Bloc

Ajudes en forma de garantia per al finançament de projectes de persones emprenedores, autònoms, Micro i PIMES -juliol 2015-
07.31.2015 Mercantil

 

 

 

AJUDES REACTIVACIÓ ECONOMÍA CATALANA - LÍNIA EMPRÈN 2015

 

Mitjançant l’ ORDRE EMO / 229/2015, publicada al DOGC de 27 de Juliol de 2015, s’estableixen en l’àmbit de Catalunya per 2015 Ajudes en forma de GARANTIA per la línea de finançament de projectes de persones emprenedores, autònoms, Micro i PIMES.

Objecte: regular la concessió de les ajudes en forma de garantia per al finançament de projectes de persones emprenedores, autònoms, micro, petites i mitjanes empreses, per afavorir la millora de la competitivitat de les empreses catalanes i així reactivar l'economia catalana mitjançant la Línia Emprèn 2015.

Termini sol·licituds 2015: des de 28 de Juliol de 2015, i quedarà obert fins 26 de Febrer de 2016 o fins a esgotar el pressupost per a aquests conceptes.

Les sol·licituds s'han de presentar per mitjà del web de l'Institut Català de Finances a l'adreça www.icf.cat i mitjançant el model normalitzat que està disponible a la mateixa pàgina web.

L'imprès de sol·licitud resultant de la tramitació s'hauran de presentar, en el termini màxim de 10 dies naturals comptats a partir del següent al de la seva generació, en paper i degudament signat, a qualsevol oficina de la xarxa d'Oficines de Gestió Empresarial (OGE) indicades a Canal Empresa (http://canalempresaweb.gencat.cat/ca/tramits-i-formularis/serveis-de-tramitacio/xarxa-oficines-oge/); o bé signat electrònicament a través del web de l'ICF (www.icf.cat).

La sol·licitud no tindrà validesa i s'anul·larà informàticament si no es presenta en l'esmentat termini de 10 dies naturals.

Un cop feta la sol·licitud s'ha d'adjuntar, a través del web de l'ICF (www.icf.cat), la següent documentació:

a) Document acreditatiu d'aprovació de l'operació financera signat per l'entitat financera amb la qual s'ha signat conveni.
b) Memòria normalitzada i explicativa del projecte.
c) En el cas que el sol·licitant sigui una persona emprenedora, haurà d'aportar un informe de viabilitat del negoci, emès per una entitat d'assessorament de la Xarxa Catalunya Emprèn, acompanyat del pla de negoci i l'alta en el Cens d'activitats econòmiques mitjançant la presentació en Hisenda (AEAT) dels models 036 o 037, per fer inversions abans d'iniciar l'activitat.

Beneficiaris: les persones emprenedores, els autònoms que estiguin donats d'alta en el corresponent règim de la Seguretat Social o mutualitat, les micro i les petites empreses i, en determinades activitats dels àmbits del comerç i dels serveis, les mitjanes empreses, totes elles amb seu social o centre de treball a Catalunya, que estiguin legalment constituïdes, d'alta en l'activitat i inscrites en els corresponents registres.

A efectes d'aquestes bases, es consideren emprenedores les persones físiques que no estiguin constituïdes com a treballadores autònomes, sempre que acreditin haver demanat l'alta en el Cens d'activitats econòmiques, mitjançant la presentació a Hisenda (en l'AEAT) dels models 036 o 037, per fer inversions abans d'iniciar l'activitat.

No podran ser beneficiàries les persones emprenedores que sol·licitin l'ajut per a un préstec exclusivament de circulant.

Tampoc podran ser beneficiàries les persones o entitats que realitzin activitats dels següents sectors:

×Codi 03, Pesca i aqüicultura.
×Codi 4941, Transport de mercaderies per carretera, en el cas d'adquisició d'elements de transport.

Obligacions: entre altres, la inversió ha de romandre a Catalunya almenys durant els 5 anys següents (tres en el cas de les pimes), una vegada completada la totalitat de la inversió.

Gestió sol·licituds:

ØLa Direcció General de Comerç, mitjançant el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM), gestionarà les sol·licituds dels emprenedors, dels autònoms, i de les micro, les petites i les mitjanes empreses que tinguin per objecte les activitats dels següents sectors del CNAE 2009 (RD 475/2007):

Del grup G, corresponent al Comerç a l'engròs, al detall, reparació de vehicles de motor i motocicletes, els codis següents:
Codis 4511 al 4540, excepte el codi 4531.
Codis 4611 al 4619.
Codis 4711 al 4799.
Del grup I, corresponent a l'hostaleria, els codis següents: Codis 5610, 5621, 5629 i 5630.
Del grup S, corresponent a Altres serveis, els codis següents: Codis 9511 al 9602.

La Direcció General d'Economia Social i Cooperatives i Treball Autònom (DGESCTA) gestionarà les sol·licituds de les persones emprenedores, autònoms, microempreses i petites empreses que no estiguin inclosos en els sectors esmentats en el punt anterior.

Tipologia de projectes:

1. Projectes d'inversió. S'entendrà per inversió l'adquisició d'un o diversos actius fixos, materials o immaterials, dels inclosos al grup 2 del Pla general de comptabilitat, adscrits a la consecució d'una mateixa finalitat. S'entén per actiu productiu aquell que s'incorpori a l'activitat principal de l'empresa i, conseqüentment, augmenti el valor de l'immobilitzat brut en el seu balanç.

2. Projectes de circulant: Projectes relatius a l'activitat del dia a dia de l'empresa com necessitats de tresoreria, compra d'estocs o finançament a clients.

Despeses elegibles i àmbit temporal:

- Són despeses elegibles associades a projectes d'inversió les següents:

investigació, desenvolupament, concessions administratives, propietat industrial, fons de comerç, drets de traspàs, aplicacions informàtiques, terrenys i béns naturals, construccions, instal·lacions tècniques, maquinària, utillatge, altres instal·lacions, mobiliari, equips per a processament d'informació, elements de transport per realitzar l'activitat, o altres actius fixos vinculats a l'activitat de l'empresa.

Queden excloses les despeses per a l'adquisició de vehicles de transport de mercaderies per carretera a les empreses que realitzin com activitat el transport de mercaderies (CNAE4941),

- Són despeses elegibles associades a projectes de circulant les següents:

Estudis de mercat, innovació o altres, promoció, comunicació i assistència a fires, despeses de personal, despeses de formació, finançament habitual de circulant (vendes, estocs i tresoreria en general).

L'àmbit temporal de les despeses elegibles que d'acord amb aquesta Ordre poden ser objecte d'ajuda serà des de 1 de Gener de 2015 i fins a 6 mesos després de la formalització del préstec. Excepcionalment, i només en el cas de despeses elegibles associades a projectes d'inversió, el / la sol·licitant pot demanar al Departament d'Empresa i Ocupació, mitjançant escrit, excedir els 6 mesos posteriors a la formalització del préstec.

Característiques ajudes: El Departament d'Empresa i Ocupació, mitjançant l'ICF, aporta un ajut consistent en l'assumpció de risc del 70% del capital pendent, en el cas de morositat. Aquest ajut és complementària a les possibles garanties aportades pel beneficiari del préstec, que podran ser de fins al 100% de l'import del préstec.

Prèviament a la formalització del préstec per part de les entitats financeres col·laboradores, la corresponent direcció general haurà d'emetre la resolució favorable.


Les condicions de les operacions (préstecs o lísings) són:

a) Tipus d'Interès: l'euríbor a 6 mesos, més un diferencial de fins a un màxim de 3,95 punts.
Els valors de l'índex de referència de l'euríbor a 6 mesos inferiors a 0 no es tindran en compte per calcular els interessos i no s'han de deduir del diferencial pactat. En aquests casos, l'interès aplicable a l'operació coincidirà amb el valor del diferencial pactat.
b) Import: serà com a mínim de 10.000,00 euros i com a màxim de 100.000,00 euros per beneficiari.
c) Termini: el termini d'amortització del préstec és de 5 anys.
d) Període de carència: 1 any, inclòs en el termini.
e) Desemborsament: el préstec es disposarà íntegrament en el moment de la signatura, excepte en el cas d'emprenedors que es farà prèvia presentació, a l'entitat financera corresponent, de factures vinculades a inversions anteriors a la posada en marxa de l'empresa. En aquest cas, el desemborsament del préstec per part del banc es farà seguint les indicacions de la mateixa resolució d'ajuda.
f) Comissions: les entitats no podran imputar cap comissió a les operacions amb els beneficiaris finals, a excepció d'una comissió d'amortització anticipada de fins a l'1%.
g) Garanties: aquelles que l'entitat financera col·laboradora consideri adequades i suficients per garantir l'operació, d'acord amb els seus criteris interns d'avaluació de riscos. Les garanties de l'operació es compartiran entre l'entitat financera (30%) i l'ICF (70%). A més, de totes les operacions formalitzades l'ICF, per compte del Departament d'Empresa i Ocupació, assumirà el 70% del capital pendent.
i) Amortització anticipada obligatòria: el beneficiari estarà obligat a reemborsar anticipadament l'import total o parcial del capital pendent en els següents supòsits:

×En el cas de manca d'execució, total o parcial, del projecte finançat.
×En el cas que no complís totes i cadascuna de les condicions exigides en el contracte signat amb l'entitat financera.
×En el cas que el beneficiari final hagués obtingut una subvenció atorgada per organismes oficials, comunitaris, estatals, autonòmics o locals destinada a l'amortització total o parcial de l'operació.
×En cas de revocació de la subvenció.

Excepcionalment el Departament d'Empresa i Ocupació podrà aportar la mateixa assumpció de risc a operacions d'avals financers atorgats per l'ICF a préstecs ja concedits per les mateixes entitats financeres a fi de refinançar operacions d'aquest producte. Qualsevol proposta al respecte haurà de comptar amb la prèvia aprovació de l'entitat financera i la posterior de l'ICF. En qualsevol cas, l'assumpció de risc per part del Departament no excedirà el període de 10 anys des de la formalització de l'operació financera inicial.

La garantia prestada amb les operacions formalitzades d'acord amb la present Ordre es mantindrà en tot cas i circumstància, fins i tot en aquells casos en què el Departament resolgués formalment la revocació de les resolucions favorables d'atorgament de les corresponents ajudes que donen lloc a les operacions formalitzades , aquesta garantia es mantindrà davant l'ICF en els seus propis i íntegres termes fins al final de la vida de les operacions formalitzades


 

© Copyright 2011 ATT assessors   |   C/ Barcelona, 69 - 71 · 25600 Balaguer (La Noguera) · Tel 973 443 505 · Fax 973 443 622   |   Avís legal   |   Protecció de dades