Bloc

Ajornaments i fraccionament en el pagament d´impostos
01.25.2017 Fiscal

La modificació del art.65 de la LGT efectuada pel Reial decret llei 3/2016, que va eliminar la possibilitat de concedir ajornaments o fraccionaments de determinades deutes tributaris, determina la necessitat d'actualitzar els criteris donats als òrgans de recaptació de l'AEAT en matèria d'ajornaments i fraccionaments de pagament, pel que fa a terminis, garanties i altres aspectes del procediment, a través de la nova Instrucció 1/2017, de 18 de gener, que ha estat publicada a l'apartat de novetats de la web de l'AEAT.


La Instrucció 1/2017, que és d'aplicació a les sol·licituds presentades a partir de l'1 de gener de 2017, distingeix entre 2 procediments:

- El procediment per a la resolució automatitzada massiva de sol·licituds d'ajornament.

- El procediment general per a la resolució no automatitzada (procediment ordinari).

La Instrucció 1/2017 no és aplicable a les sol·licituds d'ajornament i fraccionament de deutes de responsabilitat civil per delictes contra la Hisenda Pública, ni als fraccionaments de pagament dels deutes duaneres, que es regulen pel Dret de la UE.

Pel que fa a criteris generals, la Instrucció transcriu l'art.65 de la LGT, que en el seu apartat 2 de detalla els deutes que no podran ser objecte d'ajornament o fraccionament de pagament i que seran objecte d'inadmissió, entre ells, els derivats dels pagaments fraccionats de l'Impost sobre Societats, i els derivats de tributs que (com l'IVA) hagin de ser legalment repercutits, llevat que es justifiqui degudament que les quotes repercutides no han estat efectivament pagades.

Procediment en la resolució AUTOMATITZADA massiva de sol·licituds d'ajornament

La gestió d'ajornaments i fraccionaments d'aquells deutes a què es refereix l'art.82.2 a) de la LGT (deutes de quantia inferior a la que es fixi en la normativa tributària que poden quedar dispensades total o parcialment de la constitució de garanties: no excedeixin de 30.000 €) es realitza a través d'una eina informàtica que permet la resolució mitjançant actuacions administratives automatitzades de les sol·licituds d'ajornaments i fraccionaments de pagament.

L'eina informàtica no realitza requeriments perquè s'acrediti la transitorietat de les dificultats de tresoreria ni la manca d'ingrés dels impostos repercutits. Es presumeixen acreditades ambdues circumstàncies amb la formulació de la sol·licitud.

No s'aplicarà la tramitació automatitzada als deutes duaneres i tributaris derivats de declaracions duaneres.

Quan l'import del deute pendent sigui igual o inferior a 1.000 €, mitjançant un procés de resolució automatitzada establert a l'efecte, es resoldrà l'ajornament en atenció a la proposta de terminis que l'obligat hagi indicat en la seva sol·licitud i sempre que l'import de cadascun dels terminis, exclosos interessos, no sigui inferior a 30 €.

Màxim de terminis en les sol·licituds amb resolució automatitzada:

- 6 terminis mensuals per als deutes de persones jurídiques i entitats de l'art.35.4 LGT (herències jacents, comunitats de béns i altres entitats que, mancades de personalitat jurídica, constitueixin una unitat econòmica o un patrimoni separat susceptibles d'imposició)

- 12 terminis mensuals per als deutes de persones físiques.

En cap cas els imports establerts en aquests terminis, exclosos els interessos, podran ser inferiors a 30 €.

La periodicitat dels pagaments, serà en tot cas, mensual.

NOTA: L'Ordre HAP / 2178/2015, de 9 d'octubre, publicat al BOE 2015.10.20, eleva el límit exempt de l'obligació d'aportar garantia en les sol·licituds d'ajornament o fraccionament a 30.000 euros. L'art.2 de l'Ordre estableix que no s'exigiran garanties per a les sol·licituds d'ajornament i fraccionament de pagament dels deutes a què es refereix l'article anterior, quan el seu import en conjunt no excedeixi de 30.000 euros i es trobin tant en període voluntari com en període executiu de pagament, sense perjudici del manteniment, en aquest últim cas, de les traves existents sobre béns i drets del deutor en el moment de la presentació de la sol·licitud.
A efectes de la determinació de l'import de deute assenyalat, s'acumularan, en el moment de la sol·licitud, tant els deutes a què fa referència la pròpia sol·licitud, com qualssevol altres del mateix deutor per a les quals s'hagi sol·licitat i no resolt l'ajornament o fraccionament, així com l'import dels venciments pendents d'ingrés dels deutes.

Procediment general de resolució NO AUTOMATITZADA

La presentació de la sol·licitud d'ajornament o fraccionament i la documentació a adjuntar s'ha de fer per mitjans telemàtics en el cas que el sol·licitant sigui un dels subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

La presentació de sol·licituds podrà fer-se en període voluntari o en període executiu de pagament.

La tramitació s'ajustarà, amb caràcter general, als següents criteris:

- Calendari provisional de pagaments
- Documentació complementària
- Requeriments. Conseqüència de la inatenció
- Avaluació del caràcter transitori de les dificultats econòmic-financeres de l'obligat al pagament.
- Estudi d'antecedents i altres circumstàncies
- Examen de les garanties ofertes
- Examen de les condicions per a la dispensa de garanties
- Adopció de mesures cautelars durant la tramitació de la sol·licitud.


Es pot fixar-se un calendari provisional de pagaments quan s'estima que la resolució de l'ajornament o fraccionament pot demorar-se un termini superior a 2 mesos.

En tot cas, el calendari provisional de pagaments serà obligatori quan es prevegi que la resolució de l'ajornament va a demorar-se més de 2 mesos i l'import de la sol·licitud sigui superior a 150.000 €.

El calendari de pagaments podrà tenir una durada màxima de 3 mesos, comptats a partir de la data de notificació. S'establiran pagaments de caràcter mensual i amb data de venciment el dia 20 del mes següent.

En el cas que l'obligat al pagament incompleixi el calendari de pagaments establert, tal circumstància s'ha de tenir en compte en la proposta de resolució de l'acord.

Per a la resolució dels expedients, els òrgans de recaptació avaluaran el caràcter transitori de les dificultats econòmic-financeres de l'obligat al pagament. Com a tal, s'ha d'entendre l'absència o escassetat de recursos líquids suficients, amb caràcter conjuntural i no estructural, que no permeti la cancel·lació de les seves obligacions tributàries en els terminis establerts per a això.

És procedent la no admissió de la sol·licitud en els supòsits previstos legalment.es ajornats o fraccionats, llevat que estiguin degudament garantides.

 

 

La Instrucció 1/2017 estableix les especialitats de la no admissió en el supòsit de sol·licituds relatives a ajornaments o fraccionaments de pagament de tributs repercutits:

Amb caràcter general, les sol·licituds d'ajornaments o fraccionaments de pagament de deutes tributaris derivats de tributs que hagin de ser legalment repercutits han de ser objecte d'inadmissió.

La concessió o, si s'escau, la denegació d'una d'aquestes sol·licituds estarà condicionada a l'acreditació fefaent de l'absència de cobrament pel sol·licitant de les quotes repercutides objecte de la sol·licitud.

A aquests efectes, juntament amb la sol·licitud s'adjuntarà documentació acreditativa de l'absència de cobrament, en particular:

1. Relació de les factures emeses que no han estat cobrades amb identificació de clients, quanties i data de venciment de les mateixes.
2. Justificació documental que acrediti que les mateixes no han estat efectivament satisfetes
3. Relació de factures rebudes, amb identificació de proveïdors i quanties, acreditant-se si les mateixes han estat satisfetes i, si escau, acreditació dels mitjans de pagament utilitzats.
4. Còpia de tots els requeriments o actuacions s'hagin realitzat al creditor reclamant el pagament de les factures impagades.

En tot cas, es realitzarà una única requeriment a l'efecte d'aportar la documentació necessària per tramitar la sol·licitud.

Els tributs repercutits i cobrats són inajornables.

En la tramitació de les sol·licituds d'ajornament o fraccionament de pagament de tributs repercutits s'atendrà a les següents circumstàncies:

1. Si de la documentació que aporta el contribuent es dedueix que l'import de les quotes repercutides efectivament cobrades corresponents al període objecte de sol·licitud és superior a la quota de l'impost a ingressar, la sol·licitud serà objecte d'inadmissió

2. Si de la documentació que aporta el contribuent es dedueix que l'import de les quotes repercutides efectivament cobrades corresponents al període objecte de sol·licitud és inferior a la quota de l'impost a ingressar, es procedirà a la inadmissió de la sol·licitud, llevat que el contribuent acrediti, fins a la fi del termini d'atenció al requeriment, que ha realitzat l'ingrés de la part del deute corresponent a l'import de les quotes efectivament repercutides i cobrades

En cas d'efectuar l'ingrés de l'esmentada part, procedirà la tramitació de l'ajornament o fraccionament de pagament sol·licitat, però només per l'import que resti de deute un cop aplicat l'esmentat ingrés, atenent als criteris generals d'inadmissió.

Donada la inajornabilitat dels deutes per tributs repercutits i cobrats, en aquests casos, quan sigui procedent la concessió de l'ajornament o fraccionament de pagament, s'inclourà en l'acord de concessió una clàusula en la qual s'especifiqui que, si durant la vigència de l'acord, es produís el cobrament efectiu del tribut repercutit, aquestes quantitats, les efectivament cobrades, han íntegrament ingressar a favor de la Hisenda en pagament del deute pendent fins a la completa satisfacció d'aquesta, tot i que això suposi un venciment anticipat dels deutes ajornat o fraccionades . En aquest sentit, s'establirà, en l'acord de concessió, una clàusula per la qual procedirà la cancel·lació per incompliment del mateix quan, havent cobrat les quantitats repercutides i pendents, el contribuent no els destini al pagament anticipat de l'ajornament en el termini màxim de 10 dies des del cobrament efectiu.

Els terminis de CONCESSIÓ Màxims, tenint en compte les garanties ofertes, han de ser a els Següents:

- Aval bancari i Certificat d'Assegurança de caució: Termini Màxim de Fins a 36 mesos.

- Altres Garanties: Termini Màxim de Fins a 24 mesos

- supòsits d'Exempció, dispensa total o parcial o Segones i ulteriors Càrregues o Garanties sobre béns immobles: Termini Màxim de Fins a 12 mesos

Des del dia d'aplicació de la Instrucció 1/2017 no són aplicables els Següents Instruccions:

Instrucció 6/2013, de 9 de desembre, del Departament de Recaptació sobre gestió d'ajornaments i fraccionaments de Pagament de retencions i Ingressos a compte Quant i de deutors en situació de concurs de Creditors.

Instrucció 4/2014, de 9 de desembre, de la Directora del Departament de Recaptació de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, sobre gestió d'ajornaments i fraccionaments de Pagament.

Instrucció 6/2015, de 20 d'octubre, Departament de Recaptació de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, per la qual és modifica la Instrucció 4/2014.

Instrucció 3/2016, de 11 de novembre, del Departament de Recaptació de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, per la qual és modifica, mitjançant la introducció d'una addenda, la Instrucció 4/2014.

Instrucció Sisena de la Instrucció 3/2015, de 16 de juliol, del Departament de Recaptació sobre Actuacions a realitzar respecte a obligats declarats en concurs i sobre la documentació que s'ha de remetre amb relació amb determinades decisions referides als processos concursals.


 

© Copyright 2011 ATT assessors   |   C/ Barcelona, 69 - 71 · 25600 Balaguer (La Noguera) · Tel 973 443 505 · Fax 973 443 622   |   Avís legal   |   Protecció de dades