Bloc

El TS fixa l´abast de la sentència del TC sobre la plusvàlua municipal
07.10.2018 Jurídic

El Tribunal Suprem ha determinat que per a evitar el pagament de la plusvàlua municipal al transmetre un immoble, és el contribuent el que ha de demostrar amb proves que no hi hagué cap guany amb l'operació. La Sala del Contenciós-Adminsitratiu del Tribunal Suprem ha declarat que correspon a ...

Reintegrament de tot el pagat en excès per les clàusules sòl
12.23.2016 Jurídic

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ens ha aclarit de forma clara que es pot procedir a la reclamació als bancs de tot el que hem pagat de més com a conseqüència de l'existència de les clàusules sòl en les hipoteques signades amb consumidors. Aprofitem la circumstància per aclarir els ...

El TJUE obliga als bancs a tornar tot els diners cobrats per les clàusules sòl
12.21.2016 Jurídic

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha dedicit finalment que els bancs hauran de tornar tots els diners cobrats de més als clients que en les seves hipoteques s'haguessin incorporat indegudament les anomenades "clàusules sòl", denegat així la postura de les entitats bancàries de que limitar en ...

Les entitats bancàries han de tornar als consumidors les despeses de formalització d´hipoteca
11.29.2016 Jurídic

Segons estableix la Sentència de la Sala Primera del Tribunal Suprem de data vint-i-tres de desembre de dos mil quinze, són nul·les les clàusules que imposen al consumidor el pagament de totes les despeses derivades de l'atorgament de l'escriptura pública d'hipoteca (notari i registre de la propietat) així ...


06.22.2015 Jurídic

...

Novetats en la normativa de les COMUNITATS DE PROPIETARIS
06.22.2015 Jurídic

La Llei 5/2015, que entra en vigor el 20 de juny, ha modificat el règim jurídic de propietat horitzontal a Catalunya. A continuació destaquem les principals NOVETATS a la normativa que regula les COMUNITATS DE PROPIETARIS a Catalunya: ...

Mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l´eficiència -juliol 2014-
07.07.2014 Jurídic

Anàlisi del ReialDecret-Llei 8/2014, de 4 de juliol, d'aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l'eficiència. - Regla general de no submissió a ...

Nova regulació del règim de guarda dels fills en el supòsits de crisi matrimonial. Pla de parentalitat. Separació i divorci.
03.15.2011 Jurídic

El passat u de gener de dos mil onze entrà en vigor la Llei 25/2010, de 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la familia, que regula, entre altres matèries, les relacions de parella i paternofilials en el cas de ruptura entre els progenitors, essent digne d’especial menció el que la normativa ...

Còmput del termini de prescripció de l´acció de responsabilitat individual dels administradors de societats mercantils
01.19.2011 Jurídic

Extracte de la Sentència 700/2010 de la Sala Civil del Tribunal Suprem de 2010.11.11, recurs de cassació 1927/2006 Ponent: Xiol Ríos, Juan Antonio Des de la STS de 20 de juliol de 2001 la Jurisprudència ve afirmant que el termini de prescripció per a tots els supòsits de reclamacions de responsabilitat dels administradors per la ...

 

© Copyright 2011 ATT assessors   |   C/ Barcelona, 69 - 71 · 25600 Balaguer (La Noguera) · Tel 973 443 505 · Fax 973 443 622   |   Avís legal   |   Protecció de dades