resolució respecte a l'elegibilitat industrial del projecte.

 

Les condicions dels préstecs són:

a) Tipus d'interès: serà variable de l'Euríbor a 12 mesos més un diferencial de fins 3,95%.

b) L'import dels préstecs serà fins a un màxim del 100% de l'import de l'actuació subvencionable, amb un mínim de 500.000 euros i un màxim de 2.000.000 euros.

c) Termini: el termini màxim del préstec en el cas de finançament d'inversions o plans de millora de la competitivitat serà de fins a set anys, amb la possibilitat d'un període de carència d'amortització de capital de fins a dos anys, inclosos en aquest termini .

d) Desemborsament: En una sola vegada o en desemborsaments parcials, durant un termini de fins a 24 mesos, contra la presentació de factures o documents justificants de la inversió.

e) Garanties: Les considerades suficients a criteri de l'Institut Català de Finances. Addicionalment, com a complement de les garanties que aporti el titular, totes les operacions comptaran amb l'assumpció de risc del Departament d'Empresa i Ocupació, que serà del 80% del risc viu de les operacions. Les garanties que aportarà el beneficiari seran compartides entre l'ICF i el Departament.

f) Amortització: El préstec s'amortitzarà per trimestres vençuts.

g) Comissió d'obertura màxima: 0,50% del nominal del préstec.

h) Interès de demora: tipus d'interès vigent + 6%.

 L'aval del 80% del préstec comporta la concessió d'un ajut que es calcula segons el que disposa el Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis.


 

© Copyright 2011 ATT assessors   |   C/ Barcelona, 69 - 71 · 25600 Balaguer (La Noguera) · Tel 973 443 505 · Fax 973 443 622   |   Avís legal   |   Protecció de dades