Bloc

24.03.2015 Reforma urgent del Sistema de Formació Professional per a l´ocupació en l´àmbit laboral
03.25.2015 Laboral i Seguretat Social

El Reial Decret-Llei 4/2015, de 22 de març regula una reforma integral del sistema de formació professional per l'ocupació, perseguint quatre objectius: la garantia de l'exercici del dret a la formació dels treballadors, empleats i aturats; la contribució efectiva de la formació a la competitivitat de les empreses; l'enfortiment de la negociació col·lectiva en l'adequació de l'oferta formativa als requeriments del sistema productiu, així com l'eficiència i transparència en la gestió dels recursos públics.
 

Entre les mesures que conté aquest Reial Decret Llei cal a destacar les establertes en els següents punts:


El capítol II introdueix els elements d'un sistema d'observació i prospecció del mercat de treball, per detectar els canvis en les demandes de qualificació i competències, amb la participació entre d'altres, de les comunitats autònomes, les organitzacions empresarials i sindicals, les organitzacions representatives dels treballadors autònoms i de l'economia social. Inclourà una projecció plurianual estimativa del finançament públic per atendre les necessitats formatives reals de les empreses i els treballadors.

L'article 7 recull la possibilitat que les administracions públiques, en els seus respectius àmbits competencials, puguin articular un «xec formació» per a treballadors desocupats amb l'objecte de proporcionar-los la formació que necessiten.
 

El capítol III recull les iniciatives de formació professional per a l'ocupació adreçades a les diferents necessitats individuals i del sistema productiu, situant a les pròpies empreses i als treballadors en el centre del sistema. Es descriu la formació programada per les empreses per als seus propis treballadors per oferir una resposta a les necessitats formatives reals, immediates i específiques. Per al finançament dels costos derivats de la formació que preveu aquest article, les empreses disposaran d'un «crèdit de formació», el qual podran fer efectiu mitjançant bonificacions en les corresponents cotitzacions empresarials a la Seguretat Social a mesura que es realitza la comunicació de finalització de les accions formatives. L'import d'aquest crèdit de formació s'obtindrà en funció de les quanties ingressades per cada empresa l'any anterior en concepte de quota de formació professional i el percentatge que, en funció de la seva mida, s'estableixi en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat de cada exercici.

Les empreses participaran amb els seus propis recursos en el finançament de la formació dels seus treballadors segons els percentatges mínims que, sobre el cost total de la formació, es s'estableixen a continuació en funció de la seva mida:


a) Empreses de 1 a 9 treballadors: 5%

b) De 10 a 49 treballadors: 10%

c) De 50 a 249 treballadors: 20%

d) De 250 o més treballadors: 40%

Les diferents administracions, en els seus respectius àmbits competencials i en el no previst en l'àmbit de l'empresa, completaran l'oferta formativa amb la seva pròpia programació per als treballadors ocupats, en la qual les organitzacions empresarials i sindicals deixaran de ser titulars de plans de formació , si bé participaran en el seu disseny, programació i difusió.

En el capítol IV es recullen les previsions relacionades amb el control de la formació i el règim sancionador contra el frau en la gestió dels fons de formació professional per a l'ocupació.

De fet, no ve a suposar grans canvis en el sistema de gestió i bonificacions de la formació que solien venint aplicant les empreses actualment però, no obstant, si que s’incrementa el control per part de les Administracions competents i el detall dels procediments a seguir.


 

© Copyright 2011 ATT assessors   |   C/ Barcelona, 69 - 71 · 25600 Balaguer (La Noguera) · Tel 973 443 505 · Fax 973 443 622   |   Avís legal   |   Protecció de dades