Bloc

Novetats laborals de la Llei de Pressupostos Generals de l´Estat per a l´any 2018
07.27.2018 Laboral i Seguretat Social

Els informem de les principals NOVETATS LABORALS, especialment en matèria de cotitzacions a la Seguretat Social, incloses en la Llei 6/2018 de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2018, publicada al BOE de 4 de juliol de 2018. La durada del permís de paternitat ...


07.25.2018 Fiscal

...

Principals novetats fiscals per a l´any 2018 establertes en la recent Llei de Pressupostos de l´Estat
07.25.2018 Fiscal

A continuació els informem de les principals NOVETATS FISCALSincloses en la Llei 6/2018de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2018: ...

La Inspecció de Treball i Seguretat Social realitzarà visites d´inspecció en horari especial, sobretot al sector d´hostaleria i restauració.
07.19.2018 Laboral i Seguretat Social

Es volen revisar hores nocturnes, caps de setmana i festius, sobretot, per tal d’evitar que proliferi el treball no declarat, segons es recull al borrador del Pla Director contra l’Explotació Laboral 2018-2020. El Govern posarà en marxa així, principalment, durant el mes d’Agost un pla de lluita en contra del frau en la contractació ...

El TS fixa l´abast de la sentència del TC sobre la plusvàlua municipal
07.10.2018 Jurídic

El Tribunal Suprem ha determinat que per a evitar el pagament de la plusvàlua municipal al transmetre un immoble, és el contribuent el que ha de demostrar amb proves que no hi hagué cap guany amb l'operació. La Sala del Contenciós-Adminsitratiu del Tribunal Suprem ha declarat que correspon a ...

Obligatorietat del Sistema RED de la Seguretat Social i notificacions electròniques
05.17.2018 Laboral i Seguretat Social

SISTEMA RED DE LA SEGURETAT SOCIAL I NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES L’Ordre ESS/214/2018, d’1 de març, introdueix les següents novetats en el Sistema de remissió electrònica de dades en l’àmbit de la Seguretat Social (Sistema ...

Nous terminis per sol·licitar la modificació de la base de cotització dels autònoms
04.24.2018 Laboral i Seguretat Social

La Llei 6/2017 estableix que els treballadors autònomspoden canviar fins a quatre vegades a l'any labase de cotitzaciópodent-ne elegir una altra dins dels límits mínim i màxim que els siguin aplicables en cada exercici: La sol·licitud formulada ...

Noves obligacions sobre el règim de protecció de dades personals
04.13.2018 Laboral i Seguretat Social

Benvolgut client, L’informem de l’aplicació obligatòria del nou Reglament General de Protecció de Dades Personals: és una normativa fonamental que cal aplicar en tots els Estats Membres de la Unió Europea i que implica una conscienciació global sobre la privacitat de les persones i de les empreses. A ...

Calendari Oficial de Festes Laborals per a l´any 2018
12.28.2017 Laboral i Seguretat Social

FESTES ...

Més sobre els permisos laborals per anar a votar a les eleccions al Parlament de Catalunya del 21 desembre 2017
12.01.2017 Laboral i Seguretat Social

CIRCULAR PERMISOS LABORALS 21D 2017 ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA Permisos perquè els treballadors/es puguin anar a votar: El dijous dia 21 de desembre de 2017 les empreses han ...

Permisos als treballadors per anar a votar a les eleccions al Parlament de Catalunya el proper 21.12.2017
11.23.2017 Laboral i Seguretat Social

Segons la normativa vigent, els treballadors que hagin de treballar el dia de les eleccions tenen un permís especial per a poder anar a votar. Tenen dret a absentar-se del seu treball pel temps indispensable per a votar i aquest temps que es gaudeix com a permís serà ...

Consideracions laborals sobre la vaga general convocada per demà, 08.11.2017
11.07.2017 Laboral i Seguretat Social

El proper 8 de novembre hi ha convocada una jornada de vaga general a Catalunya, iniciativa de sindicats minoritaris i sense adhessió per part de CCOO ni d’UGT i altres majoritaris. Tampoc la PIMEC, la patronal de la petita i mitjana empresa a Catalunya. A més, altres organitzacions parlen d’una aturada de país i, alhora, es ...

Principals novetats sobre la reforma del treballador autònom
10.31.2017 Laboral i Seguretat Social

CIRCULAR INFORMATIVA DE LES PRINCIPALS NOVETATS DE LALLEI 6/2017 DE REFORMES URGENTS DEL TREBALL AUTÒNOM Mesures aplicables des de 26 d’octubre de 2017: ü La ...

Obligació de registre d´hora d´entrada i sortida en les empreses per evitar horaris excessius
10.18.2017 Laboral i Seguretat Social

REGISTRE HORARI TAMBÉ PELS TREBALLADORS A TEMPS COMPLERT El Congrés comença a tramitar la reforma de l'Estatut dels Treballadors per a què es creï un registre de la jornada laboral diari per tal de frenar l'abús de la hores extraordinàries no ...

Claus de la nova Llei d´Autònoms
10.09.2017 Laboral i Seguretat Social

S’espera que els canvis en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) siguin vigents aquest any 2017 i el seu objectiu és fomentar l’activitat, així com disminuir els entrebancs administratius. El passat 29 de juny, la Comisión de Empleo del Congrés va donar el seu vist-i-plau per unanimitat a la nova Llei de Mesures ...

Tractament laboral de l´aturada general del passat 3 d´octubre
10.04.2017 Laboral i Seguretat Social

L’ aturada d’ahir dia 3 d’octubre de 2017, en cas d’haver-se fet a les empreses o per part dels treballadors, ha estat una cosa que realment no és una vaga com a tal definida, llavors en aquests casos, cal pactar amb l’empresa: o no descomptar si l’empresa ha decidit tancar o compensar amb descompte de vacances o hores si l’empresa no ha ...

Novetats importants pels autònoms 22.06.2017
06.22.2017 Laboral i Seguretat Social

La Llei de Mesures Urgents del Treball Autònom va quedar ahir pràcticament tancada a la ponència del Congrés dels Diputats on s'ha negociat. Aquesta norma inclou una desena llarga de novetats; la Llei podria ser enviada avui al Senat, perquè ...

Criteri de la Inspecció de Treball sobre els registres horaris
05.24.2017 Laboral i Seguretat Social

ÚLTIMS CRITERIS SOBRE REGISTRES HORARIS La Inspecció de Treball ha posat fi a la incertesa: no hi haurà sancions per a les empreses que no tinguin un registre diari de la jornada de treball dels seus empleats. L'organisme ha ...

Les empreses han de portar un registre diari de la jornada de TOTS els seus treballadors
05.12.2017 Laboral i Seguretat Social

ÚLTIMS CRITERIS SOBRE REGISTRES HORARIS Inspecció de Treball seguirà exigint a les empreses que portin un registre diari de la jornada de TOTS els seus treballadors. El canvi de criteri que sembla deduir-se d’una recent sentència del Tribunal ...

Inici del període per a fer la declaració de la renda 2016.- Dades i documentació necessària
05.09.2017 Fiscal

RENDA 2016 Els recordem que el proper 30 de juny, finalitza el termini per la presentació de les declaracions de la renda i patrimoni, és per això que un any més, el nostre despatx professional es posa a la seva ...

Abans de l´01.05.2017 es pot augmentar la cotització als autònoms
03.09.2017 Laboral i Seguretat Social

INCREMENT VOLUNTARI COTITZACIÓ AUTÒNOMS 2017 Abans de l’1 de maighi ha l’oportunitat de modificar la base de cotització del Règim especial de Treballadors Autònoms i la quota a pagar, dins dels límits permesos ...

Cotització a la Seguretat Social 2017
02.24.2017 Laboral i Seguretat Social

COTITZACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL 2017 L'Ordre ESS/106/2017, publicada al BOE de 11 de febrer de 2017, desenvolupa les normes de cotitzacióa la Seguretat Social, atur, protecció per cessament ...

Calendari Oficial Festes Laborals 2017
01.27.2017 Laboral i Seguretat Social

Benvolgut client, La present és per comunicar-li el Calendari Oficial de Festes Laborals per a l’any 2017, segons el que estableixen l’Ordre TSF/137/2016, de 06 de juny i l’OrdreTSF/341/2016, de 30 de novembre ...

Ajornaments i fraccionament en el pagament d´impostos
01.25.2017 Fiscal

La modificació del art.65 de la LGT efectuada pel Reial decret llei 3/2016, que va eliminar la possibilitat de concedir ajornaments o fraccionaments de determinades deutes tributaris, determina la necessitat d'actualitzar els criteris donats als òrgans de recaptació de l'AEAT en matèria d'ajornaments i fraccionaments de ...

Reintegrament de tot el pagat en excès per les clàusules sòl
12.23.2016 Jurídic

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ens ha aclarit de forma clara que es pot procedir a la reclamació als bancs de tot el que hem pagat de més com a conseqüència de l'existència de les clàusules sòl en les hipoteques signades amb consumidors. Aprofitem la circumstància per aclarir els ...

El TJUE obliga als bancs a tornar tot els diners cobrats per les clàusules sòl
12.21.2016 Jurídic

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha dedicit finalment que els bancs hauran de tornar tots els diners cobrats de més als clients que en les seves hipoteques s'haguessin incorporat indegudament les anomenades "clàusules sòl", denegat així la postura de les entitats bancàries de que limitar en ...

Novetats fiscals per al 2017
12.13.2016 Fiscal

• Supòsit d'inadmissió del pagament en espècie dels deutes tributaris (afegeix paràgraf segon a l'art.60.2) "No es pot admetre el pagament en espècie en aquells supòsits en què, d'acord amb l'article 65.2 d'aquesta Llei, els deutes ...

Novetats laborals i de la Seguretat Social per al 2017
12.13.2016 Laboral i Seguretat Social

• Fixació del salari mínim interprofessional per a 2017 (DA única) El Govern, d'acord amb el que estableix l'article 27.1 del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, el salari ...

Les entitats bancàries han de tornar als consumidors les despeses de formalització d´hipoteca
11.29.2016 Jurídic

Segons estableix la Sentència de la Sala Primera del Tribunal Suprem de data vint-i-tres de desembre de dos mil quinze, són nul·les les clàusules que imposen al consumidor el pagament de totes les despeses derivades de l'atorgament de l'escriptura pública d'hipoteca (notari i registre de la propietat) així ...

Possible exempció a l´IRPF de les prestacions per maternitat
11.21.2016 Fiscal

Una recent sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid de data 6 de juliol de 2016 ha declarat que la prestació per maternitat que abona la Seguretat Social està exempta de l'IRPF. La decisió contradiu el criteri de l'Agència Tributària. L'efecte de la sentència es circumscriu al cas en ...

Canvis en les indemnitzacions per fi de contractes temporals
10.20.2016 Laboral i Seguretat Social

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea s’ha pronunciat en relació a la regulació laboral espanyola amb la sentència de 14 de setembre de 2106 que afirma, enfront del que fins ara es donava per fet, que el principi de no discriminació entre treballadors temporals i fixe que exigeix ​​la igualtat de les seves ...

Obligació de les empreses de portar un registre de les hores de treball de tots els treballadors
07.15.2016 Laboral i Seguretat Social

NOUS CRITERIS EN CONTROL DE LA JORNADA LABORAL La recent instrucció 3/2016 de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, considera que "no és admissible que, amb la invocació de la flexibilitat horària que ofereixen les normes laborals, es puguin perjudicar els drets dels treballadors i ...

Declaració de la renda -IRPF- 2015
05.02.2016 Fiscal

PRINCIPALS NOVETATS I.R.P.F. 2015 • Obligació de declarar Es modifica el límit en l'obligació de declarar per als contribuents que percebin rendiments de treball de dos o més pagadors, anualitats per aliments o pensions compensatòries, rendiments del treball ...

Opció modificar base de cotització del Règim Especial de Treballadors Autònoms -RETA-
04.14.2016 Laboral i Seguretat Social

Com cada any, abans de l’1 de maig, tenen l’oportunitat de modificar la base de cotització del Règim especial de Treballadorsautònoms i la quota a pagar, dins dels límits permesos segons la seva edad. Si està interessat en modificar la citada base o ...

Novetats fiscals 2016 a tenir en compte
01.20.2016 Fiscal

Distingits senyors, A continuació els informem de les principals ...

MÒDULS RENDA - IVA 2016
11.24.2015 Fiscal

MÒDULS RENDA - IVA 2016 El Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) ha publicat l’ordre que regula per a l’any 2016 el mètode d’estimació objectiva de l’ IRPF i el règim simplificat de l’Iva, on s’incorporen les NOVETATS ...

Ajudes en forma de garantia per al finançament de projectes de persones emprenedores, autònoms, Micro i PIMES -juliol 2015-
07.31.2015 Mercantil

AJUDES REACTIVACIÓ ECONOMÍA CATALANA - LÍNIA EMPRÈN 2015 Mitjançant l’ ORDRE EMO / 229/2015, publicada al DOGC de 27 de Juliol de 2015, s’estableixen en l’àmbit de Catalunya per 2015 Ajudes en ...

Quadre resum de les noves retencions de la renda -juliol 2015-
07.31.2015 Fiscal

Classe de Renda ...

Ajuts a les empreses a Catalunya -juliol 2015-
07.29.2015 Mercantil

AJUTS FINANÇAMENT REACTIVACIÓ INDUSTRIAL - JULIOL 2015 - L’Ordre EMO/217/2015, publicada al DOGC de 21 de Juliol de 2015, determina una Línia d'ajuts per 2015 en forma de garantia per al finançament de projectes DE REACTIVACIÓ INDUSTRIAL en l’àmbit territorial ...

Subvencions per a la incorporació de socis de treball en cooperatives i societats laborals -fins 31 juliol 2015-
07.22.2015 Mercantil

Termini sol·licituds: des de 20 de Juliol de 2015 fins 31 de Juliol de 2015. Per a la seva presentació cal presentar la sol.licitud al efecte davant qualsevol oficina de la xarxa d'oficines de gestió empresarial (OGE) indicades a Canal Empresa (www.gencat.cat/canalempresa/xarxa), juntament amb la documentació ...

Nova regulació de l´Impost sobre Societats -juliol 2015-
07.20.2015 Fiscal

La Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost sobre Societats, ha establert un nou Reglament d'aquest impost figura, pilar bàsic de la imposició directa conjuntament amb l'Impost sobre la Renda de Persones Físiques. Si bé aquesta nova normativa ha mantingut l'estructura de ...

Mesures urgents per a reduir la càrrega tributària dels contribuents -juliol 2015-
07.16.2015 Fiscal

MESURES URGENTS PER REDUIR LA CÀRREGA TRIBUTÀRIA DELS CONTRIBUENTS Reial decret llei 9/2015, de 10 de juliol, de mesures urgents per a reduir la càrrega tributària suportada pels ...

Possibilitat de modificar la base de cotització del Règim Especial de Treballadors Autònoms -RETA-
06.23.2015 Laboral i Seguretat Social

BASE DE COTITZACIÓ D’AUTÒNOMS Els comuniquem que, abans de l’1 de NOVEMBRE, tenen l’oportunitat de modificar la base de cotització del Règim especial de Treballadors autònoms i la quota a pagar, dins dels límits permesos segons la seva ...


06.22.2015 Jurídic

...

Novetats en la normativa de les COMUNITATS DE PROPIETARIS
06.22.2015 Jurídic

La Llei 5/2015, que entra en vigor el 20 de juny, ha modificat el règim jurídic de propietat horitzontal a Catalunya. A continuació destaquem les principals NOVETATS a la normativa que regula les COMUNITATS DE PROPIETARIS a Catalunya: ...

24.03.2015 Reforma urgent del Sistema de Formació Professional per a l´ocupació en l´àmbit laboral
03.25.2015 Laboral i Seguretat Social

El Reial Decret-Llei 4/2015, de 22 de març regula una reforma integral del sistema de formació professional per l'ocupació, perseguint quatre objectius: la garantia de l'exercici del dret a la formació dels treballadors, empleats i aturats; la contribució efectiva de la formació a la competitivitat de les ...

Novetats laborals i de Seguretat Social 2015
01.28.2015 Laboral i Seguretat Social

A continuació detallem lesprincipals novetats laborals i de Seguretat Social de la Llei de Pressupostos Generals per a 2015 i d’altres normes publicades fa poc: · S’incrementen del 0,5 % les ...

Revalorització de les pensions i prestacios públiques: 0,25%
01.22.2015 Laboral i Seguretat Social

Real Decreto 1107/2014, de 26 de diciembre, sobre revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social y de otras prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2015.(BOE 31-12-2014) ...

Novetats IRPF 2015
12.17.2014 Fiscal

Novetatsde la REFORMAFISCAL l'IRPF incloses en la Llei 26/2014, que ha estat publicada recentment, i que entren en vigor a partir del'1 de gener de 2015, excepte alguna excepció que es comenta : En general, disminueixen ...

Subvencions 2014 per a la incorporació de socis treballadors o socis de treball en cooperatives i societats laborals
10.24.2014 Mercantil

Subvencions 2014 per a la incorporació de socis treballadors o socis de treball en cooperatives i societats laborals. Es regula a la Ordre EMO/308/2014 de 15 d’octubre, publicada al DOGC. De 22 ...

Mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l´eficiència -octubre 2014-
10.22.2014 Laboral i Seguretat Social

Llei 18/2014, de 15 d'octubre, d'aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l'eficiència. Aquesta Llei ratifica les mesures contingudes ...

Jubilació anticipada. Canvi de criteri.
09.08.2014 Laboral i Seguretat Social

La Seguretat Social ha emès un nou criteri d'interpretació de les regles de la jubilació anticipada que permet jubilar-se als 61 anys als treballadors que tenen actualment un conveni especial i no procedeixen d'un acomiadament col · lectiu. Amb l'enduriment dels requisits per accedir a la jubilació ...

Modificacions en la gestió i control dels processos per incapacitat temporal
07.25.2014 Laboral i Seguretat Social

MODIFICACIONS EN LA GESTIÓ I CONTROL DELS PROCESOS D’I.T Real Decret 625/2014, de 18 de juliol, pel que es regulen determinats aspectes de la ...

Mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l´eficiència -juliol 2014-
07.07.2014 Jurídic

Anàlisi del ReialDecret-Llei 8/2014, de 4 de juliol, d'aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l'eficiència. - Regla general de no submissió a ...

Reforma fiscal 2015
06.27.2014 Fiscal

REFORMA FISCAL 2015 El Govern ha abordat una reforma integral del nostre sistema tributari a través d'un conjunt de projectes legislatius, entre els quals destaca de manera significativa un Avantprojecte ...

Declaració renda 2013. Límitis ecònomics
04.30.2014 Fiscal

NO OBLIGACIÓN DE DECLARAR Els contribuents que hagin obtingut a l'exercici 2013 rendes procedents exclusivament de las sigüents fonts, en tributació individual o conjunta: ...

El Tribunal Suprem suavitza els requisits per cobrar pensió de viduïtat a persones separades o divorciades
04.08.2014 Laboral i Seguretat Social

El Tribunal Suprem suavitza els requisits per cobrar pensió de viduïtat a persones separades o divorciades El Ple de la sala Social modifica la doctrina que mantenia fins ara d'exigir que la pensió percebuda després del ...

Novetat fiscals 2014
02.11.2014 Fiscal

NOVETATS FISCALS PER A 2014 A continuació els informem d'algunes de les novetats fiscals més significatives publicades recentment (Llei 22/2013 de PGE, RD-Llei 1/2014, RD 1042/2013, entre d’altres) i que entren en vigor a partir de ...

Notes sobre l´avantprojecte de Llei de suport als emprenedors
06.04.2013 Fiscal

L'AVANTPROJECTE DE LLEI DE SUPORT ALS EMPRENEDORS I LA SEVA INTERNACIONALITZACIÓ El Consell de Ministres ha rebut un informe sobre l'Avantprojecte de Llei de suport als emprenedors i la seva ...

Pla d´estímul econòmic i suport a l´emprenedor -febrer 2013-
02.25.2013 Fiscal

PLA D’ ESTÍMUL ECONÒMIC I SUPORT A L'EMPRENEDOR El Govern espanyol anuncia que emprendrà una segona generació de reformes. Unes reformes que siguin útils, també per tornar a créixer i crear ...

Novetats fiscals i laborals per a l´any 2013
02.05.2013 Fiscal

NOVETATS FISCALS I LABORALS 2013 A continuació els informem d'algunes de les novetatsmés significatives previstes en les diferents NORMES FISCALS, LABORALS i de SEGURETAT SOCIAL publicades ...

Ajuts per a la diversificació econòmica de les zones rurals del programa Leader 2012 -La Noguera-
01.04.2013 Mercantil

Bases reguladores dels ajuts per a la diversificació econòmica de les zones rurals del programa Leader i convocatòries corresponents a l’any 2012. El passat vint-i-nou de desembre de dos mil dotze entrà en vigor l’Ordre d’AAM/429/2012, DE 21 DE DESEMBRE, ...

Noves retallades i increment pressió fiscal -juliol 2012-
07.20.2012 Fiscal

PRINCIPALS MESURES FISCALS INCLOSES EN EL RD-LLEI 20/2012 DE MESURES PER AGARANTIR L'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIAI FOMENT DE LA COMPETITIVITAT BOE 14-07-2012 IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT ...

Impost sobre Patrimoni
09.21.2011 Fiscal

...

Pla de control tributari de l´Agència Tributaria Catalana 2011
05.06.2011 Fiscal

...

Nova regulació del règim de guarda dels fills en el supòsits de crisi matrimonial. Pla de parentalitat. Separació i divorci.
03.15.2011 Jurídic

El passat u de gener de dos mil onze entrà en vigor la Llei 25/2010, de 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la familia, que regula, entre altres matèries, les relacions de parella i paternofilials en el cas de ruptura entre els progenitors, essent digne d’especial menció el que la normativa ...

Còmput del termini de prescripció de l´acció de responsabilitat individual dels administradors de societats mercantils
01.19.2011 Jurídic

Extracte de la Sentència 700/2010 de la Sala Civil del Tribunal Suprem de 2010.11.11, recurs de cassació 1927/2006 Ponent: Xiol Ríos, Juan Antonio Des de la STS de 20 de juliol de 2001 la Jurisprudència ve afirmant que el termini de prescripció per a tots els supòsits de reclamacions de responsabilitat dels administradors per la ...

Assegurança de cobertura d´eventuals impagaments de rendes de lloguer i defensa jurídica pel judici de desnonament
01.14.2011 Assegurances

L'assegurança d'impagament de lloguer de rendes és una assegurança que garanteix al propietari d'una vivenda el pagament de la renda de lloguer en el cas de que l'arrendatari deixi de fer-ho. En funció de la companyia d'assegurances, es garanteix des de sis fins a dotz mesos, amb o sense franquícia, ...

Principals diferències entre la societat anònima i la societat de responsabilitat limitada (I)
01.14.2011 Mercantil

1.- Pel que fa al capital social: a) En la societat anònima el capital està dividit en accions, essent el capital mínim de seixanta mil (60.000) euros, el qual ha d'estat totament subscrit i almenys desemborsat en un ...

Mesures de lluita contra la morositat en les operacions mercantils
01.14.2011 Comptable

ÁMBIT APLICACIÓ: Operacions comercials realitzades entre empreses o entre empreses i l’ Administració, així com les realitzades entre els contractistes principals i els seus proveïdors i ...

 

© Copyright 2011 ATT assessors   |   C/ Barcelona, 69 - 71 · 25600 Balaguer (La Noguera) · Tel 973 443 505 · Fax 973 443 622   |   Avís legal   |   Protecció de dades